Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Формування інноваційного потенціалу економіки в контексті розвитку наукових досліджень

УДК 351: 332.146.2

ПЕРЕБИЙНІС В. І.,
доктор економічних наук, професор,
Полтавський університет економіки і торгівлі
ПЕРЕБИЙНІС Ю. В.,
Полтавський юридичний інститут
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Анотація

Метою статті є висвітлення місця аграрної академічної науки у процесі формування інноваційного потенціалу. У процесі дослідження використані методи економічного аналізу. Обґрунтовано такі напрями розвитку наукових установ Національної академії аграрних наук України, як удосконалення системи формування державного замовлення на розробку аграрних інновацій, конкурсний відбір інновацій для аграрної сфери, застосування грантової підтримки наукових досліджень для агропродовольчого сектора аграрними академічними установами та відповідними вищими навчальними закладами. Зазначені рекомендації можуть бути використані при розробці відповідних програм і заходів. У подальшому при дослідженні інноваційного потенціалу економіки окрім розвитку наукових установ національних академій наук України варто окреслити напрями удосконалення наукової діяльності вищих навчальних закладів.

Ключові слова: інноваційний потенціал, наукові дослідження, Національна академія аграрних наук.

Література

 1. Володін С. А. Реалізація інноваційного потенціалу аграрної науки: проблеми і перспективи / С. А. Володін // Економіка АПК. – 2011. – № 7 –
  С. 139-150.
 2. Дацій О. І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України / О.І. Дацій. – К. : ННЦ ІАЕ, 2004. – 428 с.
 3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» // Відомості Верховної Ради. – 2016. – № 3. – ст. 25.
 4. Ковальчук Т. Т. Фінансування галузевих інновацій та бюджетна політика в контексті сучасних економічних реформ [Електронний ресурс] / Т. Т. Ковальчук // Україна фінансова. Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового
  розвитку. – Режим доступу: http://ufin.com.ua/analit_mat/gkr/146.htm.
 5. Манжула А. А. Принципи діяльності науково-дослідних установ в Україні / А. А. Манжула // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2015. – № 15. – Том 1. – С. 81-84.
 6. Матвейкин В. Г. Инновационный потенциал: современное состояние и перспективы развития: [монография] / В. Г. Матвейкин, С. И. Дворецкий, Л. В. Минько и др. – М. : Машиностроение-1, 2007. – 284 с.
 7. Миндели Л. Э. Академическая наука в инновационном развитии России: [монография] / Л. Э. Миндели, Т. Ю. Медведева. – М. : ИПРАН РАН, 2013. – 272 с.
 8. Наука та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Державна служба статистики України. – К., 2015. – 255 с.
 9. Новіков М. В. Щодо концепції розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 рр. / М. В. Новіков // Наука України у світовому інформаційному просторі. – 2014. – №9 – С. 33-38.
 10. Павлова Г. Є. Інноваційний розвиток аграрного сектора національної економіки: теоретичні засади, методологія, механізми управління: [монографія] / Г. Є. Павлова. – К. : ТОВ «ДКС Центр», 2015. – 354 с.
 11. Перебийніс В. І. Кадровий потенціал наукових досліджень у сфері аграрної економіки // В. І. Перебийніс, О. І. Сердюк, А. І. Александрова // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С.108-110.
 12. Перебийніс В. І. Розвиток інноваційних процесів в аграрному секторі економіки [Електронний ресурс] // В. І. Перебийніс // Ефективна економіка. –
  2015. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4804.
 13. Перебийніс В. І. Розвиток дослідницької інфраструктури закладів вищої освіти: проблеми і перспективи / В. І. Перебийніс, Ю. В. Перебийніс // Проблеми формування та розвитку дослідницької інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 658-659.
 14. Сіренко Н. М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України: [монографія] / Н. М. Сіренко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 416 с.

 

Статтю було отримано 04.04.2016