Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Формування інституційно-економічного механізму корпоративного управління інтегрованим аграрним підприємством

УДК: 334.025

РЕЗНІК Н. П.,
доктор економічних наук, професор,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ПЕЧЕРСЬКИЙ В. В.,
здобувач,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація

У статті викладено методичні рекомендації по формуванню та розвитку системи корпоративного управління інтегрованим господарюючим суб’єктом. Обґрунтована необхідність застосування розробленого алгоритму, як підходу до аналізу і формування механізму корпоративного управління інтегрованим аграрним підприємством дозволяє розглядати всі процеси як єдине ціле. При цьому ефективність процесу проектування забезпечується як результативністю кожного етапу, так і швидкістю переходу від попереднього кроку до наступного.

Ключові слова: інтегроване підприємство, управління підприємством, корпоративне управління, інституційно-економічний механізм, аграрні підприємства.

Література

 1. Баязитов Т. Стратегия: отдельные аспекты формулировки и применения / Т. Баязитов // Управление компанией. – № 3. – 2002.
 2. Функ Я. И. «АО: история и теория» / Я. И. Функ, В. А. Михалеченко, В. В. Хвалей. – Минск,
  1999. – 607 с.
 3. Козлова Н. В. «Правосубъектность юридического лица по российскому гражданскому праву» : автореф. дис. д-ра. юр. наук / Н. В. Козлова. – Москва, 2004.
 4. Росс С. Основы корпоративных финансов. Ключ к успеху коммерческой организации – финансовое планирование и управление / С. Росс, Р. Вестерфилд, Б. Джордан. – М. : Лаборатория базовых знаний, 2000. – 720 с.
 5. Економічна енциклопедія / Під ред. С. В. Мочерного та ін. – [у 3-х томах]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – Т. 2. – 848 с.
 6. Савченко А.М. Корпоративний сектор: структура, місце та роль в
  сучасній економіці [Електронний ресурс] / А. М. Савченко. – Режим доступу: httр://www.rusnаukа.соm/20_РRNіT_2007/Есоnоmісs/23767.dос.htm.
 7. Кукура С. П. Теория корпоративного управления / С. П. Кукура. – М. : Экономика, 2004. – 478 с.
 8. Чернышев С. Современные корпорации: [монографія] [Электронный ресурс] / С. Чернышев. – Режим доступа: httр://www.сkр.ru/bіblіо/tехt оkрr/16151.htm.

Статтю було отримано 16.03.2017