Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Удосконалення методичних засад аналітичної підтримки інноваційного розвиту підприємств аграрної сфери

УДК 361: 657

КРЮКОВА І. О.,
доктор економічних наук, доцент,
Одеський державний аграрний університет

Анотація

У статті досліджена проблематика формування сучасних моделей аналітичного  забезпечення процесів інноваційних перетворень. Встановлено, що система аналітичної підтримки інноваційного розвитку бізнес-суб’єктів в значній мірі визначається методичним підходом до вибору концепцій управління господарською діяльністю. Доповнено методичні аспекти аналітичної оцінки інноваційного розвитку підприємств аграрної сфери на засадах потокових концепцій агроменедмженту. Обґрунтована схема фінансової архітектури підприємства, яка постає базою для формування моделі аналітичної підтримки його інноваційного розвитку. Запропонована формула мультиплікатора інноваційного розвитку підприємства, що ґрунтується на виміру величини фінансових потоків.

Ключові слова: інноваційний розвиток, аналітична підтримка, аграрні підприємства, фінансова архітектура, фінансові потоки.

Література

 1. Волощук Л. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційним розвитком підприємства / Л. О. Волощук // Праці Одеського політехнічного університету. – 2011. – Вип. 2 (36). – С. 329–334.
 2. Геєць В. М. Інноваційна Україна — 2020: основні положення національної доповіді. Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 травня 2015 року / В. М. Геєць // Вісник НАН України. – 2015. – № 7. – С. 14–22.
 3. Дацій О. І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України :[монографія] / О.І. Дацій. – К. : ННЦ ІАЕ, 2004. – 428 с.
 4. Ілляшенко С. М. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємства у транзитивній економіці : [монографія] / С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2005. – 582 с.
 5. Мельник В. М. Фінансова архітектура національних корпорацій та її вплив на ефективність фінансової діяльності : [монографія] // В.М. Мельник, Н. В. Бичкова. — Тернопіль : Астон, 2012. — 244 с.
 6. Месель-Веселяк В. Я. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2016. – № 6. – С. 37-47.
 7. Павлова Г. Є. Інноваційний розвиток аграрного сектора національної економіки: теоретичні засади, методологія, механізми управління : [монографія] / Г. Є. Павлова. – К. : ТОВ «ДКС Центр», 2015. – 354 с.
 8. Перебийніс В. І. Формування інноваційного потенціалу економіки в контексті розвитку наукових досліджень / В. І. Перебийніс, Ю. В. Перебийніс // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2016. – № 2. – С. 11-17.
 9. Пилипенко А. А. Проектування системи стратегічного обліку промислового підприємства / А. А. Пилипенко // Проблеми економіки. – 2009. – № 3. – С. 36-46.
 10. Присяжнюк А. Ю. Фінансові потоки в інноваційній діяльності: теоретичний аспект /А. Ю. Присяжнюк // Інвестиції: практика та досвід. – № 21. – 2007. – С. 28-30.
 11. Федулова І. В. Моделювання інноваційного процесу на основі теорії мультиплікатора [Електронний ресурс] / І. В. Федулова. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10726/
  1/Design%20of%20innovative.pdf.
 12. Янченко З. Б. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності аграрних підприємств / З. Б. Янченко // Вісник ЖДТУ. – 2014. – № 3 (69). – С. 109-115.

Статтю було отримано 30.08.2016