Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Фактори інноваційного розвитку підприємств АПК

УДК: 332.33(470)

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-4-8

Суркова Вікторія Олегівна
аспірант Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-1541-4092

Продовольча безпека, конкурентоспроможність аграрного сектору, екологічне та соціальне благополуччя сільських територій та ефективне функціонування АПК загалом багато в чому залежить від ступеня інноваційного розвитку галузі. Метою дослідження є аналіз та оцінка сучасних тенденцій та факторів інноваційного розвитку АПК, а також розгляд можливостей нівелювання бар’єрів, що перешкоджають цьому процесу як результату підтримки держави. Проведено аналіз факторів, що впливають на розвиток інноваційної діяльності у сільському господарстві, та виявлених у процесі пошуку ефективних заходів щодо стабілізації та покращення ситуації в галузі. У статті наведено огляд наявних інтерпретацій поняття «інновація», яке дозволило позначити авторську позицію щодо концептуальної складової інновацій стосовно АПК. Вчені вкладають у ці визначення різний зміст, концентруючи увагу на окремих аспектах. Проведений аналіз визначень «інновація» дозволив визначити наявність основних його домінант: процес, результат, зміна. Особливу увагу приділено факторам, що стримують інноваційний розвиток сектора (брак власних коштів, висока вартість інновацій, високі ризики, нестача кваліфікованого персоналу, недостатній рівень фінансової підтримки). Перелічені фактори блокують подальший розвиток аграрного сектору, і тому першочерговим завданням стає створення умов щодо їх нівелювання. Впровадження та нарощування інновацій та інноваційних технологій в АПК характеризується повільними темпами, що підкреслює особливу участь держави та надання її підтримки. Як основні заходи щодо розвитку ключових напрямів інноваційного розвитку АПК позначені: зміцнення наукового та кадрового потенціалу, розвиток сільської інфраструктури, підвищення фінансової грамотності сільськогосподарських товаровиробників, розширення грантової підтримки, розробка нових та вдосконалення чинних механізмів субсидування наукових розробок, надання преференцій комерційним організаціям.

Ключові слова: сільське господарство, інновації, фактори інноваційного розвитку, аграрні підприємства.

Література.

 1. Інновація Вільний тлумачний словник. Новітній онлайновий словник української мови. URL: http://sum.in.ua/f/innovacija
 2. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. М., 2010. 107 с.
 3. Культурология. XX век: Энциклопедия. СПб.: Университетская книга, 1998. 447 c.
 4. Ратцель Ф. Народоведение. СПб.: Тип. т-ва «Просвещение», 1903. Т. 1. 764 с. Т. 2. 877 с
 5. Базилевич В. Д. Неортодаксальна теорія Й.А. Шумпетера. Історія економічних учень: У 2 ч. Київ: Знання, 2006. Т. 2. С. 312-324.
 6. Schumpeter J. A. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Leipzig: Verlag von Duncker&Humblot, 1911. 548 р.
 7. Hägerstrand T. Innovation Diffusion as a Spatial Process. Chicago: University of Chicago Press, 1967. 334 p.
 8. Rogers E. M. Diffusion of innovations. New York: The Free Press, 1962. 367 p.
 9. Яковцев Ю. В. Эпохальные инновации XXI в. М.: Ариал, 2004. – 448 с
 10. Макконели К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. М.: ИНФРА-М, 2003. – 983 с.
 11. Дацій О.І., Гаман М.В., Дацій Н.В. Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації: монографія. Донецьк: ЮгоВосток. 2010. 368 с.
 12. Денисенко М.П., Воронкова Т.Є., Ладика С.В. Проблеми формування національної інноваційної системи України. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 4 (82). С. 73—81.
 13. Жук М.В. Передумови формування національної інноваційної системи прискореного розвитку економіки. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 7 (85). С. 30—36.

Статтю було отримано 15.03.2021