Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Управління соціально відповідальним та екологозбалансованим розвитком аграрних підприємств з виробництва органічної продукції.

УДК 339.14:631.147

НОВАК Н. П.,
кандидат економічних наук, докторант,
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Анотація

У статті обґрунтована необхідність розробок нової концепції управління розвитком органічних аграрних підприємств на засадах соціальної відповідальності. Це пов’язано з їх розширеними функціями та особливим статусом в аграрній сфері економіки. Запропоновано критерій оцінки соціальної відповідальності та визначено її рівні. Впровадження вказаної концепції сприятиме поширенню органічного руху в Україні. Також вона підкреслює значні можливості органічних аграрних підприємств не лише у здійсненні виробничих та екологічних функцій, але й соціальних завдань розвитку сільських територій загалом.

Ключові слова: аграрні підприємства, органічне виробництво, соціальна відповідальність, критерії, рівні, концепція, управління, розвиток.

Література

 1. Антонець С. С. Коли Україна зрозуміє свою планетарну місію / С. С. Антонець, В. М. Писаренко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 2. – С. 5-8.
 2. Артиш В. І. Особливості органічного агровиробництва в концепції сталого розвитку АПК України / В. І. Артиш // Економіка АПК. − 2012. − № 7. − С. 19-23.
 3. Безус Р. М. Роль екологічного, економічного та освітнього імперативів у розвитку органічного агровиробництва / Р. М. Безус, Н. П. Дуброва // Економіка АПК. – 2014. – № 10. – С. 27.
 4. Берлач Н. А. Правове визначення органічного сільського господарства в Україні / Н. А. Берлач // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 225-230.
 5. Дудар О. Т. Органічне агровиробництво у системі еколого-спрямованого розвитку сільського господарства / О. Т. Дудар // Інноваційна економіка. – 2008. – № 3. – С. 26-30.
 6. Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/425-18.
 7. Ігнатенко М. М. Управління органічним виробництвом аграрних підприємств на засадах здійснення соціальної відповідальності / М. М. Ігнатенко // Економіка і фінанси: наук. жур. – Дніпропетровськ, 2015. – № 12. – С. 4-11.
 8. Кобець М. І. Органічне землеробства в контексті сталого розвитку / М. І. Кобець // Проект «Аграрна політика для людського розвитку». Актуальні питання аграрної політики: зб. робіт. – 2007-2008. – С. 106-132.
 9. Милованов Є. В. Поточний стан та шляхи активізації органічного руху в Україні / Є. В. Милованов // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.organicPres_organik2013.pdf.
 10. Органік в Україні [Електронний ресурс]: Федерація органічного руху в Україні. – Режим доступу : http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29.
 11. Bavec Franc. Organic production and use of alternative crops / RC Press, 2007. – 241 p.

Статтю було отримано 01.09.2016