Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Формування та особливості функціонування регіональних транспортно-логістичних центрів

УДК 332.1:334

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-3-5

МАШКАНЦЕВА Світлана Олександрівна,
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічної теорії та підприємництва
на морському транспорті Національного університету «Одеська морська академія»

Анотація

Вступ. Особливе призначення транспортно-логістичних центрів регіонів, які забезпечують потреби у логістичному сервісі, відіграють координуючу та інтегруючу роль у транспортно-логістичній системі та транспортуванні вантажів, обумовлює потребу в дослідженні питань їх формування, функціонування та розвитку.

Метою статті є вивчення принципів, регіональних особливостей формування та функціонування транспортно-логістичних центрів у відповідній  системі з врахуванням зарубіжного досвіду діяльності таких структур.

Результати. Визначено, що найбільша економічна ефективність забезпечується за рахунок комплексного логістичного обслуговування, при якому центри одночасно надають різний спектр логістичних послуг, скорочуючи витрати на доставку вантажу. Розвиток транспортно-логістичних центрів у Європі здійснюються під значним впливом держави, що дозволяє отримувати відповідні конкурентні переваги. Розглянуто закордонний досвід функціонування транспортно-логістичних центрів, де поєднану залізничний, автомобільний, водний і повітряний види транспорту. Розглянуто особливості німецької моделі будівництва логістичних центрів, де ефективно взаємодіють державні та приватні інвестиції, а сама держава безпосередньо бере участь на всіх фазах реалізації проектів. Розглянуто відмінності французької моделі, де управління здійсняться винятково приватними інвесторами, а роль держави зведена до надання дозволів відповідно цілям місцевого та регіонального планування. Надано характеристику системи будівництва та структури логістичного хаба в Європі. Виділено підрозділи, які мають бути включені до типового транспортно-логістичного центру. Окреслено вимоги для створення транспортно-логістичного центру регіону та принципи його функціонування. Головним джерелом фінансового забезпечення мають стати надходження від держави та місцевого самоврядування. Ефективне функціонування центрів здійснюється через забезпечення умов для оптимізації управління інформаційними потоками й узгодження економічних інтересів всіх учасників. Перевагами створення мережі розглянутих центрів є формування зон оптимального обслуговування регіонів, функціонування спільних прикордонних транспортних зон з єдиною комунікаційною інфраструктурою та пільговим режимом.

Ключові слова: транспортно-логістичні центри, транспортна галузь, регіон, транспортно-логістична система, логістичний хаб.

Література

  1. Брагінський В.В. Розвиток транспортно-логістичної системи як форма реалізації транзитного потенціалу України. Державне управління: теорія і практика. 2011. № 2. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/index.htm.
  2. Лагодієнко В.В., Корнієцький О.В. Логістика по-японськи: підвищення ефективності діяльності підприємств. Культура народов Причерноморья. 2014. №  С. 207-210.
  3. Лагодиенко В.В., Корниецкий А.В. Понятие сущности и функций управления в логистических системах. Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4(9). С. 145-147.
  4. Кузьменко А.В. Досвід та закономірності формування світової транспортно-логістичної інфраструктури. Науковий огляд. 2015. № 7 (17). С.5-18.
  5. Мандра В. В. Аналіз світового досвіду управління транспортно-логістичним центром. Економічний аналіз : зб. наук. праць. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. Том 24. № 2. С. 92–97.
  6. Савенко С. В. Развитие транспортно-логистических центров в европейском регионе URL: http://transportinform.com/logistika/315-razvitie-transportno-logisticheskihcentrov.html.
  7. Ткач О. В., Волощук І.А. Регіональний логістичний центр: формування та особливості функціонування. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2018. Випуск. 13. Т. 2. С. 128-134.
  8. Транспортно-логистические центры: зарубежный опыт URL: http://www.elc-ua.com/ru/news/60

Статтю було отримано 02.03.2019