Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

№ 3 / 2017

Актуальні проблеми інноваційної економіки № 3, 2017 р.

Зміст

Інноваційні напрями менеджменту підприємств

Малік М.Й. Управління земельними ресурсами аграрного сектору України: стан та пріоритетні напрями вдосконалення 5
Ніценко В.С., Руденко С.В. Управління ризиками на підприємствах агропродовольчої сфери 12
Гривківська О.В., Висоцький О.О. Формування стратегічного набору здатностей підприємств у забезпеченні економічної безпеки 22

Інноваційні рішення в діяльності суб’єктів ринків товарів та послуг

Zaika S.О., Shabinskyy O.V. Analysis peculiarities of travel agencies activities 34
Калина Т.Є., Константінова О.В., Арзуманян Т.Ю. Розвиток туристично-рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях 39
Матвиенко А.И. Максимизация прибыли в профессиональном спорте: проблемы и пути решения II 46

Інновації в сфері маркетингу, збуту, ціноутворення та логістики

Корнієцький О.В. Оцінка структурних перетворень комплексу продовольчого маркетингу 52
Орел В.М. Вплив глобалізації на економічні системи та виникнення між ними конкуренції 58
Зайцев Ю.О. Інноваційна маркетингова діяльність в системі управління конкурентоспроможністю суб’єктів агробізнесу 64
Плотницька С.І. Концептуальні підходи до управління ціноутворенням на сільськогосподарських підприємствах 71

Критика і бібліографія

Стефанишин О.В. Структурне реформування національної економіки: методологічні та інституційні аспекти (рецензія на монографію Васіної А.Ю.) 78

 

Автори та контакти.