Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Управління інноваційним розвитком аграрних підприємств

УДК 631: 330.341.1

МАЗНЄВ Г. Є.,
професор, Харківський національний технічний
університет сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

В статі проаналізовано стан інноваційної активності підприємств агросектору, а також результат впровадження інновацій в сільськогосподарському виробництві. Встановлено, що в більшості агроформувань інноваційна система підприємства взагалі відсутня, не сформована система управління інноваційним розвитком підприємства, інновації носять стихійний випадковий характер. Причому, форма управління інноваційною діяльністю має «реактивний» характер, тобто все вирішується в оперативному порядку як реакція на виникнення певних подій.

Великі підприємства в сільському господарстві, особливо ті, що мають десятки і сотні тисяч гектарів землі в обробітку, насамперед агрохолдинги, мають змогу генерувати та впроваджувати як власні так і запозичені інновації, формувати ефективну систему управління інноваційним розвитком як окремого виду управлінської діяльності.

Обґрунтовано, що система управління інноваційним розвитком повинна будуватися на засадах інноваційних цільових програм, а основним інструментом реалізації цільових програм має бути комбінація процесного і проектного підходів до управління інноваційним розвитком підприємства.

Визначені об’єкти та суб’єкти управління інноваційним розвитком, основні елементи механізму управління.

Запропоновано використання принципів нооменеджменту в системі управління інноваційним розвитком аграрних підприємств.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційна система, розвиток, аграрні підприємства, нооменеджмент.

Література

 1. Бондаренко С. А. Концептуальні засади інноваційного розвитку в системі управління підприємством / С. А. Бондаренко // Проблеми економіки. – 2016. – № 2. – С. 90-101.
 2. Бояринова К. О. Інноваційний розвиток підприємств машинобудування на засадах нооуправління / К. О. Бояринова // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 230-235.
 3. Бояцис Р. Компетентный менеджер. Модель эффективной работы / Р. Бояцис; [пер. с англ.]. – М. : НІРРО, 2008. – 352 с.
 4. Букович У. Управление знаниями : руководство к действию / У. Букович, Р. Уильямс; [пер. с англ.].- М. : ИНФРА – М, 2002. – 215 с.
 5. Готра В. В. Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору України / В. В. Готра // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 6. – С. 89-74.
 6. Ґудзь О. Є. Роль інновацій щодо забезпечення конкурентоспроможності та ефективності підприємства / О. Є. Гудзь // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. – 2015. – Вип. 161. – С. 3-11.
 7. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи: [монографія] / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк та ін. – К. : ННЦ ІАЕ, 2014. – 516 с.
 8. Каліта П. Україна і четверта промислова революція: загрози та можливості/ П. Каліта // Дзеркало тижня. – 2016. – № 43-44. – С. 6.
 9. Коростелев В. Неумолимый императив нооменеджмента / В. Коростелев // Устойчивое развитие. – 2012. – Вып. 3. – С. 69–76.
 10. Лобас М. Г. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери: [монографія] / М. Г. Лобас, В. В. Россоха, Д. О. Соколов; за ред. М. Г. Лобаса. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. – 416 с.
 11. Лупенко Ю. О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. – 2014. – № 12. – С. 5-11.
 12. Мазнєв Г. Є. Інноваційна діяльність як фактор підвищення ефективності агровиробництва / Г. Є. Мазнєв // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2016. – № 2. – С. 36-47.
 13. Малій О. Г. Фінансово-кредитні відносини в АПК: [монографія] / О.Г. Малій. – Харків : ХНТУСГ, 2008. – 210 с.
 14. Матюшенко І. Ю. Передові виробничі технології – ключ до якісної трансформації і зростання високотехнологічного експорту України до 2030 року / І.Ю. Матюшенко, Д.М. Костенко //БізнесІнформ. – 2016. – № 3. – С. 32-43.
 15. Матюшенко І. Ю. Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій / І. Ю. Матюшенко // Проблеми економіки. – 2016. – № 1. – С. 108-120.
 16. Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2015 році: стат. зб. – К. : Держстат України, 2016. – С. 154-155.
 17. Рифкин Дж. Третья промышленная революция: как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом / Джемери Рифкин; [пер. с англ.]. – М. : Альпина нон – фикш, 2014. – 410 с.
 18. Саблук П. Т. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект : [монографія] / П. Т. Саблук, О. Г. Шпикуляк, Л. І. Курило та ін. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 706 с.
 19. Сільське господарство України: стат. зб. – К. : Держстат України, 2016. – С. 72.
 20. Уиддет С. Руководство по компетенциям / С. Уиддет, С. Холлифорд; [пер. с англ.]. – М. : ГИППО, 2008. – 228 с.
 21. Федулова Л. І. Концептуальні засади формування інноваційної системи підприємств / Л.І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 10. – С. 195-205.
 22. Чечурина М. Н. Теоретические подходы к исследованию управления инновационным развитием сложных экономических систем / М. Н. Чечурина // Вестник МГТУ. – 2011. – Т. 14, № 1. – С. 12-16.
 23. Шапошникова С. В. Управление различными типами инновационных систем / С. В. Шапошникова // Инновационные технологии управления. ИнВестРегион. – 2008. – № 4. – С. 27-31.
 24. The Global information Technology Report // World Economic Forum, 2016. URL : www.Weforum.org/girt.
 25. The next production revolution // OECD. 2015. 24 р. URL : https://www.evm.dk/…/15-05-18-the-next-production-revolution.

Статтю було отримано 27.03.2017