Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування: теоретичні аспекти

УДК: 631.16:658.14.02

МАЛІЙ О. Г.,
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Метою статті є узагальнення теоретичних аспектів формування та функціонування фінансових ресурсів підприємств.

Фінансові ресурси є одним із фундаментальних понять фінансової науки. Проте дотепер серед науковців ще немає загальноприйнятої точки зору щодо теорії даного питання. Їх погляди  є суперечливими і зводяться до широкої дискусії щодо фінансових ресурсів як самостійної фінансової категорії.

Фінансові ресурси відображають сукупність нагромаджень і доходів, які перебувають в розпорядженні підприємства, накопичені в процесі розподілу і перерозподілу виручки та прибутку, акумульовані в цільових джерелах і перетворені у відповідну матеріальну форму, або призначені для здійснення витрат для забезпечення розширеного відтворення. Перехід до ринкового механізму господарювання, нажаль, супроводжувався негативними тенденціями, які призвели до скорочення обсягів власних фінансових ресурсів і перепон у доступі сільськогосподарських підприємств до зовнішніх джерел фінансування.

Ключові слова: фінансові ресурси, джерела формування фінансових ресурсів, власні фінансові ресурси, залучені фінансові ресурси, фінансові відносини.

Література

 1. Аранчій В. І. Фінанси підприємств: [Навчальний посібник] / В. І. Аранчій. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 304 с.
 2. Бандурка О. М. Фінансова діяльність підприємства: [Підручник] / О. М. Бандурка, М. Я. Коробов, П. І. Орлов, К. Я. Петрова. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Либідь, 2002. – 384 с.
 3. Буряк Л. Д. Фінанси підприємств: [Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.] / Л.Д. Буряк, Є. В. Вакуленко, А. П. Куліш та ін. – К. : КНЕУ,
  2003. – 165 с.
 4. Василик О. Д. Бюджетна система України: [Підручник] / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 406 с.
 5. Глущенко В. В. Финансово-кредитный механизм в условиях развития хозрасчета / В. В. Глущенко, В. Г. Новиков, М. Я. Коробов. – Харьков:
  Изд-во «Основа», 1990. – 176 с.
 6. Гриньова В. М. Фінанси підприємств: [Навч. посіб.] / В. М. Гриньова, В. О. Коюда. – [2-ге вид., перероб. і доп]. – К. : Знання-Прес, 2004. – 424 с.
 7. Гудзь О. Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: [Монографія] / О.Є. Гудзь. – К. : ННЦ ІАЕ, 2007. – 578 с.
 8. Лайко П. А. Фінанси підприємств: [Підручник для студ. вузів] / П. А. Лайко, М. В. Мних. – К. : Знання України, 2004. – 428 с.
 9. Мазнєв Г. Є. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору / Г. Є. Мазнєв // Економіка АПК. – 2014. – № 9. – С. 5-13.
 10. МалійО. Г. Кредитоспроможність позичальника : особливості аграрної сфери / О. Г. Малій // Економіка АПК. – 2004. – № 5. – С. 89-98.
 11. МалійО. Г. Методичний підхід щодо визначення ефективності банківського кредитування / О. Г. Малій // Економіка і управління. Науково-практичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 102-106.
 12. Малій О. Г. Фінансово-кредитні відносини в АПК : [монографія] /О. Г. Малій. – Харків : ХНТУСГ, 2008. – 210 с.
 13. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: науково-методичне видання / [Чупіс А.В., М. Х. Корецький, О. Л. Кашенко та ін.]; за ред. д.е.н., професора А. В. Чупіса. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2001. – 404 с.
 14. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол. монографія у двох томах. Т. 2 / За ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбросова, Г. Є. Мазнєва. – К. : ІАЕ, 2001. – 851 с.
 15. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. – [4-е изд.]. – М. : Сов. Энциклопедия, 1988. – 1600 с.
 16. Стецюк П. А. Стратегія і тактика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: [Монографія] / П. А. Стецюк. – К. :
  ННЦ ІАЕ, 2009. – 370 с.
 17. Фінанси підприємств: [підручник] / [А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін.]; під ред. А. М. Поддєрьогіна. – [7-ме вид.]. – К. : КНЕУ,
  2008. – 552 с.
 18. BrighamE., Gapenski L., Ehrhardt M Financial management. Theory and practice / E. Brigham, L. Gapenski, M. Ehrhardt. – Copyright. The Dryden Press Harcourt Brace College Publishers. 1999. – 1087 p.

Статтю було отримано 04.04.2016