Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Управління витратами як фактор підвищення економічної безпеки підприємства

УДК 658.5

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-3-12

МАРКІНА Ірина Анатоліївна,
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія
ORCID ID: 0000-0003-2815-4223
ЛЕНЬ Валерія Валеріївна,
здобувач, Полтавська державна аграрна академія
ШАПКА Віталій Олександрович,
аспірант кафедри економіки біоресурсів і
природокористування, Тернопільський національний економічний університет

Анотація

безпеки підприємства.

Вступ. Сучасні підприємства діють в умовах політичної та економічної нестабільності. Це вимагає від них побудови інтегрованої системи забезпечення економічної безпеки, що і обумовлює її актуальність. Її зміст не повністю розкритий в окремих аспектах, що вимагає уточнення питань, пов’язаних з удосконаленням управління витратами, яке виступає чинником підвищення економічної безпеки підприємства.

Метою дослідження є теоретичне та практичне обґрунтування управління витратами як фактору підвищення економічної безпеки підприємства.

Результати. Однією з цілей діяльності підприємства є максимізація прибутку, а фактором успіху підприємств є зниження виробничих витрат. Безпека бізнесу – необхідна умова стабільного сталого розвитку та ефективної роботи підприємства. Економічна безпека залежить від багатьох чинників: дії конкурентів, невдалої державної політики, зміни кон’юнктури ринку та кризових явищ. Об’єктами безпеки підприємства виступають: персонал (керівники, структурні підрозділи, акціонери та службовці), фінансовий, економічний, матеріальний та інтелектуальний капітал підприємства; специфіка діяльності.

Керівники підприємства приймають рішення щодо ціни товару та суми витрат. Під витратами варто розуміти зменшення обсягу матеріальних цінностей та грошових коштів. Відповідно управління витратами включає такі функції: прогнозування, планування, нормування, організація, розрахунок, мотивація та стимулювання, облік, аналіз, регулювання та контроль витрат. Ми вважаємо аналіз «витрати-обсяг-прибуток» (CVP-аналіз) доцільним, так як він дозволяє виявити зміни у витратах, визначити залежність у змінах обсягів виробництва та доходів від реалізації; витрат і чистого прибутку.

Висновки. Доведено, що планування витрат і прибутку за допомогою CVP-аналізу має обмеження. Граничний дохід (прибуток) – різниця між доходом від продажу та змінними витратами. Чим вищий граничний рівень доходу, тим швидше відшкодовуються постійні витрати. Середній граничний дохід є “показником” внеску одиниці продукції у покриття постійних витрат. Мета беззбиткового аналізу (CVP-аналізу) – передбачити фінансові результати. Аналіз беззбитковості економічної діяльності є показником межі ефективного та неефективного управління. Це також виступає умовою максимізації прибутку. Головне – ефективний захисний механізм підприємства, який забезпечує економічну безпеку підприємства від загрози банкрутства.

Ключові слова: економічна безпека, управління витратами, прибуток, витрати, аналіз «витрати-обсяг-прибуток».

 

Література

  1. Вівчар О. І. Прагматизм прискорення бізнесу при моніторингу його економічної безпеки в контексті трансформаційних змін. Сталий розвиток економіки. № 1. С. 194 – 199.
  2. Суглобов А. Є., Хмельов С. А., Орлова Е. А. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 271с.
  3. Вaлетдинова Э. Н. Инновационная деятельность придприятия в системе экономической безопасности. URL: http://uecs.ru/uecs-34-342011/item/692-2011-10-15-07-45-34.
  4. Белокуров В. В. Структура функциональных составляющих экономической безопасности предприятия [Электронный ресурс]. URL: http://www. safetyfactor.ru.
  5. Голіков О. І., Миколаєва Н. А. Основи класифікації і методи управління витратами в системі стратегічного управлінського обліку. Азимут наукових досліджень: економіка і управління. № 1. С. 26-30.
  6. Шнайдер О. В., Абрамова Н. С. Теоретичні аспекти аналізу поведінки витрат і взаємозв’язку витрат, обороту і прибутку. Азимут наукових досліджень: економіка та управління. 2014. № 3. С. 111-114.
  7. Голов С. Ф. Управлінський облік: підручник. Київ: «Центр учбової літератури», 2018. 534 с. URL: https://bookzone.com.ua/books/73598-upravlinskiy-oblik-pidruchnik/.
  8. Карпова Т. П. Управленческий учет: учебник для вузов. – М. : ЮНИТИ, 2004. 351 с.
  9. Друри К. Управленческий и производственный учет: Учебный комплекс для студентов вузов; пер. с англ. В.Н. Егорова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 1423 с. URL: https://www.twirpx.com/file/977333/.
  10. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: підручник / Аверіна О. І., ДавидоваВ. В., Лушенкова Н. І. та ін. М.: КНОРУС, 2012. 432 с.

Статтю було отримано 15.04.2019