Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Інструменти ринкової адаптації систем управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств

УДК 338.436:339.924:631.11

ОРЕЛ В. М.,
доктор економічних наук, доцент, професор,
ТАРАН Н. В.,
аспірант, Харківський національний технічний
університет сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

В статті здійснено теоретичне узагальнення адаптаційного інструментарію управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств на цільових ринках збуту сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано цілісну концепцію побудови та функціонування організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств на засадах їх адаптації до умов цільових ринків збуту продукції, в основі якої лежить ідентифікація конкурентної структури цільового ринку, визначення раціональної позиції підприємства-товаровиробника, обґрунтований вибір інструментарію впливу на рівень конкурентоспроможності підприємства та мобілізації його конкурентного потенціалу. Ідентифіковано економічні передумови та структурні тенденції конкурентного розвитку об’єктних ринків продукції аграрних підприємств. Запропоновано методичний підхід до визначення конкурентного потенціалу аграрних підприємств на основі систематизації їх збутових систем та визначення ступеня їх адаптивності до змін конкурентної структури та кон’юнктури цільових ринків збуту. Розвинуто стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств на основі забезпечення позитивної динаміки концентрації капіталу з метою прискорення адаптації підприємств до змін характеристик цільових ринків.

Ключові слова: конкуренція, конкурентний потенціал, концентрація капіталу, цільовий ринок, адаптивний механізм

Література

  1. Амбросов В. Я. Зібрання наукових праць. Економічні умови відтворення сучасних агроформувань / В. Я. Амбросов. – Х. : ННЦ ІАЕ, 2010. – Т. 5. – 477 с.
  2. Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: [монографія] / В. Г. Андрійчук. – [2-ге вид., без змін]. – К., 2006. – 292 с.
  3. Красноруцький О. О. Системи управління збутовою діяльністю аграрних підприємств: стратегія, механізми, інструментарій: [монографія] / О. О. Красноруцький. — Херсон : Грінь Д.С, 2012. — 348 с.
  4. Кваша С. М. Наукові підходи до регулювання аграрного ринку /С. М. Кваша // Економіка АПК. – 2006. – № 7. – С. 42-45.
  5. Амбросов В. Я. Наукові положення удосконалення економічного і господарського механізмів розвитку сільського господарства / В.Я . Амбросов, Т. Г. Маренич // Економіка АПК. – № 10. – 2005. – С. 14-19.
  6. Онегіна В. М. Державне регулювання цін і доходів аграрних товаровиробників: [монографія] / В. М. Онегіна. – К. : ННЦ ІАЕ, 2007. – 590 с.
  7. Могильний О. М. Регулювання аграрної сфери: [монографія] / О. М. Могильний. – Ужгород : ІВА, 2005. – 400 с.
  8. Ульянченко О. В. Державна політика захисту і розвитку конкуренції в аграрному секторі як метод регулювання ринку / О. В. Ульянченко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб.наук.праць. – Вип. 252: в 6 т. – Т.6. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 1467-1472.
  9. Язлюк Б. О. Формування та реалізація інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства / Б. О. Язлюк // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 149-152.
  10. Сільське господарство України за 2014 рік. Статистичний збірник. – К. : Державна служба статистики України, 2015. – 379 с.

Статтю було отримано 12.03.2017