Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Інвестиційні ризики та їх сутність

УДК 330.322

КОЛОМІЄЦЬ Н.О.,
кандидат економічних наук, доцент,
Харківська державна зооветеринарна академія
ПАВЛІЧЕНКО В.М.,
кандидат юридичних наук, ст. викладач,
Харківський інститут фінансів УДУФМТ

Анотація

В статті розглянуті основні підходи до визначення поняття «інвестиційний ризик», проведено аналіз основних методів кількісної та якісної оцінки інвестиційних ризиків, виявлено їх позитивні і негативні риси, використання яких дозволить підвищити обґрунтування господарських рішень в сфері управління інвестиційними процесами. Визначити можливі варіанти прискорення реалізації інвестиційних програм, оскільки інвестиційна діяльність пов’язана із вкладанням значних фінансових ресурсів, як правило, на тривалий період, то вона може призвести до зниження  платоспроможності інвестора, своєчасної сплати поточних рахунків і платіжних зобов’язань перед контрагентами, державним бюджетом тощо.

Останні мають бути реалізовані як найшвидше, оскільки це сприяє прискоренню економічного розвитку підприємств (організацій), швидкому формуванню грошових потоків у вигляді прибутку від інвестицій і амортизаційних відрахувань, скороченню термінів використання кредитних ресурсів, зменшенню інвестиційних ризиків, пов’язаних з несприятливими змінами кон’юнктури ринку. За несприятливих умов вони можуть спричинити втрату не тільки прибутків, а й частини інвестиційних капіталів.

Ключові слова: Інвестиції, ризики,оцінка інвестиційних ризиків.

Література

  1. Глущевський В. В. Методологічні основи концепції управління ризиками підприємницької діяльності / В. В. Глущевський // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 116-121.
  2. Диба М. І. Основні джерела фінансових ризиків / М. І. Диба // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 101-108.
  3. Кісіль М. І. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства / М. І. Кісіль // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 36-39.
  4. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент : [підручник] / А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с.
  5. Резнік А. С. Сучасні проблеми управління інвестиційною та інноваційною діяльністю / А. С. Резнік // Збірка мат. Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та мол. вч. – Донецьк, ДонНТУ – 2010. – С. 367-370.
  6. Садиков М. А. Класифікація методів дослідження інвестиційної привабливості / М. А. Садиков, Н. О. Коломієць, Є. В. Дмитренко // Вісник національного технічного університету. – Харків, 2011. – Вип. 39 – С. 123-130.
  7. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент : [навчальний посібник] / О. М. Скібіцький. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 568 с.
  8. Юхимчук С. В. Матрична модель оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств / С. В. Юхимчук, С. Д. Супрун // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 3-12.

Статтю було отримано 04.03.2016