Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Політика відкритого доступу

Науковий журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» дотримується політики відкритого доступу до опублікованих матеріалів. З огляду на це ознайомлення, перегляд, завантаження та друк матеріалів є цілком вільний і можливий одразу після завантаження матеріалів на сайт журналу, що здійснюється після публікування паперового варіанту.

Положення про рецензування

Статті, що подаються до наукового журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» мають супроводжуватись зовнішніми рецензіями докторів наук відповідного профілю. В рецензії має бути визначено: відповідність теми статті науковому профілю журналу; актуальність і практична корисність статті; відповідність назви статті її змісту і меті; наукова новизна; оцінена логічність і переконливість наукової аргументації, а також методологічна правильність представлених результатів дослідження; повнота та зміст висновків за результатами проведених досліджень; кількість та якість літературних джерел тощо.

Крім цього кожна стаття проходить внутрішнє анонімне як для рецензента, так і для автора, одним з членів редакційної колегії журналу, рецензування, з метою підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі. Анонімне рецензування забезпечує об’єктивність і неупередженість наданої експертної оцінки.

До рецензування допускаються статті, які повністю відповідають встановленим вимогам до статей, які подаються до всеукраїнського наукового журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права». До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань. Статті не приймаються редколегією у випадках: повної або часткової відсутності контактної інформації; невідповідності оформлення статті встановленим вимогам; відсутності рецензії доктора наук; відсутності УДК; недостатнього обсягу статті чи анотації; недостатньої кількості літературних джерел.

Для всіх наукових статей, що подаються на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, що показує рівень унікальності статті, використані джерела та частковий збіг тексту («PLAG»).

Подаючи рукопис до редакції журналу, автори ввіряють редакторам результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких можуть залежати їх репутація та кар’єра. Розголошення конфіденційності рецензування рукопису порушує права автора. Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису (включаючи відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточний висновок), нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

Рішення про опублікування приймає редакційна колегія. До матеріалів можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами). Рукописи, відхилені редколегією, авторам не повертаються і не рецензуються.

Положення про етику наукових публікацій у науковому журналі «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права»

Редакційна колегія наукового журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» у своїй роботі керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій. Зокрема рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) та керівництвом з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, а також спирається на досвід авторитетних міжнародних видавництв. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобіганню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб. В свою чергу редакційна колегія журналу заохочує і спонукає авторів дотримуватись належного рівня формальних та етичних вимог до підготовки і публікування статей, що подаються до редакції журналу.

Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу

 1. Редакційна колегія на чолі з головним редактором несе відповідальність за видання.
 2. Всі надані для публікації матеріали проходять в редакційній колегії ретельний відбір і внутрішнє анонімне рецензування.
 3. Редколегія з обґрунтуванням власного рішення залишає за собою право відхилити статтю або повернути її автору (авторам) на доопрацювання.
 4. Редакційна колегія об’єктивно і неупереджено розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, оцінюючи кожну статтю належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів).
 5. Редколегія зобов’язана виносити справедливі та неупереджені рішення та забезпечити прозорий процес рецензування.
 6. Редколегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вона дійшла висновку про те, що робота не відповідає профілю журналу.
 7. Редакційна колегія журналу виступає проти фальсифікації, плагіату, одночасне направлення автором однієї роботи у декілька журналів, багаторазове копіювання вмісту статті в різних роботах, введення громадськості в оману щодо реального внеску автора (авторів) у публікацію.
 8. Редколегія має право вилучити опубліковану статтю, за умов порушення авторських прав або загальноприйнятих норм наукової етики. Про даний факт вилучення статті редакція повідомляє як автору, який надав статтю, так і організацію, де була виконана робота.
 9. Головний редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується в журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.
 10. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.

