Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Управління інвестиційними проектами аграрних підприємств та об’єднань в умовах довгострокового співробітництва

УДК 338.43.01

ВОЙТ С. М.,
доктор економічних наук
ОРЕЛ А. М.,
кандидат економічних наук
Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка

Анотація

В статті розглянуто основні положення управління інвестиційними проектами на сільськогосподарських підприємствах та об’єднань через створення довгострокового співробітництва. Розглянуто ряд процедур, за допомогою яких здійснюється управління інвестиційною діяльністю. Відображено процес розробки і впровадження інвестиційної діяльності сільськогосподарського підприємства. На основі аналізу вітчизняних досліджень в області інвестиційної діяльності організації і прийняття інвестиційних управлінських рішень виділено основні погляди на управління інвестиційною діяльністю. Вказані вимоги до всього процесу інвестиційного управління. Виділено особливості інвестиційних рішень, сутність яких полягає в підготовці, вибору і комплексного характеру прийняття управлінських рішень. Розглянуто роль та місце інвестиційної діяльності в системі управління підприємством. Викладено системний підхід до формування методології інвестицій АПК, розробки принципів, сукупних методів і досконалих механізмів інвестиційної діяльності в умовах довгострокового співробітництва.

Ключові слова: інвестиційний проект, агропромисловий комплекс, аграрний ринок, інвестиції, довгострокові відносини, аграрний бізнес,іноземні інвестиції.

Література

  1. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: навч. посібник / Т. В. Майорова. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.
  2. Козаченко Г. В. Управління затратами підприємства : монографія / Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, Л. Ю. Хлапьонов. – Київ: Лібра, 2007. – 320 с.
  3. Гетманцева Н. Д. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / Н. Д. Гетманцева. – К.: КНЕУ, 2009. – 516 с.
  4. Журнал сучасного агропромисловця [Електронний ресурс].-Режим доступу : https://www.zerno-ua.com/journals/2017/iyun-2017-god/shovanka-dlya-virobnichoyi-kulturi
  5. Волков О. І. Інноваційний розвиток промисловості України: навч. посіб. / О. І. Волков, М. П. Денисенко, А. П. Гречан ; за ред. О.І. Волков, М.П. Денисенко. – К.: КНТ, 2006. – 648 с.
  6. Нємцов В. Д. Стратегічний менеджмент / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань. – К. : ТОВ «УВПК ЕксОб», 2001. – 258 с.

Статтю було отримано 20.05.2018