Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Сертифікат

Функціональні та інструментальні концепції в дослідженнях механізмів управління економічним потенціалом аграрних підприємств

УДК 338.443 : 330.341.1

КРАСНОРУЦЬКИЙ О. О.,
доктор економічних наук, професор,
РУДЕНКО С. В.,
аспірант,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

В статті досліджена проблематика оцінювання та раціоналізації використання економічного потенціалу аграрних підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Встановлено, що проблема ідентифікації можливостей реалізації інтересів та забезпечення економічного зростання, виявлення в них ознак системності найбільш ефективно вирішується через комплексне застосування наукових підходів до розгляду потенціалу суб’єктів економічних відносин в статиці, а в динаміці через обґрунтування механізмів управління мобілізацією вказаного потенціалу. Впорядковано теоретичні погляди на тлумачення сутності економічного потенціалу аграрного підприємства, що дозволило усунути методологічні протиріччя ідентифікації підходів до побудови архітектури та функціонування механізмів ним. Доведена пріоритетність синтетичної концепції формування економічного потенціалу в поєднанні з інструментальною концепцією побудови та функціонування механізмів управління потенціалом в контексті провадження наукових досліджень та практичної імплементації їх результатів.

Ключові слова: економічний потенціал, механізм управління, функціональна концепція, інструментальна концепція.

 

Література

  1. Амбросов В. Я. Зібрання наукових праць [в 5-ти томах] / В. Я. Амбросов. – Х. : ННЦ ІАЕ, 2010.
  2. Андрійчук В. Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку / В. Г. Андрійчук. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – 216 с.
  3. Gryshova, I. Yu. Evaluation of financial potential development factors in agricultural production / Gryshova, Inna Yu; Mityay, Oksana V; Kuzhel, Vitaliy V.// Aktual’ni Problemy Ekonomiky = Actual Problems in Economics 172 (2015): 169-175.
  4. Плотницька С. І. Застосування інструментарію стратегічного управління для діагностики економічного потенціалу аграрних підприємств / С. І. Плотницька // Вісник Сумського аграрного національного ун-ту. – Серія «Економіка і менеджмент». – Випуск 5 (64). – 2015. – С. 239-244.
  5. Ульянченко О. В. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: управлінський аспект: [монографія] / О. В. Ульянченко. – Суми : Довкілля, 2010. – 383 с.

Статтю було отримано 06.04.2016