Етичні зобов’язання авторів

 1. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.
 2. Автор повинен цитувати публікації, які здійснили вплив на сутність роботи.
 3. Автор повинен належним чином вказувати джерела матеріалів, використаних у роботі, якщо ці матеріали не були отримані власне самим автором.
 4. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів.
 5. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.
 6. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі.
 7. Автор у випадку повернення статті на доопрацювання зобов’язаний її допрацювати відповідно до зауважень рецензентів або редколегії в іншому випадку редколегія має право відхилити статтю.

Етичні зобов’язання рецензентів

 1. Редколегія з метою підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі призначає внутрішнє анонімне як для рецензента, так і для автора, одним з членів редакційної колегії журналу, рецензування.
 2. Всі члени редколегії є рецензентами.
 3. Рецензент за підсумками проведеного рецензування повинен надати об’єктивну оцінку якості статті її виклад, а також визначити чи відповідає вона високим науковим і літературним стандартам.
 4. Рукопис, надісланий на рецензію, є конфіденційним документом.
 5. Рецензент повинен переконливо обґрунтувати власні висновки.
 6. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею або рукописом.
 7. Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис.
 8. Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в наданому рукопису, якщо на це немає згоди автора чи авторів.

Правила оформлення списку літератури та references

Онлайн-конвертер з української мови для транслітерації: http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Онлайн-конвертер з російської мови для транслітерації: http://www.translit.net

 

Книги

Автор. (Рік публікації). Назва книги транслітерована
[Назва книги англійською мовою]. Видавництво транслітеровано. Місто та країна англійською мовою.

 

Література References
Автор (и)
Жемойда О. В. Напрями формування пропозиції на ринку агропродовольчої продукції України: монографія. Київ : ННЦ «Ін-т аграр. Економіки», 2014. 376 с.

 

Zhemojda, O. V. (2014). Napryamy` formuvannya propozy`ciyi na ry`nku agroprodovol`choyi produkciyi Ukrayiny`. [Directions of the proposal formation in the market of agro-food products of Ukraine]. NNCz “In-t agrar. ekonomiky`”. Кiev. Ukraine.
Likert R. The human organization: Its management and value. New York: McGraw-Hill Book Company, 1967. 258 p. Likert, R. (1967). The human organization: Its management and value. McGraw-Hill Book Company. New York. USA.
Иванцевич Дж., Лобанов А. А. Человеческие ресурсы управления. М. : Дело, 1993. 312 с.

 

