Зміст публікації

1. Державний борг України та його вплив на основні соціально-економічні показники
5-10
2. Методичні підходи до оцінки використання торгових стратегій на товарному біржовому ринку
11-16
3. Організаційні засади формування підсистем моніторингу та контролю в системі менеджменту аграрних підприємств
17-22
4. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних активів у сільському господарстві
22-27
5. Теоретичні основи формування інтегрованої системи менеджменту на агропромислових підприємствах
27-33
6. Інвестиційні механізми й інституційні умови розвитку техніко-технологічної складової ресурсного потенціалу аграрних підприємств
34-39
7. Методичний підхід щодо визначення рівня розвитку міжнародних торговельно-економічних відносин в аграрному секторі
40-45
8. Нaпpями iннoвaцiйнoї тa iнвестицiйнoї дiяльнoстi суб’єктiв aгpapнoгo бiзнесу як oснoвнoї сфеpи мoбiлiзaцiї їх екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу
45-51
9. Інвестиційний механізм забезпечення сталого розвитку аграрного виробництва
52-59
10. Методи матеріальної мотивації працівників молокопереробних підприємств
59-64
11. Архітектоніка механізму інформаційної підтримки стратегічного управляння маркетингом і збутом в аграрному підприємстві
64-70
12. Використання маркетингових стратегій щодо залучення інвестицій диверсифікованими підприємствами України
71-76
13. Розвиток регіональної системи маркетингу у сфері транспортних послуг
76-80
14. Теоретичні підходи до вибору індикаторів антикризового потенціалу будівельного підприємства
81-86
15. Роль організаційної культури в реалізації механізму управління стратегічними змінами на підприємстві
87-91
16. Інструментарій функціональної підготовки управлінського персоналу в менеджменті організації
92-97