Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Управлінський облік витрат виробництва в умовах автоматизованої обробки інформації

УДК 658.532

ЛЕГА О. В.,
кандидат економічних наук, доцент,
ЯЛОВЕГА Л. В.,
кандидат економічних наук, старший викладач,
Полтавська державна аграрна академія

Анотація

Метою статті є визначення основних напрямів ефективного використання системи
«1С: Підприємство 8.2» стосовно автоматизації обліку витрат виробництва та калькулювання продукції (робіт, послуг) у сільськогосподарських підприємствах.

Для вивчення теоретико-методичних аспектів відображення обліку витрат виробництва в інформаційному середовищі застосовувалися методи індукції та дедукції.

Розглянуто основні етапи автоматизації обліку витрат та калькулювання продукції у системі
«1С: Підприємство 8.2»: довідники; основні первинні та звітні машинограми, що забезпечують процес формування та калькулювання собівартості продукції. Автоматизація обліку витрат виробництва з використанням програмного продукту «1С: Підприємство 8.2» дозволяє отримати достовірну і найбільш повну інформацію для прийняття стратегічних рішень.

Ключові слова: витрати, виробництво, калькуляція, автоматизація обліку, продукція.

Література

  1. Бутинець Ф. Ф. Інформаційні системи і технології в обліку : [підруч. для студ. ВНЗ] / Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, В. В. Євдокимов, С. Ф. Легенчук. – [3 вид., перероб. і доп.]. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 468 с.
  2. Клименко В. О. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. О.Клименко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.
  3. Лучик С. Д. Особливості автоматизації обліку витрат виробництва / С. Д. Лучик // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. – 2014. – Вип. ІV (56). – С. 209 – 217.
  4. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств № 132 від 18 трав. 2001р. / Закони України. – Режим доступу : http://www/uazakon.com/big/text1528/pg1.htm.
  5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» № 73 від 7 лют. 2013р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
  6. Осмятченко В. О. Електронне документування у бухгалтерському обліку / В. О. Осмятченко, М. М. Матюха // Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету. – 2013. – Вип. 2 (88). – С. 98-108.
  7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 »Витрати» № 318 від 31 груд. 1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
  8. Терещенко Л. О. Інформаційні системи і технології в обліку : [навч. посіб.] / Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко. – К. : КНЕУ, 2004. – 187 с.
  9. Виробництво в «1С: Бухгалтерії 8.1» [Електронний ресурс] / Автоматично з Дт-Кт. – 2011. – № 11. – Режим доступу: http://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html.

Статтю було отримано 06.04.2016