Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Інноваційно-інвестиційна практика сільського розвитку як стійкої суспільно-економічної системи

УДК 631.15.017.3

ПЛОТНІКОВА М.Ф.,
кандидат економічних наук, доцент,
Житомирський національний агроекологічний університет

Анотація

Розвиток є обов’язковим елементом існування систем, що являють собою невпинний рух, еволюцію простору і структур в ньому. Метою дослідження є пошук та обґрунтування напрямів та механізмів вирішення соціальних проблем населення на засадах сталого розвитку за умови активізації внутрішнього потенціалу території. Людина та простір (територія) як живі системи, що розвивається, нерозривно пов’язані з процесом самовдосконалення. Людина змінюючи себе, змінює середовища свого існування. Життєдіяльність Людини можлива лише в гармонії з природою, що досягається завдяки природодоцільній безвідходній життєдіяльності, цілісному біоадекватному підходу до освіти та вихованню, веденню органічного землеробства і пермакультурного дизайну. Наукова новизна досліджень полягає у системному підході до вивчення теоретико-методологічних та практичних аспектів сільського розвитку з позиції забезпечення його внутрішнього характеру, активізації ролі приватних інвестицій, впровадження інновацій в життєдіяльність та умови господарювання на засадах приватно-державного партнерства. Аналітичний характер досліджень з позицій його статистичного аналізу забезпечує практичну значущість представлених даних. Перспективи подальших досліджень базуються на методичному впровадженні механізму розвитку сільських територій через реалізацію концепції «Родова садиба».

Ключові слова: інвестиції, інновації, системи менеджменту, територіальний розвиток, сільський розвиток.

Література

 1. Скидан О. В. Аграрна політика України в період ринкової трансформації: [монографія] / О. В.Скидан. – Житомир : Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2008. – 376 с.
 2. СкиданО. В. Інституціональні засади формування аграрної політики України: [монографія] / О. В. Скидан. – Житомир : Вид-во «Полісся»,
  2010. – 308 с.
 3. Ткачук В. І. Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств: [монографія] / В. І. Ткачук, О. А. Прокопчук, М. І. Яремова. – Житомир : «Видавництво «Волинь», 2013. – 276 с.
 4. Агробізнес України. Інфорграфічний довідник. Щорічне видання, 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agrex.gov.ua/wp-content /uploads/Infografika-silskogo-gospodarstva-Ukrayini-vid-BakerTilly-ta-Latifundis t.pdf
 5. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / За ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Меселя-Веселяка. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. – 218 с.
 6. Paraguassú, Lidice Almeida Arlego A agricultura urbana como estratégia de sustentabilidade da cidade do salvador, Bahia, Brasil, 2014. –
  [Electronic resource]. – Access mode: http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/122904/2/DGG_AlmeidaA rlego_RESUMO_ESPA%C3%91OL.pdf
 7. Christian D. L. Creating a Life Together: Practical Tools to Grow Ecovillages and Intentional Communities / D. L. Christian. – Paperback: New Society Publishers, 2003. – 273 p. – [Electronic resource]. – Access mode: https://archive.orgdetails/fa_Creating_a_ Life_Together-Practical_Tools_to_Grow_Ecovillages_and_Intentio nal_Com.
 8. Gilman R. The Eco-village Challenge. The challenge of developing a community living in balanced harmony – with itself as well as nature – is tough, but attainable / R. Gilman // Context Institute. Catalyzing a graceful transition to the Planetary Era, 2013. – [Electronic resource]. – Access mode: http://www. context.org/iclib/ic29/gilman1/
 9. Living in harmony: inspring stories from ecovillages. Editor: Dalia Vidickiene. Vilnius: BMK Leidykla,
  2013. – 124 p.
 10. Inspring Stories from Ecovillages: Experiences with Ecological Technologies and Practices. Editors: Ansa Palojarvi, Jarkko Pyysiainen, Mia Saloranta. Vilnius: BMK Leidykla, 2013. – 120 p.
 11. Теорія, політика та практика сільського розвитку / За ред. д.е.н., чл.-кор. НААН О.М. Бородіної та д.е.н., чл.-кор. УААН І.В. Прокопи; НААН України: Ін-т екон. та прогнозув. – К. : Інститут економіки та прогнозування, 2010. – 560 с.
 12. Yatsenko O. Methodological instruments of polyfunctional competit iveness evaluation (on the example of agriculture) / O. Yatsenko // USA: The Advanced Science. – November, 2011. – С. 30-35.
 13. Plotnikova M. Conceptual Basis for Ukrainian Rural Development / M. Plotnikova // Regional Formation and Development Studies. – № 3. – P. 134-144.
 14. Arse A. Growing your own / A. Arse,
  Zavala // Socal Connected. –
  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=nPtT8Fi2dsc.
 15. Гетч Э. От сада к лесу. Видео [Електронний ресурс] / Э. Гетч // Режим доступу: https://vk.com/video-6222142_1715495 64?hash=d43ee96d78b3 0851.
 16. Драйверы экопотребления: 3 группы людей, которые создают рынок экологических товаров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://econet.ru/articles/66298-drayvery-ekopotre bleniya-3-gruppy-lyudey-kotorye-sozdayut-rynok-ekologicheskih-to varov

Статтю було отримано 09.03.2016