Ivancevich, Dzh. and Lobanov, A. A. (1993). Chelovecheskie resursy upravlenija. [Human management resources]. Delo. Moscow. Russia.
Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами: учебное пособие /под общ. ред. И. И. Мазура. 2–е изд. М. : Омега–Л, 2004. 664 с. Mazur, I. I. and Shapiro, V. D., Ol’derogge, N. G. (2004). Upravlenie proektami. [Project Management]. In Mazura, I. I. (ed.) 2nd ed. Omega–L. Moscow. Russia.
Методичні основи грошової оцінки земель в Україні : Навчальний посібник / Дехтяренко Ю.Ф., Лихогруд М.Г., Манцевич Ю.М., Палеха Ю.М. Київ: Профі, 2007. 624 с. Metodychni osnovy hroshovoi otsinky zemel v Ukraini. (2007). [On the methodological foundations of monetary valuation of land in Ukraine]. Dextyarenko, Yu. F., Ly`xogrud, M. G., Mancevy`ch, Yu. M., Palexa, Yu. M. Profi. Кiev. Ukraine.
Під редакцією
Аграрне право України: підручник / за ред. В. М. Гайворонського, В. П. Душмана. Харків: “Право”, 2003. 236 с. Agrarne pravo Ukrayiny. [Agrarian Law of Ukraine]. (2003). In Gajvorons`kogo, V. M., Dushmana, V. P. (ed.). “Pravo”. Kharkiv. Ukraine.
Редактор (и) і автор (и)
Організація виробництва: курс лекцій / [Г. Є. Мазнєв, І. С. Щербакова, С. М. Калініченко, О. В. Грідін]; за ред. Г. Є. Мазнєва. Харків: Вид-во «Міськдрук», 2012. 403 с. Maznev, G. Ye, Shcherbakova, I. S., Kalinichenko, S. M., Gridin, O. V. (2012). Orhanizatsiya vyrobnytstva [Organization of production]. In Maznev, G. Ye. (ed.). Vyd-vo «Mis’kdruk». Kharkiv. Ukraine.
Для усіх видань крім першого
Телетов А. С. Основы маркетинга : учеб. пос.; 3-е изд. Сумы : ВВП «Мрія», 2006. 136 с. Teletov, A. S. (2006). Osnovy marketinha. [Basics of marketing]. 3rd ed. VVP «Mrija». Sumy. Ukraine.
Переклад
Шейн Э. Х. Организационная культура и лідерство. пер. с англ.; под ред. В. А. Спивака. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 336 c. Shejn Je. H. (2002). Organizacionnaja kul’tura i lіderstvo. [Organizational Culture and Leadership]. Translated by and in Spivak, V. A. (ed.). Piter. St. Petersburg. Russia.
Частина видання
Гудзь О. Є. Прогнозування фінансової стійкості та платоспроможності сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Уманського Національного університету садівництва. Серія Економіка / редкол.: А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. Умань : УНУС, 2012. Вип. 77, Ч. 2. С. 119-125. Ghudzj, O. Je. (2012) Proghnozuvannja finansovoji stijkosti ta platospromozhnosti siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv [Forecasting financial stability and solvency of agricultural enterprises]. Zbirnyk naukovykh pracj Umansjkogho Nacionaljnogho universytetu sadivnyctva, vol. 77, part. 2, pp. 119-125.
Лагодієнко В. В. Вплив інтенсифікації діяльності з інноваційною основою на розвиток аграрного виробництва. Економічний аналіз: зб. наук. праць / редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. Том 17. № 3. С. 54-58.

 

Lagodiyenko, V. V. (2014). Vply`v intensy`fikaciyi diyal`nosti z innovacijnoyu osnovoyu na rozvy`tok agrarnogo vy`robny`cztva. [Influence of intensification of activity with an innovative basis on the development of agrarian production]. Proceedings of Ekonomichny`j analiz: zb. nauk. pracz` [Economic analysis: a collection of scientific works]. in Derij, V. A. (ed.). vol. 17. pp. 54-58. Vy`davny`cho-poligrafichny`j centr Ternopil`s`kogo nacional`nogo ekonomichnogo universy`tetu «Ekonomichna dumka». Ternopil. Ukraine.

 

Періодичні видання

(журнали, збірники наукових праць, матеріали конференцій)

Автор. (Дата публікації). «Назва статті англійською мовою». Назва періодичного видання транслітерована.

Том (vol.). (Випуск) (Issue). Сторінка (и) (pp.).

 

Література References
Статті у періодичних виданнях
Архірейська Н. В. Державне регулювання ринку крипто валют в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Випуск 22. С. 753–757. Arxirejs`ka, N. V. (2018). «State regulation of the crypto market in Ukraine». Global`ni ta nacional`ni problemy` ekonomiky`. Issue 22, pp. 753–757.
Грановська Л. М., Нижеголенко К. С. Теоретичні підходи до формування категорій «сільські території» та «сільський регіон». Збалансоване природокористування, 2016. №1. С. 10-15. Granovs`ka, L. M. and Ny`zhegolenko K. S. (2016). «Theoretical approaches to the formation of the categories «rural territories» and «rural region». Zbalansovane pry`rodokory`stuvannya. no. 1, pp. 10-15.
Тези доповідей, матеріали конференцій
Деревянко Б. В. Криптовалюта як альтернатива класичній валюті (на прикладі біткойну). Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 28 вересня 2017 року): [у 2-х част.]. Частина перша. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. С. 60–62. Derevyanko B. V. (2017). «Cryptocurrency as an alternative to the classical currency (for example, bitcoin)». Mizhgaluzevi zv’yazky` cy`vil`nogo, gospodars`kogo ta trudovogo prava. [Intersectoral links in civil, commercial and labor law]. Proceeding of the Materials of the Ukrainian Scientific and Practical Conference (in the author’s edition). (Krivoy Rog, 28th September 2017): [in 2 part.]. 1st part. Kry`vy`j Rig: DYuI MVS Ukrayiny`, pp. 60–62.

