Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Управління організаційно-правовою безпекою при формуванні конкурентоспроможності суб’єктів аграрного бізнесу

УДК 330.15:631.115

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-3-11

СЬОМИЧ Микола Іванович,
кандидат наук з державного управління, доцент,
професор кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної
аграрної академії Міністерства освіти і науки України
ORCID ID: 0000-0001-7049-9992

Анотація

Вступ. Функціонування суб’єктів аграрного бізнесу здійснюється під постійним впливом чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, окремі з яких виступають загрозами його організаційно-правовій безпеці. Враховуючи новизну досліджуваної безпеки, питання ідентифікації загроз в цій сфері, визначення інструментів управління, методів і стратегій є актуальним, так як дозволяє розглядати безпеку підприємства ширше ніж в традиційному економічному розумінні.

Мета дослідження полягає у визначенні основних інструментів управління організаційно-правового безпекою та розробці схеми превентивного управління нею.

Результати. Уточнено різницю між ризиками та загрозами. Здійснено класифікація загроз на контрольовані та неконтрольовані. Надано опис структури методологічного базису управління організаційно правовою безпекою. Визначені етапи управління загрозами організаційно-правовій безпеці суб’єктів аграрного бізнесу. На етапі ідентифікації аналізується зовнішнє середовище за множиною чинників, а внутрішнє середовище – за ментальною картою відповідності інтересам, потребам та цінностям зацікавлених сторін, а також за сферами: ефективність організаційної структури, ієрархія влади, система делегування повноважень, система мотивації, контроль якості продукції, процеси збуту продукції, режим виплати заробітної палати та надання щорічних відпусток, ведення всіх форм звітності, фінансова дисципліна, контроль екологічних нормативів діяльності. Здійснено аналіз зовнішнього середовища функціонування суб’єктів аграрного бізнесу відносно можливих загроз організаційно-правовій безпеці. Розглянуто розробку плану управління загрозами. Описана природа неявних загроз та шляхи управління ними, що передбачає виділення бюджету на покриття непередбачених втрат. Надано опис етапу кількісного й якісного аналізу в управлінні загрозами. Представлено опис розробки шкали класифікації загроз. Визначено шлях аналізу пріоритетів загроз, який передбачає розробку матриці розміщення загроз за двома параметрами: вірогідністю настання та ступенем впливу. Представлена характеристика кількісних методів оцінювання загроз. Надано визначення обсягу бюджету для реалізації стратегії управління організаційно-правовою безпекою. Представлено методичне забезпечення вибору стратегії управління організаційно-правовою безпекою з використанням методу аналізу ієрархій на основі критеріїв результативності, витратності та ефективності. Представлена система превентивного управління організаційно-правовою безпекою суб’єктів аграрного бізнесу.

Ключові слова: загрози, ризики, організаційно-правова безпека, суб’єкт аграрного бізнесу, стратегія управління загрозами, ідентифікація загроз, кількісний аналіз, якісний аналіз, метод аналізу ієрархій.

 

Література

  1. Risk management guide for DoD acquisition. Defence System Management College. 3d. ed. Fort Belvoir, 2000. Virginia: Defense Acquisition University Press, Fort Belvoir. 171 p.
  2. Скурихин М. Н. Управление проектами: учеб. пособие; РАНХиГС, Сиб. ин-т упр. Новосибирск: Из-во СибАГС, 2016. 204 с.
  3. Довгань Л. Є. Мохонько Г. А., Малик І.П «Управління проектами»: навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації: «Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент  міжнародних  проектів»,  «Менеджмент  інновацій», «Логістика».  К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с.
  4. Управление проектами : учебник и практикум для СПО / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой. М. : Издательство Юрайт, 2015. 383 с.
  5. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О.І. Управління проектами: підручник; за заг. ред. Л. В. Ноздріної. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432 с.
  6. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами: учебное пособие, под общ. ред. И.И. Мазура. 2-е изд. М.: Омега-Л, 2004. 664 с.
  7. Управління проектами : навч. посібник / І. А. Дмитрієв, Г.В. Деділова, І. М. Кирчата та ін. X. : ХНАДУ, 2013. 236 с.
  8. Саати Т. Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1989. 316 с.

Статтю було отримано 06.04.2019