Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Фінансове забезпечення у стратегічному управлінні інноваційним розвитком

УДК 330.341.1

ОНЕГІНА В. М.,
доктор економічних наук,, професор,
ВІТКОВСЬКИЙ Ю. П.,
кандидат економічних наук,
КРАВЧЕНКО Ю. М.,
кандидат економічних наук,
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Метою статті стало визначення відповідності фактичного фінансування наукових та науково-технічних розробок в Україні передбаченому законодавством, а також виявлення взаємозв’язків між обсягами фінансування наукових досліджень і розробок та обсягами ВВП, сільськогосподарського виробництва. Були використані такі методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, індексний, кореляційного аналізу. Встановлено, що рівень фінансування інноваційної сфери в Україні є не лише катастрофічно низьким, а й менше за законодавчо затверджений. Розрахунки засвідчили тісний прямий взаємозв’язок між індексами реального ВВП та індексами реальних витрат на фінансування наукових досліджень та розробок як за рахунок усіх джерел фінансування, так і за рахунок коштів бюджету в Україні у 2013 – 2018 рр.; та відсутність зв’язку між витратами на наукові дослідження і розробки та обсягами виробництва в сільському господарстві. Такий низький рівень фінансування інновацій створює загрози інноваційному потенціалу національної економіки, її аграрного виробництва.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, фінансування, стратегічне управління, сільське господарство.

Література

 1. Дементьєв В.В. Чому Україна не інноваційна держава: інституційний аналіз / В. В. Дементьєв // Економічна теорія. – 2011. – № 3. – С. 5-20.
 2. Єщенко П.С. Економічне зростання без розвитку: причини і шляхи інноваційного перетворення економіки / П. С. Єщенко // Економіка України. – – № 10. – С. 4-20.
 3. Лупенко Ю.О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України / Ю. О. Лупенко // Економіка АПК. – 2014. – № 12. – С. 5-11.
 4. ОнегінаВ. М. Стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств: Монографія / В. М. Онегіна, В. А. Луньова. –Харків : ТОВ »Смугаста типографія», 2016. – 255 с.
 5. Петров В.М. Виробнича та ринкова політика провідних світових виробників сільськогосподарської техніки / В. М. Петров // Економіка АПК. – – № 12. – С. 66.
 6. Федулова Л.І. Інноваційна система аграрної сфери України / Л. І. Федулова // АгроІнком. – – № 1-3. – С. 53-62.
 7. Шубравська О. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України: теоретико-методологічний аспект / О.Шубравська // Економіка України. – 2012. – № 1. – С. 27-35.
 8. Шубравська О.В. Поширення агроінновацій у контексті забезпечення ефективного галузевого зростання / О. В. Шубравська , К. О. Прокопенко. – Економіка АПК. – –№ 2. – С. 71-76.
 9. Economics of Industrial Innovation : Third Ed. / Freeman, L. Soete. – Cambridge : MIT Press, 1997. – 470 р.
 10. Tidd J. Managing innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change / Tidd , J. Bessant, K. Pavitt. – Haddington: John Walley Sons, LTD, 2005. 602 p.
 11. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakonrada.gov.ua (дата звернення 10.10.2018).
 12. Наукова та інноваційна діяльність. Статистичний щорічник за 2017. Київ : Держстат України, 2018. – 178 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf (дата звернення 10.10.2018).
 13. Про наукову та науково-технічну діяльність : Закон України від 11.2015 № 848-VIII (зі змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення 10.10.2018).
 14. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів»: Постанова Верховної Ради України від 21 жовтня 2010 року N 2632-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2632-17 (дата звернення: 15.09.2018).
 15. Статистичний щорічник «Сільське господарство України» за 2017рік / Держ. ком. статистики України ; під заг. керівництвом О.М. Прокопенко. Київ : Держстат, 2018. 245 с.

Статтю було отримано 22.05.2018