Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Функціональний розвиток та інструментарій систем діагностики в менеджменті аграрних підприємств

УДК 658:93

РИБАКОВ М. В.,
здобувач,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Мета статті полягає в дослідженні еволюції предмета і завдань функції управління «моніторинг», а так само її координації по відношенню до функції «економічний аналіз». Аналізуючи та узагальнюючи наукові роботи багатьох вчених, була розглянута еволюція моніторингу та економічного аналізу в рамках систематизації поглядів дослідників на предмет і завдання цих функцій управління. Обґрунтовано, наявність невизначеності в уявленнях предмету досліджуваних функцій, та часткове перетинання їх предмету і завдань. З точки зору концепції управління властивостями підприємства сформульовані несуперечливі визначення, предмету і завдань, скоординованих між собою функцій.

Ключові слова: моніторинг, економічний аналіз, функція управління, еволюція, предмет, завдання, властивості підприємства.

Література

 1. Берка К. Измерения понятия, теории проблемы / К. Берка. – М. : Прогресс, 1987. – 320 с.
 2. Баринов Ю. Г. Организационный моніторинг: концепт, генезис, инструментарий / Ю. Г. Баринов // Труды псковского политехнического института. – 2008. — № 152. – С. 137-142.
 3. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р. С. Каплан, Д. П. Нортон. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 304 с.
 4. Ларченко Е. М. Конфликт мнений в трактовке определения понятия мониторинг рынка труда / Е. М. Ларченко // Вестник магистратуры, 2013. – № 4 (19). – С. 106-111.
 5. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности / Г. В. Савицкая. – Минск : РИГТО, 2012. – 367 с.
 6. Файоль А. Общее и промышленное управление [Электронный ресурс]/ А. Файоль // Режим доступа: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5783.
 7. Church A. H. The science and practice of management [Electronic resource] / A. Hamilton Church. – New York. – 1918. – 535 c. – Access mode: http://openlibrary.org/books/OL24601473M/The_science_and_practice_of_management.
 8. Eilon S. Management control / Samuel Eilon. – Boston: Harvard Business School Press, 1971. – 207 с.
 9. Gosling D. H. Measuring the performance of divisional cost centres / D. H. Gosling // CMA Magazine. – 1988. – № 7/8. – Р. 3-30.
 10. Smith M. The rise and rise of the NFI / M. Smith // Management Accounting. – 1990. – № 68. – Р. 6-24.
 11. Vangermeersch R., Church A. H. History of Accounting: An International Encyclopedia, [edited by Michael Chatfield and Richard Vangermeersch]. New York: Garland Publishing, 1996. – P. 124.

 

Статтю було отримано 01.09.2016 р