Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Політика відкритого доступу

Науковий журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки» дотримується політики відкритого доступу до опублікованих матеріалів. З огляду на це ознайомлення, перегляд, завантаження та друк матеріалів є цілком вільний і можливий одразу після завантаження матеріалів на сайт журналу, що здійснюється після публікування паперового варіанту.

Положення про рецензування

Статті, що подаються до наукового журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки» мають супроводжуватись зовнішніми рецензіями докторів наук відповідного профілю. В рецензії має бути визначено: відповідність теми статті науковому профілю журналу; актуальність і практична корисність статті; відповідність назви статті її змісту і меті; наукова новизна; оцінена логічність і переконливість наукової аргументації, а також методологічна правильність представлених результатів дослідження; повнота та зміст висновків за результатами проведених досліджень; кількість та якість літературних джерел тощо.

Крім цього кожна стаття проходить внутрішнє анонімне як для рецензента, так і для автора, одним з членів редакційної колегії журналу, рецензування, з метою підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі. Анонімне рецензування забезпечує об’єктивність і неупередженість наданої експертної оцінки.

До рецензування допускаються статті, які повністю відповідають встановленим вимогам до статей, які подаються до всеукраїнського наукового журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки». До друку приймаються лише ті статті, що мають цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань. Статті не приймаються редколегією у випадках: повної або часткової відсутності контактної інформації; невідповідності оформлення статті встановленим вимогам; відсутності рецензії доктора наук; відсутності УДК; недостатнього обсягу статті чи анотації; недостатньої кількості літературних джерел.

Для всіх наукових статей, що подаються на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, що показує рівень унікальності статті, використані джерела та частковий збіг тексту «eTXTАнтіплагіат», «Advego Plagiatus»).

Подаючи рукопис до редакції журналу, автори ввіряють редакторам результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких можуть залежати їх репутація та кар’єра. Розголошення конфіденційності рецензування рукопису порушує права автора. Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису (включаючи відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточний висновок), нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

Рішення про опублікування приймає редакційна колегія. До матеріалів можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами). Рукописи, відхилені редколегією, авторам не повертаються і не рецензуються.

Положення про етику наукових публікацій у науковому журналі «Актуальні проблеми інноваційної економіки»

Редакційна колегія наукового журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки» у своїй роботі керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій. Зокрема рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) та керівництвом з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, а також спирається на досвід авторитетних міжнародних видавництв. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобіганню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб. В свою чергу редакційна колегія журналу заохочує і спонукає авторів дотримуватись належного рівня формальних та етичних вимог до підготовки і публікування статей, що подаються до редакції журналу.

Етичні зобов’язання редакційної колегії журналу

 1. Редакційна колегія на чолі з головним редактором несе відповідальність за видання.
 2. Всі надані для публікації матеріали проходять в редакційній колегії ретельний відбір і внутрішнє анонімне рецензування.
 3. Редколегія з обґрунтуванням власного рішення залишає за собою право відхилити статтю або повернути її автору (авторам) на доопрацювання.
 4. Редакційна колегія об’єктивно і неупереджено розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, оцінюючи кожну статтю належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів).
 5. Редколегія зобов’язана виносити справедливі та неупереджені рішення та забезпечити прозорий процес рецензування.
 6. Редколегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вона дійшла висновку про те, що робота не відповідає профілю журналу.
 7. Редакційна колегія журналу виступає проти фальсифікації, плагіату, одночасне направлення автором однієї роботи у декілька журналів, багаторазове копіювання вмісту статті в різних роботах, введення громадськості в оману щодо реального внеску автора (авторів) у публікацію.
 8. Редколегія має право вилучити опубліковану статтю, за умов порушення авторських прав або загальноприйнятих норм наукової етики. Про даний факт вилучення статті редакція повідомляє як автору, який надав статтю, так і організацію, де була виконана робота.
 9. Головний редактор і члени редакції не надають іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується в журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.
 10. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту, електронного журналу або проекту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди редакції журналу. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.

Етичні зобов’язання авторів

 1. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.
 2. Автор повинен цитувати публікації, які здійснили вплив на сутність роботи.
 3. Автор повинен належним чином вказувати джерела матеріалів, використаних у роботі, якщо ці матеріали не були отримані власне самим автором.
 4. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів.
 5. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені тільки ті особи, які відповідають критерію авторства та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в журналі.
 6. Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі.
 7. Автор у випадку повернення статті на доопрацювання зобов’язаний її допрацювати відповідно до зауважень рецензентів або редколегії в іншому випадку редколегія має право відхилити статтю.

