Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Управління витратами в системі менеджменту конкурентоспроможності суб’єктів агробізнесу

УДК 657.471

ХАЧАТУРЯН Б. О.,
здобувач, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків

Анотація

Вступ. Структура сільськогосподарського підприємства визначає специфіку взаємодії між його підрозділами. Проведення реструктуризації повинно здійснюватися з урахуванням економічної та організаційної самостійності таких підрозділів. Реформування сільськогосподарських підприємств спричиняє зміни організації первинних трудових колективів.

Метою статті є формування положень інтеграції управління витратами в систему управління конкурентоспроможністю суб’єктів агробізнесу.

Результати. Обґрунтовано необхідність перебудови організаційної структури управління підприємством з виділенням центрів відповідальності. Визначено типи центрів відповідальності: центри витрат, центри доходу, центри прибутку та центри інвестицій. Проведено порівняльну характеристику центрів відповідальності сільськогосподарського підприємства. Розглянуто розподіл центрів витрат на центри технологічних витрат і центри дискреційних витрат. Запропоновано напрями децентралізації функцій обліку. Наведено перелік кількісних та якісних показників для оцінки ефективності роботи структурних підрозділів. Обґрунтовано необхідність впровадження на сільськогосподарському підприємстві внутрішньогосподарської звітності. Запропоновано на фермах впроваджувати Звіт про використання кормів. Відзначено важливість переходу сільськогосподарських підприємств і їх підрозділів до комерційного розрахунку. Охарактеризовано систему управління за нормативними витратами. Відзначено, що вона сприяє формування найбільш оперативної інформації для прийняття управлінських рішень.

Висновки. Реструктуризація сільськогосподарських підприємств є важливою умовою їх ефективної діяльності. Інтеграція системи управління витратами в систему менеджменту підприємства-суб’єкта аграрного бізнесу передбачає впровадження певного комплексу процедур. Важливим етапом є виділення центрів відповідальності і організація їх обліку.

Ключові слова: конкурентоспроможність суб’єктів агробізнесу, центри відповідальності, організація обліку витрат, норми витрат, організаційна структура управління підприємством.

Література

  1. Маляревський Ю. Д., Лабунська С. В., Безкоровайна Л. В. Перспективи управлінського обліку: організаційно-економічний механізм як основа ефективної операційної діяльності підприємства. Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. 164 с.
  2. Сук П. Л. Облік виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції в умовах ринку: методологія і практика. К., 2007. 330 с.
  3. Хонгрен Ч. Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет : управленческий аспект; пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова. М.: Финансы и статистика, 2000. 416 с.
  4. Маренич Т. Г. Об’єктивна оцінка витрат як основа вдосконалення управління економікою. Вісник ХНТУСГ : Економічні науки. Вип. 99. Х. : ХНТУСГ, 2010. С. 3–16.
  5. Маренич Т. Г. Трансформаційна динаміка та механізми економічного регулювання агроформувань (питання теорії, методології, практики) : монографія. К. : ННЦ ІАЕ, 2005. 454 с.
  6. Маренич Т. Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: підручник; за ред. В. Я. Амбросова. [2-е вид., допов. і перероб.]. К. : ВД “Професіонал”, 2005. 896 с.
  7. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / [Карминский А. М., Оленев Н. И., Примак А. Г., Фалько С. Г.]. 2-е изд. М. : Финансы и статистика, 2003. 256 с.
  8. Атамас П. Й. Управлінський облік : навч. посібник. [2-ге вид.]. К. : Ц-р учбової літератури, 2009. 440 с.

Статтю було отримано 10.12.2018