Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України № 1035 від 23.08.23.
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Сертифікат

Формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств та напрями підвищення їх конкурентоспроможності

УДК 005.332.4:631.11

ГОЛОБОРОДЬКО Я. О.,
аспірант Уманського національного університету садівництва,
м. Умань, Черкаська область, Україна

Анотація

В статті означено проблеми підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Надана модель формування конкурентних переваг аграрного підприємства. Автором запропоновано напрями підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, що включають заходи, які будуть створювати умови для забезпечення достатнього рівня конкуренції підприємств, які досліджуються. Також виділено негативні чинники, що створюють загострення конкуренції суб’єктів господарювання аграрної сфери і пропонуються заходи зі зневілювання, в певній мірі, впливу гальмуючих чинників на створення умов до підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств.

Ключові слова: конкурентні переваги, конкурентоспроможність, сільськогосподарські підприємства.

Література

 1. Халімон Т. М. Управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств: теорія та методологія : дис. доктора екон. наук : 08.00.04 /Т. М. Халімон; Державний університет телекомунікацій. – К., 2018. – 444 с.
 2. Войчак А. В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація / А. В. Войчак, Р.В. Камишніков // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 2. – С. 50–53.
 3. Гаврилюк С. П. Конкурентні переваги як основа розробки стратегії туристських підприємств / С. П. Гаврилюк // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2001. – № 4. – С. 76–80.
 4. Іванов Ю. Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток. Монографія / Ю.Б. Іванов, П. А.Орлов, О. Ю. Іванова − Х.: ВД «ІНЖЕКˮ, − − 352 с.
 5. Нижник І. В. Конкурентні переваги підприємства: принципи, види, методи оцінки / І. В. Нижник // Управління розвитком: зб. наук. праць. – Харків: ХНЕУ, 2008. – С. 92–95.
 6. Николюк О.М. Стійкі конкурентні переваги підприємства: сутність, джерела формування/ О. М. Николюк // Вісн. ЖНАЕУ. − 2010. − №2 (27). − С. 228-239.
 7. Соловйов В. П. Інноваційна діяльність як системний процес у конкурентній економіці / В. П. Соловйов. – Київ, 2006. – С. 558.
 8. Бородин К. Финансирование общей сельськохозяйственной политики в ЕС / К.Бородин // Международный сельськохозяйственный журнал. – 2015. – № 3. – С. 13-14.
 9. Панченко В. Ставка на село чи на заводи? / В. Панченко // Газета «Експрес. 2015. – № 29.
 10. Положення про додаткові заходи щодо кредитування комплексу сільськогосподарських робіт: затв. Постановою Кабінету міністрів України від 25 лютого 2000р. № 398. Офіційний вісник України. – 2000. – № 9. – С. 3-4.
 11. Халімон Т. М. Теоретико-методологічні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств (монографія). – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 468 с.
 12. ПогребнякД.В. Формування структури механізму управління конкурентоспроможністю промислових підприємств / Д. В. Погребняк, С. М. Шкарлет //Вісник Чернігівського державного технологічного університету: Серія: Економічні науки − Чернігів: ЧНТУ, 2011. – №4. − 2011. – C. 24-28.
 13. СурженкоН.В. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю / Н. В. Сурженко, І. В. Агєєва // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). − 2014. − № 1. − С. 232-235.
 14. УшкаренкоЮ.В. Особливості ефективного функціонування організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості / Ю. В. Ушкаренко, В. В. Петлюченко // Экономика Крыма. − 2013. − № 2. − С. 155-157.
 15. АдлерО.О. Застосування системного підходу під час прийняття управлінських рішень щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства / О. О. Адлер // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія Економічні науки. – Вінниця: ВНАУ, 2012. – Випуск 1 (56). – С. 174-178.
 16. Бурр В. Концепция устойчивого конкурентного преимущества / В. Бурр // Проблемы теории и практики управления. – 2003. – № 3. – С. 107-113.
 17. Гриневецька Л. В. Резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства / Л. В. Гриневецька // Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 38. – С. 248-252.
 18. Грозна В. В. Підвищення конкурентоспроможності економіки України як передумова співробітництва з ЄС /В. В. Грозна// Актуальні проблеми економіки. – 2006. – 11(29). – С. 130–134.
 19. Злидень І. М. Концептуальні засади системного управління конкурентним потенціалом / І. М. Злидень // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна: 3б. наук.праць. – Економічна серія. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – С. 63 – 67.
 20. Поліщук О. А. Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств в умовах інтеграції України до СОТ / О. А. Поліщук // Вісник телекомунікаційної науки Причорноморʼя. – – № 3. – Т.2. – С. 175–179.
 21. Про схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.in.gov.ua.

Статтю було отримано 18.06.2018