Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Чинники економічного зростання регіонів в умовах диспропорційності

УДК 316.42

ЛАГОДІЄНКО В. В.,
доктор економічних наук, професор,
Одеська національна академія харчових технологій
ДОВГАЛЬ О. В.,
кандидат економічних наук,
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація

Стаття присвячена формуванню чинників економічного зростання регіонів в умовах диспропорційності. Досліджено, що в умовах сьогодення нагальними стали питання дослідження наявних тенденцій та закономірностей економічного розвитку окремих територій, забезпечення умов та можливостей їх економічного зростання. Головною метою економічного зростання є збільшення обсягів економічних і як похідних – соціальних благ, що сприяють поліпшенню рівня життя населення, створенню стабільної, сприятливої соціально-економічної ситуації в країні, підвищенню її міжнародного авторитету. Сформовано дві групи чинників: прямі та непрямі, які дозволяють комплексно провести оцінку динаміки та якості економічного зростання в регіонах. Визначено, що теперішня теоретична та методологічна база дослідження економічного зростання недостатня для того, щоб відповісти на виклики, спричинені глобалізаційними процесами та особливостями суспільно-економічних перетворень, що відбуваються зараз в нашій країні.

Ключові слова: економічне зростання, регіон, регіональна політика, чинники, диспропорційність.

Литература

 1. Базилевич В. Д. Економічна теорія. Політекономія В. Д. Базилевич. – Київ: Знання-Прес, 2004. – 380 с.
 2. Бутко М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці / М. П. Бутко. – Київ: Знання України, 2005. – 476 с.
 3. Коляденко С. В. Структурні зміни в економіці регіонів як запорука економічного зростання [Електронний ресурс]/ С. В. Коляденко // Ефективна економіка. – 2011. – № 7 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=675
 4. Розмаинский И. В. Предпосылки человеческого поведения в моделях роста: посткейнсианский подход [Електронний ресурс]/ И. В. Розмаинский. – Санкт-Петербург, 2003. – 42 с. – Режим доступа: http://ie.boom.ru/rozmainsky/book/book.htm
 5. Сажина М. А. Экономическая теория: учеб. для вузов / М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. – [2-е изд., перераб. и доп]. – Москва: Норма, 2007. – 672 с.
 6. Грязновой А. Г. Экономическая теория: Учебник / под ред. А. Г. Грязновой, Т. В. Чечелевой. – Москва: Издательство «Экзамен», 2005. – 592 с.
 7. МюрдальГ. Современные проблемы «третьего мира». Драма Азии / Г. Мюрдаль; [пер. с англ.]; общ. ред. д.э.н., проф. Р. А. Ульяновского. – Москва: Прогресс, 1972. – 767 с.
 8. Кузнецова О. В. Экономическое развитие регионов. Теоретическое и практическое аспекты государственного регулирования / О. В. Кузнецова. – Москва: Эдиториал УРСС, 2002. – 309 с.
 9. Хаггер П. Пространственный анализ в экономической географии / П. Хаггер, [пер. с англ. Ю. Г. Липеца]; под ред. В. М. Гохмана и Ю. В. Медведкова. – Москва: Прогресс, 1968. – 392 с.
 10. Ласуэн Х. Р. Урбанизация и экономическое развитие: временное взаимодействие между географическими и отраслевыми кластерами / Х. Р. Ласуэн // Пространственная экономика. – 2009. — № 4. – С. 106–125.
 11. Буторіна В. Б. Економічне зростання серед суміжних економічних категорій / В. Б. Буторіна // Теорії мікро-макроекономіки : зб. наук. праць професорсько-викладацького складу і асп. / за ред. Ю. В. Ніколенка. – К. : МОН України, Академія муніципального управління, 2008. – Вип. 30. – С. 190–195.
 12. Кондіус І. С. Еволюція кумулятивних теорій регіонального економічного розвитку І. С. Кондіус // Економічний форум. – 2017. – №1. – С. 4–11.
 13. Вахович І. М. Регіональні асиметрії сталого розвитку України: діагностика та механізми вирівнювання: [Монографія] / І. М. Вахович, О. Є. Табалова. – Луцьк: Друкарня «Волиньполіграф», 2013. – 344 с.
 14. Кіро О. С. Еволюція теорій регіонального розвитку в економічній науці / О. С. Кіро // Вісник соціально-економічних досліджень. 2010. – №38. – С. 72–83.
 15. Симагина О. Вопросы качества экономического роста / О. Симагина // Экономист. – 2007. – №2. – С. 29–37.

Статтю було отримано 30.05.2018