Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Ґенеза формування парадигми інклюзивного розвитку національної економіки

УДК 338.314.053.4 330.3:001.8

ГУТОРОВ А. О., доктор економічних наук, старший науковий співробітник
ННЦ «Інститут аграрної економіки» (м. Київ, Україна)

Аннотация.

Основні тенденції розвитку національних економік провідних країн світу показали, що протягом 2010–2017 рр. було зроблено цивілізаційний вибір на користь моделей інклюзивного розвитку й інклюзивного зростання. Метою статті є системне дослідження й узагальнення ґенези формування парадигми інклюзивного розвитку національної економіки. Під час дослідження було використано такі методи як абстрактно-логічний, дедуктивний, історичний, монографічний, системного аналізу й синтезу. Показано, що підвалини інклюзивного розвитку були закладені ще в 1940-х рр. Остаточне формування парадигми інклюзивного розвитку відбулося в 2010–2016 рр., коли провідні вчені та економісти-практики усвідомили хибність і руйнівний характер «Вашингтонського консенсусу», неоліберальної глобалізації та ринкової дерегуляції. Визначено, що нині інклюзивний розвиток охоплює процеси економічного зростання та розвитку, інклюзивність як систему інклюзій, враховує антропогенне навантаження на екосистему, а також реляційний характер соціально-економічних трансформацій.

Ключові слова: інклюзії, інклюзивність, інклюзивний розвиток, національна економіка.

Література.

  1. Сио К. К. Управленческая экономика. М. : ИНФРА-М, 2000. 671 с.
  2. Фельдман Г. А. К теории темпов народного дохода. Плановое хозяйство. 1928. № 12. С. 151–178.
  3. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М. : Директмедиа Паблишинг, 2008. 401 с.
  4. Sen A. K. Development as Freedom. Oxford : Oxford University Press, 1999. xvi, 367 p.
  5. Цели развития тысячелетия : доклад за 2015 год. Нью-Йорк : ООН, 2015. 73 с.
  6. Зінчук Т. О., Куцмус Н. М. Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів / за ред. Т. О. Зінчук і Н. М. Куцмус. К. : «Центр учбової літератури», 2018. 352 с.
  7. Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. Communication from the Commission COM(2010) 2020, from 03.03.2010. Brussel : European Commission, 2010. 34 р.
  8. The Future We Want. Outcome Document of the United Nations Conference on Sustainable Development. Rio de Janeiro : UN, 2012. 72 p.

Статтю було отримано 12.09.2018