 

 Електронні ресурси

Автор. (Дата публікації). Назва матеріалу англійською мовою.

Джерело англійською мовою.

Available at: адреса сайту.

Література References
Періодичні видання
Марченко Н. А. Реалії функціонування криптовалюти на світовому та вітчизняному ринках. Ефективна економіка. 2018. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/53.pdf Marchenko, N. A. (2018). Realiyi funkcionuvannya kry`ptovalyuty` na svitovomu ta vitchy`znyanomu ry`nkax. [Realities of the functioning of cryptocurrency in the world and domestic markets]. Efekty`vna ekonomika. [Effective economy]. (electronic journal). no. 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/53.pdf
Сторінки з веб-сайтів
The 50 Best Cryptocurrency Blogs You Should Read in 2018. Веб-сайт. URL: https://bitcoinnews.blog/cryptocurrencies/top10 The 50 Best Cryptocurrency Blogs You Should Read in 2018. Веб-сайт. Available at: https://bitcoinnews.blog/cryptocurrencies/top10
Книга
Ильяшенко С. Н. Маркетинг в примерах и задачах : учебное пособие. Сумы : СумГУ, 2006. 108 с. URL: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2006/k425253.doc Iliashenko, S. N. (2006). Marketinh v primerakh i zadachakh [Marketing in examples and tasks]. SumSU. Sumy. Ukraine. Available at: ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2006/k425253.doc

 

Автореферати дисертацій та дисертації

Література References
Автореферат
Крамаренко А. В. Оцінка ефективності управління персоналом на промисловому підприємстві : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04. М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. закл. «Нац. гірн. ун-т». Дніпропетровськ. НГУ, 2014. 20 с. Kramarenko, A. V. Ocinka efekty`vnosti upravlinnya personalom na promy`slovomu pidpry`yemstvi. [The estimation of efficiency of personnel management at the industrial enterprise]. Abstract of Ph.D. Thesis. 08.00.04. M-vo osvity` i nauky` Ukrayiny`, Derzh. vy`shhy`j navch. zakl. «Nacz. girn. un-t». NGU. Dnipropetrovsk. Ukraine.
  Abstract of D. Sc. Dissertation
Дисертація
Лозинська Т. М. Державне управління розвитком продовольчого ринку України в умовах глобалізації економіки: дис….. доктора держ. управління: 25.00.02. Х., 2008. 455 с. Lozy`ns`ka, T. M. (2008). Derzhavne upravlinnya rozvy`tkom prodovol`chogo ry`nku Ukrayiny` v umovax globalizaciyi ekonomiky`. [State management of the development of the food market of Ukraine in the conditions of globalization of the economy]. Ph.D. Thesis: 25.00.02. Kharkiv. Ukraine.
  D. Sc. Thesis

 

Законодавчі і нормативні документи. Стандарти

Література References
Закон
Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

 

Pro Strategiyu stalogo rozvy`tku «Ukrayina – 2020». Ukaz Prezy`denta Ukrayiny`. (2015). [About the Strategy of Sustainable Development «Ukraine-2020». Decree of the President of Ukraine]. No. 5/2015 dated January 12, 2015. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів : ДСТУ ISO 9000:2007. [Введено в дію від 01 січня 2008 року]. К.: Держспоживстандарт України, 2008. 35 с. (Національний стандарт України). Systemy upravlinnya yakistyu. Osnovni polozhennya ta slovnyk terminiv [The quality management system. Basic provisions and dictionary]. (2008). DSTU ISO 9000:2007 from 01 Jan 2008. Derzhspozhyvstandart Ukrayiny. Kyiv. Ukraine.

