Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Управління земельними ресурсами аграрного сектору України: стан та пріоритетні напрями вдосконалення

УДК 332.2:338.43

МАЛІК М. Й.,
доктор економічних наук, професор, академік НААН України,
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України

Анотація

Проаналізовано сутність, функції, сучасний стан та механізми управління земельними ресурсами аграрного сектору і окреслено контури пріоритетних напрямів їх вдосконалення з урахуванням турбулентності економіки України. Визначено, що результатом трансформації системи управління має стати збалансоване (з урахуванням паритету екологічних, економічних та соціальних чинників) використання потенціалу земельних ресурсів.

Ключові слова: аграрний сектор, економічна ефективність управління, земельні відносини, земельні ресурси, управління.

Література

 1. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/print1455643655846735.
 2. Зінчук Т. О. Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель /
  Т. О. Зінчук, В. Є. Данкевич // Економіка АПК. – 2016. – № 12. – С. 84-93.
 3. Кулініч П. Проблеми земельної політики в Україні та шляхи їх розв’язання / П. Кулініч // Національна безпека і оборона. – 2009. – № 3. – С. 47-50.
 4. Назаренко О. В. Оренда – економічний інструмент раціонального землекористування : [монографія] / О. В. Назаренко. – Суми : ВАТ «СОД», видавництво «Козацький вал», 2005. – 102 с.
 5. Федоров М. М. Об’єктивна необхідність і основні методичні принципи удосконалення методики економічної оцінки земель / М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2004. – № 5. – С. З-11.
 6. Формування моделі управління природними ресурсами в ринкових умовах господарювання : [монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф., акад. НААН України М.А. Хвесика. – К. : ДУІЕПСР
  НАН України, 2013. – 304 с.
 7. Хрипот С. Г. Земельна реформа: аналіз нормативного регулювання прав власності на землі / С. Г. Хрипот // Зб. наук. пр. Зах. геодез. т-ва УТГК. – 2008. – Вип. 2. – С. 151-156.

Статтю було отримано 07.09.2017