Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності агровиробництва

УДК 338.436:330.341

МАЗНЄВ Г.Є.,
професор,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Встановлено, що незважаючи на створення певної законодавчої бази, переорієнтація економіки України на інноваційну модель не відбувається.

Серед причин, які гальмують інноваційну діяльність в Україні, є хронічне недофінансування науки, яка генерує нові наукові знання, що трансформуються в інновації. Показник наукоємності валового внутрішнього продукту в Україні зазнав катастрофічного падіння – з рівня 1,8 у 1991 році до 0,66 у 2014 році.

Україні необхідно, не втрачаючи часу, переходити на інноваційно-інвестиційну модель розвитку. І починати треба, насамперед, з сільського господарства. Для успішного здійснення інноваційної діяльності в сільському господарстві інвестиції мають бути збільшені у рази.

Стосовно безпосередньо агровиробників – визначені пріоритетні напрями розвитку технологічних процесів, які представлені у розробленій концептуальній моделі інноваційно-інвестиційного розвитку технологічних  процесів агроформувань.

Ключеві слова: інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, інновації, технологічні процеси.

Література

 1. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін: [навч. посіб.] / Ю. М. Бажал. – К. : Заповіт, 1996. – 240 с.
 2. Бояринова К. О. Використання концепції відкритих інновацій як рушія взаємодії локальних інноваційних систем / К. О. Бояринова К. О. Копішанська // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 16-22.
 3. Гудзь О. Є. Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства / О. Є. Ґудзь // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. − 2015. – Вип. 161. – С. 3-11.
 4. Готра В. В. Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору України / В. В. Готра // Актуальні проблеми економіки. –
  2014. – № 6. – С. 89-74.
 5. Денисенко М. П. Стратегічна місія інноваційної діяльності та шляхи її активізації в Україні / М. П. Денисенко, Я. В. Риженко // Проблеми науки. – 2007. – № 6. – С. 10-16.
 6. Діяльність суб’єктів господарювання: стат. зб. – К.: Держстат України, 2015. – С. 72.
 7. Друкер П. Ф. Эпоха разрыва: ориентиры для нашего меняющегося общества / П. Ф. Друкер. – М. : Вильямс, 2007. – 323 с.
 8. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1 / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.
 9. Єрмаков О. Ю. Інноваційний розвиток зерновиробництва в сільськогосподарських підприємствах: [монографія] /О. Ю. Єрмаков, Г. М. Саранчук. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. – 196 с.
 10. Завлин П. Н. Основы инновационного менеджмента : теория и практика : [учебное пособие для вузов] / П. Н. Завлин, Л. С. Бирютин, А. В. Валдайцев и др. – М. : Изд. «Экономика», 2000. – 475 с.
 11. Закон України «Про інноваційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 2002. – № 36 (ст. 266).
 12. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи: монографія / [Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін.]. – К. : ННЦ ІАЕ, 2014. – 516 с.
 13. Інноваційно-технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспективи: Аналітичні матеріали до Парламентських слухань [«Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів»]; за ред. Л. І. Федулової, Г. О. Андрощука. – К. : Ін-т екон. та прогнозув., 2009. – 196 с.
 14. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: избр. тр. / Н. Д. Кондратьев (сост. Ю. В. Яковец). – М. : Экономика, 2002. – 767 с.
 15. Лупенко Ю. О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України / Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. – 2014. – № 12. – С. 5-11.
 16. Маршалл А. Основы экономической науки / А. Маршалл. – М. : Эксмо, 2007. – 830 с.
 17. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2014 році: стат. зб. – К. : Держстат України, 2015. – С. 154-155.
 18. Россоха В. В. Інновації й технології: системні ознаки сутності й взаємозв’язку / В. В. Россоха, Д. О. Соколов // Агроінком. – 2013. – № 4-6. – С. 82-90
 19. Саблук П. Т. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: [монографія] / П. Т. Саблук, О. Г. Шпикуляк, Л. І. Курило та ін. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 706 с.
 20. Самуэльсон В. П. Экономика. В 2-х томах /В. П. Самуэльсон. – М. : Машиностроение, 1993. – Т. 1. – 333 с.
 21. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто; пер. с венг. – М. : Прогресс, 1990. – 296 с.
 22. Семиноженко В. П. Структурна революція в економіці як категоричний імператив сучасної політики України / В. П. Семиноженко // Інновації: проблеми науки та практики : [монографія]. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 336 с. – С. 9-26.
 23. Сільське господарство України: стат. зб. – К. : Держстат України, 2015. – С. 72
 24. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс. – М. : Экономика, 1989. – 271 с.
 25. Телишевська Л. І. Інновації: сутність та правові засади їх реалізації / Л. І. Телишевська, О. В. Пащенко, К. О. Колєдіна // Бізнес-Інформ. – 2014. – № 12. – С. 142-146.
 26. Федоренко В. Ф. Научно-информационное обеспечение инновационного развития в сфере сельского хозяйства / В. Ф. Федоренко. – М. : ФГНУ «Росинформагротех», 2011. – 368 с.
 27. Федулова Л. І. Концептуальні засади формування інноваційної системи підприємств /Л. І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 10. – С. 195-205.
 28. Хучек М. Социально-экономическое содержание инновации на предприятии / М. Хучек // Вестник Московского университета: серия экономика. – 1995. – № 1. – С. 62-71.
 29. Шумпетер Й. Теория экономического развития // Й. Шумпетер [пер. с нем.] – М. : Прогресс, 1982. – 456 с.
 30. Яковец Ю. В. Ускорение научно-технического прогресса: теория и экономический механизм / Ю. В. Яковец. – М. : Экономика, 1988. – 335 с.
 31. Chesbrough, H. W. (2006). Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation // www.emotools.es.
 32. Chesbrough, H.W. (2003). Open Innovation: the New Imperative for Creating and Profiling from Technology. − Boston. Massachusetts: Harvard Business Schol Press.
 33. Mensh G. Stalemate in Technology: Innovation Overcome the Depression. – Cambridge: Mass, 1979. – 247 p.

Статтю було отримано 08.04.2016