Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Удосконалення інституційних засад орендних земельних відносин

УДК 333.68

КОШКАЛДА І. В.,
доктор економічних наук, професор,
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
РЯСНЯНСЬКА А. М.,
кандидат економічних наук,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Метою статті є дослідження питань інституційних засад орендних земельних відносин у сільському господарстві та обґрунтування шляхів щодо їх удосконалення. Було запропоновано встановлення динамічної орендної плати, яка зростає прямопропорційно до терміну оренди: до 10 років – розмір орендної плати від 3 до 5 % від нормативної грошової оцінки земель, від 10 до 2  років – ставка орендної плати складає 5-8 %, терміну 25-50 років – 8-12 %. Обов’язково в договорі оренди вказувати якісний стан земельних ділянок на початок і вкінці дії договору оренди. Орендар, в свою чергу, має піклуватися про соціально-економічний розвиток села, відраховуючи 1-3 % від розміру отриманого прибутку.

Ключові слова: орендні земельні відносини, орендна плата, договір оренди, власність на землю.

Література

  1. Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 743-р від 17.06.2009 р. – Офіційний вісник України. – 17.07.2009. – № 51. – стор. 165. – стаття 1760. – код акту 47150/2009.
  2. Конституція України: Закон України № 254к/96 від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
  3. Земельний Кодекс України: Закон України № 2768-III від 25.10.2001 р. // Урядовий кур’єр. – 15.11.2001. – № 211.
  4. Про оренду землі: Закон України № 161-XIV від 06.10.1998 р. // Відомості ВРУ. – 17.11.1998. – № 46. – ст. 280.
  5. Ряснянська А. М. Формування державних сільськогосподарських підприємств нового типу / А. М. Ряснянська // Східна Європа: економіка, бізнес та управління: електрон. наук. фах. вид. – Дніпро, 2016. – Вип. 8. – С. 195-202.

Статтю було отримано 17.03.2017