Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Імідж підприємств на ринку екологічно чистої продукції

УДК 338.432

ЛЕВКІНА Р. В.,
доктор економічних наук, професор
ЛЕВКІН А. В.,
кандидат технічних наук, доцент
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

В умовах економічної нестабільності галузь овочівництво перебуває у складній ситуації. Можливість виробництва органічної продукції дозволяє підвищити конкурентоспроможність підприємств. Створення іміджу виробника екологічно чистої овочевої продукції сприяє підтриманню галузі та довірі споживачів. Метою статті є всебічний аналіз особливостей формування іміджу підприємств овочівництва для їх стійкої позиції на ринку та підвищення ефективності функціонування в сучасних умовах.

Ключові слова: органічна продукція, підприємство, овочівництво, товаровиробники, стійкий розвиток, імідж, репутація, екологічно чиста продукція, конкуренція, переваги, споживачі.

Література

 1. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; пер. с англ. В. Б. Боброва. – М. : Прогресс, 1991. – 780 с.
 2. Портер М. Конкурентные преимущества. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер; пер. с англ. Е. Калининой. – М. : «Альпина Паблишер», 2008. – 720 с.
 3. Ламбер Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж.-Ж. Ламбер; пер. с франц. Б. И. Лифлянчик, В. А. Дунаевского. – СПб. : Наука, 1996. – 589 с.
 4. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Маркетинг, «Дашков и Со», 2002. – 892 с.
 5. Писаренко В. В. Маркетинг овочевої продукції: теорія, методологія, практика / В. В. Писаренко. – Полтава, 2009. – 418 с.
 6. Боровик Т. В. Маркетингове забезпечення виробництва органічної плодоовочевої продукції в Україні / Т. В. Боровик // Науковий вісник ПУСКУ. – Полтава : ПУСКУ, 2009. – № 4 (35). – С. 114-120.
 7. Вишнякова М. Концепция формирования имиджа компании (общий подход и рекомендации) / М. Вишнякова // Практический маркетинг. – 2001. – № 5. – С. 8-9.
 8. Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности / Г. Даулинг. – М. : Консалтинговая группа «ИМИДЖ- Контакт»,
  2003. – 168 с.
 9. Левкіна Р. В. Стратегічне управління виробничою діяльністю підприємств овочівництва: теорія, методологія, практика : [монографія] / Р. В. Левкіна. – Херсон : Гринь, 2013. – 320 с.

Статтю було отримано 07.04.2016