 

Зазначення загальноприйнятих скорочень слів англійською мовою

Вип. issue
Стаття = Ст. article
В книзі: = В кн.: in
Том = Т. Vol.
No
Серія = Сер. ser.
Частина = Ч. part
Гл. ск
Та ін. еt al.
Без року публікації = б.р. No date = n.d.
Без місця публікації = Б.м. N.p.
Спец. випуск (розділ) special issue (section)

 

Про журнал

Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права»

Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» (Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.) є науковим виданням. Статті публікуються українською та англійською мовами (відповідно до оригінального авторського тексту) і обов’язково супроводжуються анотаціями, поданими зазначеними двома мовами.

Журнал виходить 6 разів на рік, обсяг кожного випуску 12-14 ум. друк. арк., формат 60 х 84. Сфера розповсюдження – загальнодержавна. Категорії читачів: викладачі, науковці, здобувачі освіти. Тематична спрямованість видання – інформування населення з питань: ефективної діяльності підприємств в умовах формування соціально – орієнтованої, інноваційної та інклюзивної моделі розвитку економіка;  актуальних напрямів та новітніх тенденцій теорії та практики сучасного управління, маркетингу і логістики в системі забезпечення виробничих і комерційних процесів у економіці;  розвитку систем державного регулювання економічних і соціальних процесів; становлення парадигми публічного управління та адміністрування, належного врядування та прямої демократії; теоретичних і практичних проблем права і безпеки; наукового забезпечення законотворчого процесу та практичної діяльності правоохоронних органів України, сприяння реалізації державної політики у сфері забезпечення прав і свобод громадян; міжнародного права та прав людини, дипломатичного і консульського права; трудового, конституційного, цивільного, цивільного, кримінально, екологічного, аграрного та інших галузей права.

Наукові напрями публікацій журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права»:

 • інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання;
 • підприємництво, ринки інновацій, товарів і послуг;
 • сучасний розвиток сільських територій;
 • соціально-економічні ризики;
 • інноваційний розвиток та конкурентоспроможність підприємств;
 • економіка знань та інтелектуальний потенціал;
 • інституціональні проблеми інноваційного розвитку;
 • фінансове та обліково-аналітичне забезпечення інноваційних процесів;
 • соціально-трудові відносини.

Засновник видання:

Державний біотехнологічний університет.

Юридична адреса засновника:

61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44.

Банківські реквізити:

ГУДКСУ в Харківській обл. р/р 35225202003687, МФО 851011

Місцезнаходження редакції:

Україна, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44, каб. 309.

Вимоги до статей, які подаються до всеукраїнського наукового журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права»

Шановні колеги!

Запрошуємо наукових та науково-педагогічних співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів опублікувати результати своїх наукових досліджень у науковому журналі «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права».

До друку приймаються статті, написані українською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні).

Обсяг статті повинен складати 8-15 сторінок, з дотриманням вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. за № 7-05/1, у відповідності з якою її структура тексту повинна мати такі елементи (із зазначенням):

 • постановка проблеми у загальному вигляді;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • формулювання цілей статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження;
 • висновки;
 • література;
 • references;
 • анотації (українська, англійська).

Текст має бути надрукованим у редакторі Microsoft Word (версії 2003 року) на аркуші формату А4, без нумерації сторінок, шрифтом
«Times New Roman», кеглем 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – 20 мм з усіх боків.

УДК розміщується в лівому верхньому кутку напівжирними літерами та цифрами.

Через інтервал по центру розміщується інформація про автора (авторів) у наступному порядку: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання автора (авторів), посада, відділ, установа (організація), де працює автор (автори), нижче у душках через кому місто, країна.

Нижче через інтервал друкується назва по центру прописними літерами (шрифт напівжирний).

Нижче друкується основний текст, кегль 14 pt, абзац – 10 мм, міжрядковий інтервал – 1,5 без ущільнення тексту та переносів, вирівнювання по ширині.

