Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Теоретичні засади економічного зростання суб’єктів агрогосподарювання

УДК 330.352: 338.432

МАРЕНИЧ Т. Г.,
доктор економічних наук, професор,
Харьковский национальный технический университет
сільське хозяйство імені Петра Василенко,
ГОДЕКОВА О. Ч.,
преподаватель,
БАБАЕВ С. К.,
преподаватель,
Туркменський сільськогосподарський університет ім. С.А. Ніязова

Анотація

У статті розглянуто теоретичні засади економічного зростання суб’єктів агрогосподарювання. Відзначено, що у комплексі заходів, які підвищують економічну ефективність сільськогосподарського виробництва, важливе місце посідає інтенсифікація як основа реалізації стратегії сталого розвитку аграрного сектора. Досліджено сутність понять «інтенсивність» та «інтенсифікація», запропоновано авторське визначення сутності інтенсифікації сільського господарства. Узагальнено фактори та напрями інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції в сучасних умовах. Наголошується, що перспективи підвищення економічної, соціальної та екологічної ефективності інтенсифікації визначаються перш за все повнотою дії всіх її факторів в їхньому діалектичному взаємозв’язку.

Ключові слова: інтенсивність, інтенсифікація, інтенсифікація сільського господарства, ефективність економічної системи, фактори інтенсифікації, сталий розвиток аграрного сектора.

Література

 1. Амбросов В. Я. Системний синтез зв’язків – організаційна структура підприємств: [монографія] / В. Я. Амбросов. – Х. : Вид-во «Міськдрук», 2012. – 112 с.
 2. Грицаєнко Г. І. Соціально-економічна сутність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва / Г. І. Грицаєнко, Т. М. Романюк // Економіка АПК. – 2006. – № 4. – С. 131-137.
 3. Андрющенко А. М. Підвищення економічної ефективності діяльності сільськогосподарських виробничих кооперативів / А. М. Андрущенко // Економіка АПК. – 2006. – № 8. – С. 60-64.
 4. Данилів Б. В. Інтенсифікація свинарства на основі використання промислових методів виробництва продукції / Б. В. Данилів // Економіка АПК. – 2006. – № 8. – С. 28-36.
 5. Петров В. М. Розвиток агротехнологій і технічна політика у сільському господарстві / В. М. Петров // Економіка АПК. – 2006. – № 8. – С. 36-40.
 6. Інтенсифікація виробництва і соціальний розвиток села / В.П. Мертенс, В. Є. Шпигало, А. І. Пастушенко, А. М. Стельшащук. – К. : Урожай, 1986. – 152 с.
 7. Кріп Г. М. Вплив концентрації сільськогосподарського виробництва на його ефективність / Г. М. Кріп // Економіка АПК. – 2005. – № 2. – С. 46-50.
 8. Мазуренко О. В. Розвиток інноваційно-орієнтованого свинарства: концептуальний підхід / О. В. Мазуренко // Економіка АПК. – 2015. – № 4. – С. 71-76.
 9. Маркс К. Сочинения: [в 30-ти т.] / Маркс К., Энгельс Ф. – [2-е изд.]. – М. : Госполитиздат, 1962. – Т. 25. – Ч. 2. – 551 с.
 10. Економічна енциклопедія: У трьох томах / [редкол. С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – К. : Видавничий Центр «Академія», 2000. – Т. 1. – 864 с.
 11. Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь (Словарь современной экономической науки) / Л. И. Лопатников. – [Изд. 4-е, перераб. и дополн.]. – М. : Изд-во «ABF», 1996. – 704 с.
 12. Научно-техническое развитие агропромышленного комплекса России (состояние и перспективы). – М. : «Экономика и информатика», 2001. – 392 с.
 13. Вітков М. С. Основні фактори інтенсифікації аграрного виробництва в перехідний період до ринку / М. С. Вітков // Економіка АПК. – 2005. – № 2. –
  С. 17-20.
 14.  Ададимова Л. Ю. Необходимость и достаточность интенсификации для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства / Л. Ю. Ададимова, Ю. Г. Полулях, Т. В. Брызгалин // Аграрная политика современной России: научно-методологические аспекты и стратегия реализации. – М. : ВИАПИ имени А. А. Никонова: «Энциклопедия российских деревень», 2015. – С. 365-367.

 

Статтю було отримано 11.04.2016