Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Формування адаптивного механізму узгодження концепцій маркетинг-міксу і логістичного міксу

УДК: 338.24(339.137)

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-2-1

Турчин Люба Ярославівна,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
підприємництва і торгівлі, Західноукраїнський національний університет,
ORCID ID: 0000-0001-62381812

У статті запропоновано та обґрунтовано адаптивний механізм узгодження концепцій маркетинг-міксу і логістичного міксу, що представляє собою комплекс маркетингово-логістичного управління, побудований на взаємодії концептуального блоку та забезпечуючого блоку. Функціональне наповнення концептуального блоку полягає в розробці стратегії і тактики виробничої, збутової діяльності, цінової політики. Забезпечуючий блок зорієнтовано на визначення параметрів і реалізацію операційної діяльності з формування запасів, складування, транспортування продукції (управління рухом матеріального потоку). Маркетингова складова механізму індукується розв’язанням прикладних завдань аналізу ринку. В структурі взаємовідносин «маркетинг – логістика» логістичний менеджмент виконує інтегруючу функцію, координуючі дій постачальників, агентів із закупівель, виробників, маркетологів, учасників каналів товароруху і покупців.

Ключові слова: маркетинг, маркетинг-мікс, логістичний мікс, адаптивний механізм.

Література.

  1. Сумец А. М. Логистика: Теория, ситуации, практические задания: учебное пособие. Київ: Хай-Тек Пресс, 2008. 36 с.
  2. Крикавський Є. В. Логістика. Основи терії: підручник. 2-е видання., доп. і перероб. Львів: Національний університет “Львівська політехніка”. “Інтелект-Захід”. 2006. 456 с.
  3. Кальченко А. Г., Кривещенко В. В. Логістика: навч. посіб. Вид. 2-ге, без змін. Київ: КНЕУ, 2008. 472с.
  4. Киршина М. В. Коммерческая логистика. М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. 256 с.
  5. Логистика: учебник. / Под ред. Б. А. Аникина. 3-е изд. перераб. и доп. М.: ИНФРА-М. 2008. 368 с.
  6. Вівчар О. Концептуалізація сучасних поглядів на поняття логістики. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/1231/1/5.pdf.
  7. Николайчук В. Е. Основы логистики: Учеб. пособие. Донецк: ДонГУ, 1999. 166 с.
  8. Леншин И. А., Смольняков Ю. И. Логистика: В 2 ч.: Ч. 1. М.: Машиностроение, 1996. 246 с.
  9. Окландер М. А. Контуры экономической логистики. К.: Наукова думка, 2000. 174 с.

Статтю було отримано 19.02.2021