Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Формування політики товаророзподілу в інтегрованих структурах

УДК 658.8:658.11

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-4-14

МАНДИЧ Олександра Валеріївна
доктор економічних наук, професор, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-4375-2208
НАУМЕНКО Інна Вікторівна
кандидат економічних наук, Луганський національний аграрний університет
ORCID ID: 0000-0003-0849-0510
РОМАНЮК Ірина Анатоліївна
кандидат економічних наук, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-9257-2043

Анотація

У статі висвітлено актуальність вивчення маркетингової політики товаророзподілу для роботи інтегрованих структур в умовах ринкової економіки. Визначено, що роль і значення маркетингової політики товаророзподілу в інтегрованих структурах полягає в забезпечені функціонування каналів розподілу, спрямоване на гарантування наявності товарів і послуг, що відповідають попиту покупців за асортиментом, якістю й ціною, а також високим рівнем якості обслуговування; вдосконалені маркетингових зв’язків (як внутрішніх, так і зовнішніх), пропозиції створити ефективну інформаційно-управлінську систему регуляції ринку, що зменшить довжину й ширину каналів розподілу і забезпечить зменшення використання ресурсів як підприємств, так і країни в цілому. Обґрунтовано, що маркетингова політика товаророзподілу – основа бізнесу й серцевина будь-яких бізнес-проектів, планів і перспективних схем розвитку маркетингової діяльності. У зв’язку з цим розроблено схему, що представляє маркетингову політику товаророзподілу як інтегратора виробництва й ринку, визначено її роль і значення для різних функціональних рівнів управління: підприємницького, регіонального й національного. Визначено, що окрім економічного значення, маркетингова політика товаророзподілу в інтегрованих структурах має також і соціальне покликання, що сьогодні пов’язане не лише зі скороченням часу, зусиль і коштів споживачів на придбання потрібних і якісних товарів і послуг. Встановлено, що приймаючи рішення про канали розподілу, вітчизняний товаровиробник, у першу чергу, повинен враховувати ряд чинників, які впливають на вибір посередників, при цьому ефективність діяльності вітчизняного виробника залежить не тільки від правильного вибору систем розподілу, а й значною мірою від використання маркетингового підходу в управлінні сформованими каналами розподілу. Визначено, що маркетингове управління забезпечує вітчизняному виробникові ефективне планування різних видів діяльності, в тому числі і використання нових технологій в розподільній політиці, що дозволяє виходити на закордонні ринки.

Ключові слова: маркетинг, маркетингова політика, товаророзподіл, складові, канали розподілу, маркетингові інструменти, інтегровані структури, товаровиробники.

Література

 1. Боровик H.В., Боровик О.В. Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств Хмельниччини. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2011. № 19. С. 373-377.
 2. Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу. К. : Знання, 2011. 495 с.
 3. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. 4-е. вид., доп. К.: Лібра, 2006. 717 с.
 4. Сигида Л.О. Дослідження ролі та значення маркетингової політики розподілу в діяльності підприємства. Сталий розвиток економіки. 2012. № 5(15). С. 293-298.
 5. Мандич О.В., Романюк І.А., Нікітіна О.М. PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємства. Вісник ХНТУСГ : економічні науки. Вип. 177. 2016. С. 160-165.
 6. Гречуха А.О. Складові сучасної маркетингової політики розподілу продукції підприємства. Економіка і суспільство. 2016. № 4. С. 132-137.
 7. Майстро Р.Г., Кучіна С.Е. Формування політики розподілу на підприємстві. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер.: Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2014. № 34. С. 127-133.
 8. Красноруцький О.О., Азізов О.Р. Закономірності та принципи функціонування систем ринкового розподілу продукції аграрних підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. № 4. С. 3-13.
 9. Дорогань С.М., Комяков О.О. Вдосконалення системи розподілу підприємства. Актуальні проблеми економіки та управління. 2012. URL: http://probleconomy.kpi.ua/pdf/201243.pdf
 10. Ігнатенко М.М., Мармуль Л.О., Леваєва Л.Ю., Романюк І.А. Ідентифікація сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сукупності форм організації діяльності на селі. Агросвіт. 2019. № 17. С. 3-7.
 11. Файзулаєва К.А. Оцінка маркетингового потенціалу на аналітичному етапі процесу маркетингового аудиту на підприємстві. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 33. С. 289-292.

Статтю було отримано 19.04.2019