Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Інноваційний рейтинг України: міжнародні оцінки та порівняння

УДК [339.9:005.336.6]:33.001.76(477)

ШАРКО І. О.,
кандидат економічних наук, доцент,
ГУТОРОВ О. І.,
доктор економічних наук, професор,
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

Анотація

Представлений зведений аналіз досягнутого рівня та чинників динаміки інноваційного рейтингу України за індексами глобальної конкурентоспроможності, глобального індексу інновацій та європейського інноваційного табло. Встановлено, що особливістю українського інноваційного середовища є, з одного боку, наявність значного інтелектуального потенціалу, а з другого боку – дефіцит умов для його повноцінної реалізації. Для підвищення рівня інноваційності національної економіки рекомендовано державним органам управління сприяти розвитку інноваційної інфраструктури, особливо в частині узгодження економічних, організаційних, політичних і правових умов з потребами суб’єктів інноваційної діяльності в межах національної інноваційної системи.

Ключові слова: інновації, рейтинг, конкурентоздатність, інноваційний статус, інноваційний потенціал.

Література

  1. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій за 2015 рік : аналітична довідка [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Наука/2-3-ad-kmu-2015.pdf.
  2. European Innovation Scoreboard 2016 [Electronic source]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/.
  3. Єгоров І. Ю. Інноваційний рейтинг ЄС та визначення місця у ньому України / І. Ю. Єгоров // Вісник НАН України. – 2016. – № 5. – С. 87-91.
  4. Спасти будущее: первый рейтинг инновационных компаний Украины // Журнал FORBES / 5 мая 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1416757-spasti-budushchee-pervyj-rejting-innovacionnyh-kompanij-ukrainy#2.
  5. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / За заг. ред. В. М. Гейця та ін. ; НАН України. – К., 2015. – 336 с.
  6. The Global Competitiveness Report 2016–2017 [Electronic source]. – Mode of access: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1.
  7. The Global Innovation Index 2016 [Electronic source]. – Mode of access: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report.
  8. Кудрявцева С. С. Адаптивное моделирование инновационной деятельности открытых национальных инновационных систем / С. С. Кудрявцева, А. И. Шинкевич // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – 2016. – № 2 (42). – С. 39-48.

 

Статтю було отримано 20.03.2017