Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Єдиний податок: особливості оподаткування у контексті нормативно-правових змін

УДК 657.25:658.114 (477)

ПЛАКСІЄНКО В. Я.,
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку,
Полтавська державна аграрна академія

Анотація

Метою статті є теоретичне обґрунтування особливостей оподаткування платників єдиного податку у контексті нормативно-правових змін. Для вивчення динаміки нормативного забезпечення оподаткування платників єдиного податку застосовувалися методи індукції та дедукції. Обґрунтовано ретроспективи змін, яких зазнав механізм оподаткування платників єдиного податку. Обґрунтовано зміни щодо механізму оподаткування платників єдиного податку, втілення яких в практичну діяльність підприємства сприятиме підвищенню аналітичності інформації. Розглянуті у статті підходи та практичні рішенні щодо справляння єдиного податку дозволяють отримати достовірну і найбільш повну інформацію для складання податкової звітності.

Ключові слова: єдиний податок, малі підприємства, спрощена система обліку і звітності, Податковий кодекс України, декларація.

Література

 1. Групи платників та ставки єдиного податку з 01.01.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zkg.ua/hrupy-platnykiv-ta-stavky-jedynoho-podatku-z-01-01-2015-r.
 2. Єдиний податок – 2016: все в одному довіднику на ДК-порталі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://news.dtkt.ua/debet-kredit/portal-news/37045.
 3. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-VIII від 24груд. 2015 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/909-19.
 4. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» №71-VIII від 28 груд. 2014 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua/go/71-19.
 5. Касич А. О. Особливості оподаткування та обліку малого бізнесу в контексті Податкового кодексу України [Електронний ресурс] / А. О. Касич, Н. В. Черевик // Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Випуск 6/2012 (77). – С. 143-148. – Режим доступу : http://www.kdu.edu.ua/statti/2012-6-1(77)/143.pdf.
 6. Ковова І. С. Напрями реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності / І. С. Ковова // Ефективна економіка. – 2015. – № 10. – С. 68-72.
 7. Наказ Міністерства фінансів України №578 від 19 черв. 2015 р. «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0799-15.
 8. Наказ Міністерства фінансів України №579 від 19 черв. 2015 р. «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0800-15.
 9. Податковий Кодекс України вiд №2755-VI від 02 груд. 2010 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 10. Податкова система [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/67057/ekonomika/sproschena_sistema_opodatkuvannya_obliku_zvitnosti_yediniy_podatok.
 11. Про єдиний податок у таблиці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://taxua.blogspot.com/2013/06/yedyniy-podatok.html.
 12. Хомюк А. Книга обліку ФОП-єдинника : реєстрація, ведення, заміна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epodatok.com.ua/ua/article/4526.

Статтю було отримано 31.08.2016