Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Ідентифікація стратегічної позиції сталого розвитку вітчизняної аграрної галузі

УДК: 338

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-2-2

Кінзерська Ольга,
асистент, Київський національний університет культури і мистецтв,
ORCID ID: 0000-0001-9914-8272

Актуальним завданням розвитку національної економіки є сталий розвиток вітчизняної аграрної галузі. Економічні кризи і політичні конфлікти останніх років підтверджують необхідність чіткої ідентифікації стратегічної позиції сталого розвитку для подальшої реалізації та розвитку даної галузі. У статті виокремлено ключові індикатори та сформовано систему, що характеризує поточний стан та тенденції сталого розвитку аграрного виробництва в розрізі основних компонентів за допомогою таксономічного аналізу. Комплексне оцінювання тенденцій сталого розвитку аграрної сфери за допомогою інструментів таксономічного аналізу дозволяє дійти висновку, що метою стратегії сталого розвитку аграрної сфери України є забезпечення продовольчої безпеки держави через формування внутрішньої та міжнародної конкурентоспроможності галузі з метою ефективного соціально-економічного розвитку країни. В процесі розробки структурної політики сталого розвитку аграрної сфери економіки необхідно враховувати регіональні особливості та відмінності аграрного виробництва з метою запровадження регіонально-адаптованих механізмів трансформації аграрного потенціалу та усунення дисбалансів регіонального розвитку аграрного сектора економіки.

Ключові слова: стратегія, індикатори сталого розвитку, сталий розвиток, аграрна галузь, таксономічний аналіз.

Література.

  1. Бешелев С., Гурвиц Ф. Математико-статистические методы экспертных оценок. М.: Статистика, 1994. 256 с.
  2. Власенко Н. Показники для моніторингу стану досягнення цілей сталого розвитку: методологія збору та розрахунку даних. Аналітичній звіт. 2017. 232 с.
  3. Ільчук О.М. Державна підтримка сільського господарства в Україні. Економіка АПК. 2019. № 2. С.93-98.
  4. Лемещенко Н.М. Моделювання сталого розвитку сільськогосподарських підприємств за допомогою таксономічного аналізу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород, 2018. Випуск 20: Частина 2. С. 83–88.
  5. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
  6. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15.
  7. Проект «Стратегії сталого розвитку України до 2030 року» URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6YF00A.html
  8. Устік О. М., Гіржева О. М. Архітектоніка механізму інформаційної підтримки стратегічного управляння маркетингом і збутом в аграрному підприємстві. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2020. № 1. С. 64-70.

Статтю було отримано 06.02.2021