Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Стратегічні підходи щодо активізації виробничої діяльності в сільськогосподарському машинобудуванні

УДК 332.012

ОРЕЛ А. М.,
кандидат економічних наук,
Миколаївська філія ПВНЗ «Європейській університет»

Анотація

У даній статті досліджено стратегічні підходи та тенденції розвитку підгалузі виробничої діяльності машинобудування України – сільськогосподарського машинобудування. Було приділено значну увагу  аналізу підходів задля активізації машинобудівної сфери. Досліджено, що у машинобудуванні України спостерігаються негативні тенденції сповільнення темпів зростання галузі. Тому дана сфера знаходиться в кризовому становищі на сьогоднішній день.  Дані дослідження спостерігаються у всіх областях країни, а стратегічні підходи та інвестиційні ресурси дозволять вивести сільськогосподарське машинобудування з кризової ситуації. А, якщо цього не відбудеться, то країна може втратити сільськогосподарське машинобудування, як це відбулося з автомобільною сферою. Перспективи подальших досліджень заклечаються в сприянні завантаженню виробничих потужностей сільськогосподарського машинобудування, здійснення технічної та технологічної модернізації, розвиток внутрішнього ринку та розширення міжзаводської кооперації між вітчизняними підприємствами,розширення ринків збуту продукції, зокрема до країн Європейського Союзу, освоєння нових видів складної, конкурентоспроможної і наукоємної техніки із залученням інвестицій для технічного та технологічного переоснащення пріоритетних галузей економіки області – агропромислового комплексу.

Література

  1. Заблоцькій Б. Ф. РПС України. Національна мікроекономіка / Б. Ф. Заблоцькій. – К.: Академвидав, 2003. – 368 с.
  2. Карачина Н. П. Формування передумов інвестиційного розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування / Н. П. Карачина, А. В. Вітюк // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 35–38.
  3. Мілаєва І. І. Тенденції розвитку сільськогосподарської техніки в Україні / І. І. Мілаєва // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2013. – Вип. 13, Т. 6. – С. 272–276.
  4. Навроцький Я. Ф. Сучасний розвиток ринку сільськогосподарської техніки / Я. Ф. Навроцький // Економічний аналіз: зб. наук. праць, 2015. – Том 19. – № 3. – С. 63–69.
  5. Нехай В. В. Підвищення результативності діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування на основі маркетингу: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / В. В. Нехай; Таврійський національний ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2006. – 23 с.
  6. Сазонець І. Л. Розміщення продуктивних сил / І. Л. Сазонець, В. В. Джінджоян, О. О. Чубар. – К. : ЦНЛ, 2006. – 320 с.

Статтю було отримано 14.03.2018