Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Типологія та імплементація методичних підходів до оцінки виробничого потенціалу аграрних підприємств

УДК 658.5:338.432

ЧЕРЕВКО В. Д.,
кандидат економічних наук, доцент,
Львівський національний аграрний університет,
НАКІСЬКО О. В.,
кандидат економічних наук, доцент,
РУДЕНКО С. В.,
кандидат економічних наук, викладач,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

У статті систематизовані методичні підходи щодо здійснення економічної оцінки виробничого потенціалу аграрних підприємств. Виходячи із дослідження економічної сутності виробничого потенціалу та його місця в діяльності аграрних підприємств, запропоновано методичний підхід до його оцінки, який включає три етапи: оцінку ресурсного забезпечення (земельних, кадрових, матеріально-технічних, фінансових та інформаційних ресурсів), оцінку генерування виробничих можливостей (технологій та організації виробництва аграрного підприємства) та заключний етап – інтегральну оцінку розвитку виробничого потенціалу аграрного підприємства.

Ключові слова: потенціал аграрних підприємств, виробничий потенціал, оцінка виробничого потенціалу, оцінка виробничих можливостей, інтегральна оцінка розвитку виробничого потенціалу аграрних підприємств.

Література

  1. Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: [монографія] / В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2005. – 292 с.
  2. Гуторов О. І. Оцінка земель і ресурсного потенціалу в сільському господарстві: теоретичні та практичні підходи: [монографія] / О. І. Гуторов, І. О. Шарко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ; Вид-во «Точка», 2012. – 256 с.
  3. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: [навчальний посібник] / Н. С. Краснокутська. – Х. : ХДУХТ, 2005. – 287 с.
  4. Красноруцький О. О. Функціональні та інструментальні концепції в дослідженнях механізмів управління економічним потенціалом аграрних підприємств / О. О. Красноруцький, С. В. Руденко // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2016. – № 2. – С. 5-10.
  5. Плотницька С. І. Інструментарій ефективного управління внутрішніми ресурсами аграрних підприємств: [монографія] / С. І. Плотницька. – Харків : Видавництво ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015. – 331 с.
  6. Шафронов А. Оценка эффективности и потенциала сельскохозяйственного предприятия / А. Шафронов // АПК: экономика, управление. – 2006. – № 2. – С. 62-86.
  7. Ярема Я. Р. Розвиток потенціалу підприємств агропромислового виробництва: [монографія] / Я. Р. Ярема. – Харків : Видавництво ТОВ «Щедра садиба плюс», 2015. – 256 с.
  8. Мармуль Л. Методичні підходи до оцінки економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств / Л. Мармуль, О. Лугова // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 24-26.
  9. Руденко С. В. Архітектура організаційно-економічного механізму управління розвитком виробничого потенціалу аграрних підприємств / С. В. Руденко // Вісник ХНАУ. – 2015. – № 5. – С. 220-227.
  10. Руденко С. В. Виробничий потенціал аграрного підприємства: економічна сутність та роль у формуванні економічного потенціалу / С. В. Руденко // Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ. – 2016. – Вип. 172. – С. 175-181.

Статтю було отримано 15.03.2017