Таблиці відокремлюються від основного тексту зверху й знизу інтервалом. При наявності декількох таблиць вони нумеруються арабськими цифрами (наприклад: Таблиця 1), вирівнювання по правому краю. Назва таблиці розміщується рядом.

Рисунки та формули обов’язково мають бути вставленими в текст в якості об’єктів. Зображення повинно бути чорно-білим. Необхідно використовувати доступні для чорно-білого зображення засоби візуального розрізнення фігур та ліній, що несуть різне значеннєве навантаження. Для набору формул необхідно використовувати лише вбудований в Microsoft Office редактор формул MS Equation.

Крім того, рисунки повинні бути збереженими окремими файлами в тому редакторі, засобами якого вони виконувалися (файли з розширенням *.хls, *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif). Максимальні параметри (реальні розміри) ілюстрацій та таблиць – 120х200 мм.

Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.

Література відділяється від основного тексту інтервалом і розпочинається зі слова «Література», шрифт напівжирний, абзац – 10 мм, наприкінці крапка не ставиться. Кожне джерело розміщується з абзацу і має свій порядковий номер. Список літератури оформляється згідно оновлених вимог ВАК (бюлетень № 5, 2009). Кількість літературних джерел має бути
не менше 8. Обов’язковим є посилання на іноземні літературні джерела. Роботи авторів, на які є посилання в тексті, мають бути обов’язково вказані в списку літератури.

Після зазначення літературних джерел йде їх references. Оформлення відповідно до вимог.

Анотації українською та англійською мовами розміщуються після references. Обсяг кожної повинен становити  не менш 1800 знаків (без пробілів, включаючи ключові слова). Анотація має розкривати: мету, методи дослідження, результати дослідження, наукову новизну, практичну значущість, перспективи подальших досліджень. Перед текстом анотації вказуються прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання автора (авторів), посада, відділ, установа (організація), де працює автор (автори), нижче у душках через кому місто, країна та назва статті мовою анотації. Анотації відокремлюються одна від одної інтервалом, абзац – 10 мм, шрифт курсив, кегль 14 pt, вирівнювання по ширині. Після кожної анотації з абзацу вказуються ключові слова та/або словосполучення в кількості від 3 до 8.

Далі з нової сторінки зазначається інформація про автора (авторів) за формою наведеною нижче, сканована рецензія доктора наук відповідного напрямку. Сторінки із зазначенням інформації про автора (авторів) та рецензії в загальну чисельність сторінок не включаються. Назва файлу статті повинна містити прізвище першого автора латиницею.

Статті англійською мовою мають супроводжуватись достовірним перекладом на українську або російську мову і супроводжуватись довідкою з бюро перекладів.

Статті не приймаються редколегією у випадках: повної або часткової відсутності контактної інформації; невідповідності оформлення статті встановленим вимогам; відсутності рецензії доктора наук, якщо вона є обов’язковою; відсутності УДК; недостатнього обсягу статті чи анотації; недостатньої кількості літературних джерел.

Рішення про опублікування приймає редакційна колегія. До матеріалів можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами). Рукописи, відхилені редколегією, авторам не повертаються і не рецензуються.

Усі матеріали подаються виключно електронною поштою на адресу: apie@ukr.net

Інформація про автора (авторів)

(заповнюється для кожного автора окремо)

ПІБ автора
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Назва організації
Науковий керівник (консультант)
(для докторантів, аспірантів, здобувачів)
Назва статті
Адреса
Телефони (дом., моб.)
E–mail

Редакційна колегія

Головний редактор видання

Ларіна Тетяна Федорівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету економічних відносин та фінансів Державного Біотехнологічного Університету; професор кафедри економіки та бізнесу Державного Біотехнологічного Університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212081695; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3149-8430; E-mail: ltf-2010@ukr.net

 

Заступник головного редактора

Москаленко Олена Вячеславівна, доктор юридичних наук, професор, декан факультету менеджменту адміністрування та права Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213289661; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0807-0519; E-mail: alena.mko9@gmail.com

