Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Інтегральна оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на розвиток аграрного виробництва

УДК 338.01

МАНДИБУРА В. О., доктор економічних наук,
професор, головний науковий співробітник,
ЖИЛЯЄВ І. Б.,
доктор економічних наук, старший науковий
співробітник, головний науковий співробітник,
ДАХНО І. І.,
доктор економічних наук, професор, головний
науковий співробітник, Інститут законодавства Верховної Ради України.

Анотація

За результатами проведеного дослідження встановлено, що серед безлічі факторів, що характеризують дію зовнішнього середовища на аграрну систему, основними є: економічні, міжнародні, політико-правові, технологічні, соціальні і природно-кліматичні. Окрім цього на стан і структуру сільського господарства здійснюють вплив фактори, які проявляють себе вже не перший рік і лише посилюють свій негативний вплив в період кризи, зокрема: ціновий диспаритет, розбалансованість регіонального АПК, послаблення конкуренції у сфері переробки сільськогосподарської продукції тощо. Виконана структуризація факторів, що впливають на розвиток АПК, що дозволяє визначати характер дії зовнішнього і внутрішнього середовища на сільськогосподарське виробництво, прогнозувати ризики, обумовлені деструктивним впливом соціально-еколого-економічних процесів, а також обґрунтовувати стратегічні пріоритети і напрями розвитку АПК України.

Ключові слова: інтегральна оцінка, фактор, аграрне виробництво, зовнішнє і внутрішнє середовище.

Література

  1. Гордієнко Т. М. Розвиток регіональної економіки в контексті економічної кризи / Т. М. Гордієнко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6. – С. 162-166.
  2. Шаблій О. І. Соціально-економічна географія України / О. І. Шаблій, М. І. Гонак; пер. з укр.; за ред. О.І. Шаблія. – Львів : Світ, 1995. – 640 с.
  3. Гришова І. Ю. Визначення рівня економічної стійкості підприємств на основі показників ефективності / І. Ю. Гришова, О. В. Глушко, М. Ю. Щербата // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 155 (11-12). – С. 82-86.
  4. Grishova I. Yu., Kryukova I. A., Zamlynskiy V. A., Galickiy A. N. Scientific and methodical aspects of the formation of modern financial architecture for the enterprise. «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions». March 28, 2013. – Stuttgart, Germany. – Volume 3. – P. 29-32.
  5. Гришова І. Ю. Державне регулювання цін на сільськогосподарську продукцію в Одеському регіоні / І. Ю. Гришова, О. В. Ніколюк // Наукові праці Полтавської держаної аграрної академії. – Вип. 2(9). – 2014. – С. 20-26.
  6. Krasnorutskyi О. О. Methodological foundations of economic estimation of agricultural enterprises production capacity / О. О. Krasnorutskyi S. V. Rudenko // Науковий вісник Полісся. – 2016. – С. 140-145.
  7. Хома І.Б. Формування сутності впливу бізнес-конфліктів на стан економічної захищеності підприємства / І.Б. Хома // Науковий вісник Херсонського державного університету. –2014. – Вип. 6. – Ч. 3. – С. 215-218.
  8. Митяй О. В. Джерела формування конкурентних переваг АПК України / О. В. Митяй // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2014. – Вип. 3 (25). – С. 60-64.

Статтю було отримано 02.09.2016