Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Формування досвіду соціокультурної професійної комунікації менеджерів у процесі  їх фахової підготовки

УДК : 378.14.043:33

НАГАЄВ В. М.,
доктор педагогічних наук, професор,
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

 Анотація

Розглянуто теоретичні, методичні та методологічні аспекти підготовки управлінських кадрів в умовах формування їхньої соціокультурної професійної комунікації. Визначено критерії сформованості соціокультурної професійної комунікації менеджерів. Проаналізовано результати   науково-практичних досліджень з визначення впливу запропонованої педагогічної системи  на рівень розвитку соціокультурної професійної комунікації майбутніх фахівців-менеджерів.

Ключові слова: соціокультурна професійна комунікація, критерії сформованості соціокультурної професійної комунікації, управління розвитком соціокультурної професійної комунікації.

Література

 1. Петренко В. О. Методологічні основи проектування моделі педагогічної системи підготовки майбутніх менеджерів до соціокультурної професійної взаємодії / В.О.Петренко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (Серія: Педагогічні науки). – Чернігів: ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2016. – Вип. 137. – С. 141-145.
 2. Завадський Й. С. Менеджмент : [підручник] / Й. С. Завадський. – [Т.1]. – К. : УФІМБ. – 1998. – 542 с.
 3. Чернілевський Д. В. Духовна культура особистості: навчальний посібник / Д. В.Чернілевський, П. М. Таланчук, М. Б. Євтух та ін. – [Вид. 3-є.]. – Вінниця : Глобус-Прес, 2013. – 416 с.
 4. Божович Л. И. Проблемы формирования личности: собр. псих. тр. / Л.И. Божович. – М. : Ин-т практ. психологии, 1995. – 349 с.
 5. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. – М.: Педагогика-Пресс,
  1999. – 533 с.
 6. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения / А. Н. Леонтьев. – [в 2 т.]. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 1. – 392 с.
 7. Ципіна Д. С. Аспектний аналіз риторичної діяльності майбутніх менеджерів / Д.С. Ципіна // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр.; під заг. ред. проф. В.І. Сліпченка. – Вип.LXVI. – Слов′янськ: ДДПУ, 2013. – С. 200-210.
 8. Нагаєв В. М. Особливості підготовки фахівців-аграріїв із використанням педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів / В. М. Нагаєв // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Зб. наук. праць. Х. : УІПА, 2011. – № 32-33. – С. 137-141.
 9. Свистун В. І. Управлінська компетентність фахівців-аграрників : сучасні тенденції та основні напрями формування / В. І. Свистун // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2005. – № 2. – С. 103–110.
 10. Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця : [монографія] / Т. О. Дмитренко та інші. – Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2014. – 424 с.

 

Статтю було отримано 20.03.2017