Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

№ 3 / 2018

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 3, 2018 г.

Зміст

Конкурентні та організаційно-управлінські аспекти інноваційного розвитку

SINELNIKOV V. M., ZAIKA S. O., SINELNIKOV M. V. Innovative approaches in estimating the value of agricultural enterprises 5
ГРИЦЬКОВ Є. В. Організаційно-економічне забезпечення управління інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах 10
ЛАГОДІЄНКО В. В., ДОВГАЛЬ О. В. Чинники економічного зростання регіонів в умовах диспропорційності 15

Інноваційний розвиток харчової промисловості

БАСЮРКІНА Н. Й., КОНСТАНТИНОВА Т. В. Стратегічне управління розвитком харчових підприємств на засадах підвищення конкурентоспроможності продукції 21
ПУШАК Я. Я., ЛАГОДІЄНКО В. В. Соціальна відповідальність підприємств харчової промисловості як основа інноваційного розвитку сучасної економіки 27

Інноваційні рішення в діяльності суб’єктів агробізнесу

БОЖКО М. В. Спеціалізація та концентрація виробництва як фактори забезпечення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств 36
DUDNYK O. V., PODOLSKA O. V., SMIHUNOVA O. V. Pricing in the system of agricultural enterprises on economic development mechanism 43
ГРИНЬ Є. Л. Розробка програми стимулювання персоналу до здійснення організаційних змін на підприємстві 47
ІВАНОВА Г. О. Формування маркетингової діяльності підприємствами аграрної сфери 51
ГОЛОБОРОДЬКО Я. О. Формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств та напрями підвищення їх конкурентоспроможності 55
ВОЙТ С. М., ОРЕЛ А. М. Управління інвестиційними проектами аграрних підприємств та об’єднань в умовах довгострокового співробітництва 62

Ефективність інноваційного розвитку

ОМЕЛЬЯНЕНКО В. А. Концептуальні основи координації інноваційних мереж у стратегічно важливих секторах економіки 68
ОНЕГІНА В. М., ВІТКОВСЬКИЙ Ю. П., КРАВЧЕНКО Ю. М. Фінансове забезпечення у стратегічному управлінні інноваційним розвитком 74
PLAKSIENKO V., SAMOJLIK M., PISARENKO P. Multifunctional modeling regional system of solid waste management to considering syneric effect 80
ЛИПОВИЙ Д. В. Особливості змістовного наповнення категорії «маркетинг» 91
ІВАНЧЕНКОВА Л. В. Моніторинг і контроль у системі економічної науки і практики діяльності підприємств 95