Етичні зобов’язання рецензентів

 1. Редколегія з метою підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі призначає внутрішнє анонімне як для рецензента, так і для автора, одним з членів редакційної колегії журналу, рецензування.
 2. Всі члени редколегії є рецензентами.
 3. Рецензент за підсумками проведеного рецензування повинен надати об’єктивну оцінку якості статті її виклад, а також визначити чи відповідає вона високим науковим і літературним стандартам.
 4. Рукопис, надісланий на рецензію, є конфіденційним документом.
 5. Рецензент повинен переконливо обґрунтувати власні висновки.
 6. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею або рукописом.
 7. Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис.
 8. Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в наданому рукопису, якщо на це немає згоди автора чи авторів.

Про журнал

Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки»

Журнал «Актуальні проблеми інноваційної економіки» (Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 21710-11610Р від 13.10.2015 р.) є науковим виданням. Статті публікуються українською, російською та англійською мовами (відповідно до оригінального авторського тексту) і обов’язково супроводжуються анотаціями, поданими зазначеними трьома мовами.

Журнал виходить 4 рази на рік, обсяг кожного випуску 8-10 ум. друк. арк., формат 60 х 84. Сфера розповсюдження – загальнодержавна. Категорії читачів: наукові працівники, викладачі, аспіранти, студенти. Тематична спрямованість видання – висвітлення питань ефективного функціонування підприємств в умовах формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки, актуальних напрямів та новітніх тенденцій теорії та практики сучасного управління, маркетингу і логістики в системі забезпечення соціально-економічного розвитку підприємств, питань фінансової системи та обліково-аналітичного забезпечення виробничих та комерційних процесів в економіці, проблем економічної безпеки.

Наукові напрями публікацій журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки»:

 • інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання;
 • підприємництво, ринки інновацій, товарів і послуг;
 • сучасний розвиток сільських територій;
 • соціально-економічні ризики;
 • інноваційний розвиток та конкурентоспроможність підприємств;
 • економіка знань та інтелектуальний потенціал;
 • інституціональні проблеми інноваційного розвитку;
 • фінансове та обліково-аналітичне забезпечення інноваційних процесів;
 • соціально-трудові відносини.

Засновник видання:

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ).

Юридична адреса засновника:

61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44.

Банківські реквізити:

ГУДКСУ в Харківській обл. р/р 35225202003687, МФО 851011

Місцезнаходження редакції:

Україна, 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44, каб. 309.

Вимоги до статей, які подаються до всеукраїнського наукового журналу «актуальні проблеми інноваційної економіки»

Шановні колеги!

Запрошуємо наукових та науково-педагогічних співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів опублікувати результати своїх наукових досліджень у науковому журналі «Актуальні проблеми інноваційної економіки» (Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 21710-11610Р від 13.10.2015 р).

Орієнтовні рубрики (розділи) журналу*:

І. Інноваційно-інвестиційні чинники економічного зростання.

 1. II.Підприємництво, ринки інновацій, товарів і послуг.

III. Сучасний розвиток сільських територій.

 1. IV.Соціально-економічні ризики.
 2. V. Інноваційний розвиток та конкурентоспроможність підприємств.
 3. VI. Економіка знань та інтелектуальний потенціал.

VII. Інституціональні проблеми інноваційного розвитку.

VIII. Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення інноваційних процесів.

 1. IX. Соціально-трудові відносини.

До друку приймаються статті, написані українською, російською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні).

Обсяг статті повинен складати 8-15 сторінок, з дотриманням вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. за № 7-05/1, у відповідності з якою її структура тексту повинна мати такі елементи (із зазначенням):

 • постановка проблеми у загальному вигляді;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • формулювання цілей статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження;
 • висновки;
 • література;
 • references;
 • анотації (українська, російська, англійська).

Текст має бути надрукованим у редакторі Microsoft Word (версії 2003 року) на аркуші формату А4, без нумерації сторінок, шрифтом
«Times New Roman», кеглем 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – 20 мм з усіх боків.

УДК розміщується в лівому верхньому кутку напівжирними літерами та цифрами.

Через інтервал по правому краю напівжирним курсивом розміщується інформація про автора (авторів) у наступному порядку: прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання автора (авторів), установа (організація), де працює автор (автори), нижче у душках через кому місто, країна.

Нижче через інтервал друкується назва по центру прописними літерами (шрифт напівжирний).

Нижче друкується основний текст, кегль 14 pt, абзац – 10 мм, міжрядковий інтервал – 1,5 без ущільнення тексту та переносів, вирівнювання по ширині.

Таблиці відокремлюються від основного тексту зверху й знизу інтервалом. При наявності декількох таблиць вони нумеруються арабськими цифрами (наприклад: Таблиця 1), вирівнювання по правому краю. Назва таблиці розміщується нижче, по центру напівжирними літерами з першої прописної.

Рисунки та формули обов’язково мають бути вставленими в текст в якості об’єктів. Зображення повинно бути чорно-білим. Необхідно використовувати доступні для чорно-білого зображення засоби візуального розрізнення фігур та ліній, що несуть різне значеннєве навантаження. Для набору формул необхідно використовувати лише вбудований в Microsoft Office редактор формул MS Equation.