 

 1. Георгій Абуселідзе, доктор економічних наук, професор, завідувач департаменту фінансів, банківської справи та страхування Батумського державного університету імені Шота Руставелі, м. Батумі, Грузія. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204928171; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5834-1233; E-mail: george.abuselidze@bsu.edu.ge
 2. Фулі Чен, доктор економічних наук, професор, управління відділу реклами Інституту науки і технологій, м. Хенань, Сіньсян, Китай. Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222052893; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3929-3651; E-mail: chenfuliabc@qq.com
 3. Горська Єлєна, почесний доктор, професор, декан факультету економіки та менеджменту Словацького аграрного університету, м. Нітра, Словаччина. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=20435841200; ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4973-95734 E-mail: elena.horska@uniag.sk.
 4. Дубровіна Надія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів Вищої школи економіки та менеджменту публічної адміністрації в Братиславі, м. Братислава, Словаччина. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213572686; ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-1346-9708; E-mail: nadija.dubrovina@vsemba.sk
 5. Sandeep Kumar Gupta, доктор філософії, промислової соціології, професор факультету менеджменту, кафедра менеджменту Інженерного коледжу IIMT Велика Нойда, Технічний університет доктора A.P.J., Абдула Калама, Індія. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209245165; ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-2670-2858; E-mail: skguptabhu@gmail.com.
 6. Остенда Олександр, доктор, професор. Ректор Вищої технічної школи в Катовіце, Сілезька академія, м. Катовіце, Польща; Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1926870/; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3467-157X; E-mail: aleksander.ostenda@wst.pl.
 7. Тошек Бартоломей, доктор гуманітарних наук в області політичних наук, професор інституту політичних наук і безпеки Щецинського університету, м. Щецин, Польща. Goggle Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=qJqcprwAAAAJ; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2989-7168; E-mail: bartlomiej.toszek@usz.edu.pl
 8. Жуховський Іренеуш, PhD, проректор з розвитку і промоцій, Міжнародна академія прикладних наук в Ломжі, м. Ломж, Республіка Польща; Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194203956; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3998-1892; E-mail: ireneusz.zuchowski@wsa.edu.pl
 9. Юртаєва Ксенія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник Центру Вайзера для вчених Європи та Євразії в Мічиганському університеті, м. Мічіган, США. Goggle Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=b6Zg9BUAAAAJ; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6096-2020; E-mail: yurtayeva@pp-ss.pro
 10. Близнюк Тетяна Павлівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199207150; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8291-4150; E-mail: blyznyuk.tetyana@gmail.com
 11. Власенко Тетяна Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та організації бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57223382447; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9515-2423; E-mail: t.vlasenko@hneu.net
 12. Гавкалова Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56328233300; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1208-9607; E-mail: ngavl@ukr.net
 13. Грохольський Вадим Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна. Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/JFK-5942-2023, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4731-6489; E-mail: Vd6284@ukr.net
 14. Дорофєєв Олександр Вікторович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Полтавського державного аграрного університету, м. Полтава, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192004739; ORCID ID: 0000-0002-8608-0501; E-mail: olexandr.dorofeev@pdau.edu.ua
 15. Дюгованець Олеся Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218195972; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2933-4306; E-mail: olesia.diugovanets@uzhnu.edu.ua
 16. Єрмоленко Олексій Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205650044; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3590-5187; E-mail: oleksii.yermolenko@hneu.net
 17. Кадала Віталій Віталійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін та економічної безпеки Донецького державного університету внутрішніх справ. Голова Юридичної клініки «Правовий захист», м. Кропивницький Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210787869); ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6868-9487; E-mail: kadala@ukr.net
 18. Калініченко Сергій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму Державного біотехнологічного університету, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221380174. ORCID ID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-3958-4763; E-mail: kalinichenkosergiy@btu.kharkov.ua
 19. Кащена Наталія Борисівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210346156, Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1417122; ORCID ID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-7069-8860; E-mail: n.kashena@btu.kharkov.ua
 20. Ковалевська Надія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/35069435; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2758-5972; E-mail: n.kovalevska77@gmail.com
 21. Корабель Марія Георгіївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно – правових дисциплін, кримінального права та процесу Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58089689700; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8703-7003; E-mail: korabel.m@gmail.com
