Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Інклюзивний розвиток економіки і аграрної сфери (теорія, методика, аналіз)

УДК 330.3:631.1(477)

Наслідками глобалізації економіки України стали загострення соціальних проблем і економічних протиріч, прогресуюча деградація сільських територій. Тому місією аграрної сфери в цих умовах є не тільки забезпечення продовольчої безпеки держави, а і створення належного економічного підґрунтя для підвищення добробуту сільських жителів і розвитку села.

У світовій практиці інституційних трансформацій нині спостерігається відхід від стереотипу, що економіка має бути спрямованою лише на виробництво та споживання, що об’єктивно супроводжується переходом до інклюзивної економіки, переорієнтації екстрактивних інститутів на інклюзивні.

Водночас становлення й розвиток інклюзивної економіки потребує науковообґрунтованого моніторингу, що базується на системі композитних індикаторів. Однією з найбільш прогресивних систем оцінювання рівня інклюзивності розвитку є методика розрахунку індексу інклюзивного розвитку, яку схвалили в 2018 р. у Давосі на Світовому економічному форумі, й нині активно використовують у практиці Світового банку.  Проте цей методичний підхід потребує адаптації до умов регіонального і секторального розвитку України.

Монографія «Інклюзивний розвиток економіки і аграрної сфери (теорія, методика, аналіз)»[1] структурно складається з трьох основних розділів. У першому розділі наведено теоретичні основи інклюзивної економіки та інклюзивного розвитку; у другому – адаптовану й удосконалену авторську методику оцінювання рівня інклюзивного розвитку; у третьому – аналіз сучасного стану і тенденцій інклюзивності розвитку аграрної сфери України в регіональному вимірі.

Позитивно оцінюючи високий науковий рівень монографії, варто вказати на дискусійні моменти й положення, що залишилися поза увагою автора. Зокрема доцільно було б більше уваги приділити розробці стратегічних напрямів інклюзивного розвитку аграрної сфери України, базуючись на запропонованій системі оціночних індикаторів.

Загалом вважаємо, що рецензована монографія «Інклюзивний розвиток аграрної сфери (методика й аналіз)» є ґрунтовною науковою працею, виконаною на актуальну тему, характеризується послідовністю і системністю викладення матеріалу. Авторські висновки є повною мірою обґрунтованими, базуються на новітніх методах економічних досліджень.

Монографія А. О. Гуторова «Інклюзивний розвиток економіки і аграрної сфери (теорія, методика, аналіз)» може бути рекомендована широкому колу читачів і дослідників, зокрема вченим економістам, працівникам органів державної влади, викладачам, здобувачам наукових ступенів та студентам закладів вищої освіти.

Статтю було отримано 2019р.