Крім того, рисунки повинні бути збереженими окремими файлами в тому редакторі, засобами якого вони виконувалися (файли з розширенням *.хls, *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif). Максимальні параметри (реальні розміри) ілюстрацій та таблиць – 120х200 мм.

Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.

Література відділяється від основного тексту інтервалом і розпочинається зі слова «Література», шрифт напівжирний, абзац – 10 мм, наприкінці крапка не ставиться. Кожне джерело розміщується з абзацу і має свій порядковий номер. Список літератури оформляється згідно оновлених вимог ВАК (бюлетень № 5, 2009). Кількість літературних джерел має бути
не менше 8. Обов’язковим є посилання на іноземні літературні джерела. Роботи авторів, на які є посилання в тексті, мають бути обов’язково вказані в списку літератури.

Після зазначення літературних джерел йде їх references. Оформлення аналогічне списку літератури.

Анотації українською, російською та англійською мовами розміщуються після references. Обсяг кожної повинен становити в межах 600-900 знаків. Анотація має розкривати: мету, методи дослідження, результати дослідження, наукову новизну, практичну значущість, перспективи подальших досліджень. Перед текстом анотації вказуються прізвище, ініціали автора (авторів) та назва статті мовою анотації. Анотації відокремлюються одна від одної інтервалом, абзац – 10 мм, шрифт курсив, кегль 14 pt, вирівнювання по ширині. Після кожної анотації з абзацу вказуються ключові слова та/або словосполучення в кількості від 3 до 8.

Далі з нової сторінки зазначається інформація про автора (авторів) за формою наведеною нижче, а також сканована копія квитанції про сплату за публікацію, сканована рецензія доктора наук відповідного напрямку. Сторінки із зазначенням інформації про автора (авторів), сканованої копії квитанції та рецензії в загальну чисельність сторінок не включаються. Назва файлу статті повинна містити прізвище першого автора латиницею.

Статті англійською мовою мають супроводжуватись достовірним перекладом на українську або російську мову і супроводжуватись довідкою з бюро перекладів.

Статті не приймаються редколегією у випадках: повної або часткової відсутності контактної інформації; невідповідності оформлення статті встановленим вимогам; відсутності рецензії доктора наук, якщо вона є обов’язковою; відсутності УДК; недостатнього обсягу статті чи анотації; недостатньої кількості літературних джерел.

Рішення про опублікування приймає редакційна колегія. До матеріалів можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами). Рукописи, відхилені редколегією, авторам не повертаються і не рецензуються.

Усі матеріали подаються виключно електронною поштою на адресу: apie@ukr.net.

* Рубрики (розділи) журналу можуть змінюватись в залежності від матеріалів, що надходять

 

Інформація про автора (авторів)

(заповнюється для кожного автора окремо)

ПІБ автора  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Назва організації  
Науковий керівник (консультант)
(для докторантів, аспірантів, здобувачів)
 
Назва статті  
Адреса  
Телефони (дом., моб.)  
Email

Редакційна колегія

Головний редактор:

Красноруцький Олексій Олександрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (Україна);

 

Редакційна колегія:

 1. SANDEEP Kumar Gupta, PhD (B.H.U.), FDP (IIM, Indore), ADP (Wharton School, USA), QIP (IIT BHU) (Сполучені Штати Америки);
 2. АБУСЕЛІДЗЕ Георгій, доктор економічних наук, професор, керівник департаменту фінансів, банківської справи і страхування, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія);
 3. БЛИЗНЮК Тетяна Павлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна);
 4. ГАВКАЛОВА Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна);
 5. ГОРСЬКА Єлєна, почесний доктор, професор, декан факультету економіки та менеджменту, Словацький аграрний університет в м. Нітра (Словаччина);
 6. ГУТОРОВ Андрій Олександрович, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Україна);
 7. ЄРМОЛЕНКО Олексій Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна);
 8. КОЛУПАЄВА Іріна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна);
 9. КОШКАЛДА Ірина Віталіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва (Україна);
 10. ЛАГОДІЄНКО Володимир Вікторович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеська національна академія харчових технологій (Україна);
 11. МАНДИЧ Олександра Валеріївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та маркетингу, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, заступник головного редактора (Україна);
 12. НАКІСЬКО Олександр Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (Україна);
 13. НЕСТОРЕНКО Тетяна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет (Україна);
 14. ПУСТОВГАР Світлана Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна);
 15. РЕЗНІК Надія Петрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри біржової діяльності і торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна);
 16. РУДЕНКО Сергій Валентинович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (Україна);
 17. ВЛАСЕНКО Тетяна Анатоліївна, кандидат економічних наук, відповідальний секретар.