 22. Корнієцький Олександр Владиславович, доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії економіки та маркетингу інновацій Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214460705; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9668-2621; E-mail: vova7003@gmail.com
 23. Кошкалда Ірина Віталіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами, геодезії та кадастру Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209533514; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4855-8890; E-mail: irinavit@btu.kharkov.ua
 24. Мандич Олександра Валеріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203006096; ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4375-2208; E-mail: ol.mandych@btu.kharkov.ua.
 25. Мирна Ольга, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Полтавського державного аграрного університету, м. Полтава, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225151085; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3252-3319. E-mail: olga.myrna@pdau.edu.ua
 26. Міненко Софія Іванівна, доктор філософії з менеджменту, доцент кафедри  менеджменту, бізнесу і адміністрування, завідувачка відділу аспірантури та докторантури Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58158518100; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3033-1911; E-mail: minenko.sofi@btu.kharkiv.ua
 27. Накісько Олександр Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри облік, аудиту та оподаткування Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196298930; ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-3789-2455; E-mail: nakisko307@btu.kharkiv.ua
 28. Нестеренко Оксана Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри статистики, обліку та аудиту Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217018525; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9516-0917; E-mail: o.nesterenko@karazin.ua
 29. Олініченко Катерина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, управління репутацією та клієнтським досвідом Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208009832; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0028-7676; E-mail: olinichenko.k@btu.kharkov.ua
 30. Павленко Тетяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін, кримінального права та процесу Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221121782; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6019-1086; E-mail: pavlenkotatyana7@gmail.com.
 31. Полозова Тетяна Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57006705600; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9956-8816; E-mail: tetiana.polozova@nure.ua
 32. Пустовгар Світлана Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління та адміністрування ННІ «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56835745300; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4199-8044; E-mail: pustovgar.s@ukr.net
 33. Резнік Надія Петрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту ім. проф Й.С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202444035; ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-9588-5929; E-mail: nadya-reznik@ukr.net.
 34. Руденко Сергій Валентинович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201024336; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2874-1957; E-mail: svr13@btu.kharkiv.ua
 35. Сагачко Юлія Миколаївна, завідувач кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210152077&eid=2-s2.0-85069680123; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0168-266X; E-mail: sahachkojulia@btu.kharkiv.ua
 36. Сердюк Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування Полтавського державного аграрного університету м. Полтава, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57419109400; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0926-9623; E-mail: olga.serdiuk@pdau.edu.ua
 37. Смігунова Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник лабораторії економіки та маркетингу інновацій Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України, м. Харків, України. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208106873; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9660-3361; WoS: https://www.webofscience.com/wos/author/record/16170199; E-mail: elenasmigunova@gmail.com
 38. Ставерська Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедри фінансів, банківської справи та страхування Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56074198900; ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-8417-2982; WoS: https://www.webofscience.com/wos/author/record/G-7441-2016; E-mail: t.staverska@btu.kharkov.ua
 39. Степаненко Сергій Віталійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58503513800&origin=recordpage; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6132-328X; WoS: https://www.webofscience.com/wos/author/record/15848378; E-mail: sergii.stepanenko@nure.ua
 40. Чміль Ганна Леонідівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, управління репутацією та клієнтським досвідом Державного біотехнологічного університету, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211214737, Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/I-6775-2018;; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3703-9940; E-mail: hannachmil@gmail.com
 41. Шевченко Ірина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, докторантка кафедри міжнародної економіки Західноукраїнського національного університету, м. Тернопіль, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224927910;  ORCID ID: 0000-0001-8188-3551; E-mail: irina_shev4enko@ukr.net
 42. Шинкарьов Юрій Вікторович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна. Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58089559100; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1173-7975; E-mail: yurand_shin@hneu.net