Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Oб’єкти упpaвлiнcькoгo впливу в cиcтемi менеджменту кaдpoвoї безпеки пiдпpиємcтвa

УДК 621.002:658.108

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-3-13

ХAЛIН Cтaнicлaв Вacильoвич,
здобувач кафедри організації виробництва,
бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка

Анотація

Вступ. Загальна волатильність і нестабільної зовнішнього середовища вимагають забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємства. Враховуючи участь персоналу в усіх бізнес-процесах кадрову безпеку варто вважати одним із найголовніших елементів системи безпеки підприємства в цілому.

Мета дослідження полягає у визначенні об’єктів управлінського впливу в системі менеджменту кадрової безпеки підприємства.

Результати. Розроблена схема формування та впровадження системи кадрової безпеки на підприємстві. Першим етапом є усвідомлення проблеми недостатності заходів із забезпечення кадрової безпеки. Другим етапом є визначення мети, завдань, загального бачення й строків впровадження. Початковим при формуванні системи кадрової безпеки є її стратегія як сукупність пріоритетних цілей та управлінських підходів, реалізація яких забезпечує захист підприємства від будь-яких загроз, пов’язаних з функціонуванням кадрового напряму діяльності. Ця стратегія є частиною корпоративної стратегії підприємства й повинна враховуватися при формуванні стратегії управління персоналом. На третьому етапі здійснюється оцінка кадрового потенціалу підприємства, діагностика ризиків і загроз з боку персоналу. На етапі впровадження системи кадрової безпеки здійснюється ознайомлення персоналу з цілями та завданнями проекту, здійснюється оптимізація організаційної структури, враховуються основні труднощі впровадження. На шостому етапі здійснюється оцінка рівня кадрової безпеки, в результаті якої коригуються параметри та характеристики. Останнім етапом є розробка та реалізація пріоритетних заходів з підтримки та зміцнення кадрової безпеки на підприємстві у випадку його нестабільного становища. На цьому ж етапі визначаються цілі та пріоритети підприємства в системі управління персоналом, які знижують кадрову безпеку на оперативному, тактичному та стратегічному рівнях в розрізі політики планування та найму персоналу, розвитку та мотивації.

Висновки. Розроблено процес формування та впровадження системи кадрової безпеки на підприємстві. Запропоновано пріоритети в політиці підприємства щодо мотивації персоналу з метою забезпечення кадрової безпеки.

Ключові слова: кадрова безпека, персонал підприємства, система кадрової безпеки, мотивація персоналу, розвиток персоналу, пріоритети, цілі.

 

Література

  1. Кopoлев М. И. Экoнoмичеcкaя безoпacнocть фиpмы: теopия, пpaктикa, выбop cтpaтегии. М. : Экoнoмикa, 2011. 348 c.
  2. Нoвик I. В. Пpoблеми зaбезпечення тa нaпpями aнaлiзу кaдpoвoї безпеки пiдпpиємcтвa. Нaукoвi зaпиcки. 2014. № 4 (49). C. 130–134.
  3. Coлoмaнидинa Т. O., Coлoмaнидин В. Г. Кaдpoвaя безoпacнocть кoмпaнии. М. : Издaтельcтвo «Aльфa-Пpеcc», 2011. 688 c.
  4. Кавун С. В., Панченко В. А. Модель інтелектуального управління системою кадрової безпеки підприємства. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2017. Вип. 2. С. 190-198.
  5. Яременко О. Ф. Кадрова безпека підприємства: концептуальні основи забезпечення. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 2(1). С. 29-32.
  6. Ткаченко В. І. Сутність кадрової безпеки підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М. М. Палінчак. Ужгород : Гельветика, 2018. Вип. 22, №Ч.3. С. 81–84.
  7. Амосов О. Ю. Управління кадровими ризиками як елемент забезпечення економічної безпеки підприєм. Інфраструктура ринку. 2016. Випуск 2. С. 376–380.
  8. Назарова Г. В. Передумови створення системи кадрової безпеки підприємства. Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. 2010. № 15. С. 54–63.

 

Статтю було отримано 14.04.2019