Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Інвестиційні механізми й інституційні умови розвитку техніко-технологічної складової ресурсного потенціалу аграрних підприємств

УДК 338:43:330.341.1

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-1-6

Матвєєв Павло Миколайович
кандидат економічних наук, директор ТОВ «ЗЕМІНФОРМ»

Вступ. Інвестиційно-інноваційні процеси в діяльності суб’єктів агробізнесу пов’язані з багатьма сферами їхньої діяльності. Використання нових комбінацій продуктивних сил аграрних підприємств є важливим завданням у розвитку агропромислового виробництва. Отримані ефективні результати позитивно впливають на всі сфери діяльності аграрного підприємства.

Метою наукового дослідження є формування інвестиційних механізмів та інституційних умов розвитку техніко-технологічної складової ресурсного потенціалу аграрних підприємств.

Результати. Встановлено наявність дефіциту власних оборотних ресурсів виробництва у діяльності аграрних підприємств. Обґрунтовано важливість технологічного циклу як фактору агропромислового виробництва. Відзначено нестабільний характер результатів приросту валової продукції в агропромисловому виробництві від залучення коштів. Охарактеризовано причини невідповідності аграрного сектору існуючому споживчому попиту переробних сфер. Окреслено сутність і визначено причини взаємозв’язку між розвитком агропромислового виробництва й розширенням інвестиційних можливостей сільськогосподарських підприємств. Визначено тенденцію щодо збільшення кількості сільськогосподарських підприємств і скорочення чисельності працівників у даній сфері. Встановлено збитковий характер діяльності підприємств сільськогосподарської галузі. Обґрунтовано доцільність державної підтримки аграрних підприємств. Визначено й охарактеризовано спонукальні мотиви для розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств агропромислового виробництва. Запропоновано рекомендації щодо імплементації світового досвіду стосовно державної підтримку інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Охарактеризовано принципи державної аграрної політики. Відзначено низький рівень адаптивності існуючого законодавчо-нормативного регулювання діяльності агропромислових підприємств. Запропоновано заходи для реалізації курсу модернізації сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: суб’єкт аграрного бізнесу, ресурсний потенціал, інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, державна аграрна політика, агропромислове виробництво.

Література.

  1. Білоусько Т. Ю. Проблеми технічного забезпечення аграрних підприємств в контексті підвищення їх конкурентоспроможності. Вісник НТУ «ХПІ». № 52 (1025). С. 7-12.
  2. Іртищева І. О., Обозна О. А. Державне регулювання інституціональних змін в агропродовольчій сфері України. Миколаїв: НУК ім. адмірала Макарова, 164 с.
  3. Могилова М. М., Білоусько Я. К., Підлісецький Г. М. Матеріально-технічне забезпечення аграрної галузі. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 61-67.
  4. Непочатенко А. В. Оцінка ефективності використання машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств та напрями її вдосконалення. Економіка та управління АПК. № 2 (115). С. 90-97.
  5. Пілявський В. І., Рунчева Н. В. Використання виробничо-ресурсного потенціалу корпоративних агроформувань у забезпеченні сталого розвитку галузей сільського господарства та сільських територій. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. №4 (36). С. 28-32.
  6. Плотницька С. І. Ресурсний потенціал підприємства як фактор побудови ефективної стратегії конкурентоспроможності. Ефективна економіка: Електронне наукове фахове видання. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua
  7. Сатир Л. М. Теоретичні підходи до визначення економічної сутності матеріально-технічної бази сільського господарства та її складових. Сталий розвиток економіки. № 7 (17). С. 324-328.
  8. Сенчук І. І. Особливості трансформації ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Український журнал прикладної економіки. Том 3. № 4. С. 29-34.

Статтю було отримано 10.12.2019