Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Теоретичні аспекти інноваційної діяльності

УДК 658:330.341

Skudlarski Jacek,
dr inż., Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland,
Zaika S.О.,
с.е.s., Associate Professor, Kharkov Petro Vasylenko state technical university of agriculture,
Gridin О.V.,
the senior lecturer, Kharkov Petro Vasylenko state technical university of agriculture

Анотація

Інноваційний шлях розвитку є визначальною складовою економічного зростання будь-якої країни світу. Досвід інших країн засвідчує, що лише за умови широкого впровадження інноваційних розробок можливо наповнити як український, так і світовий ринки конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва.

Дане дослідження присвячено вивченню історії виникнення поняття «інновація» та розвитку теоретичних аспектів інноваційної діяльності.

В результаті проведеного дослідження визначено необхідні та достатні умови, за яких можливий розвиток інноваційної діяльності. Встановлено, що достатні умови потребують фінансової підтримки, яка може бути здійснена за допомогою проектного фінансування.

В процесі подальших досліджень планується приділити увагу питанням мотивації участі інвесторів в фінансуванні інвестиційних проектів.

Ключові слова: інновація, нововведення, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, стратегічне управління, інноваційний менеджмент.

Література

 1. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.
 2. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент: [учебное пособие для вузов] / И. Т. Балабанов. – СПб. : Питер, 2006. – 397 с.
 3. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса и инновации / С. В. Валдайцев. – М. : Информ.-издат. дом «Филин», 1997. – 336 с.
 4. Валента Ф. Творческая активность – инновации – эффект / Ф. Валента. – М. : Эксмо, 2008. – 400 с.
 5. Василенко В. О. Інноваційний менеджмент: [навч. посіб.] / В. О. Василенко, В. Г. Шматько ; за ред. В. О. Василенка. – Київ : ЦУЛ, Фенкіс, 2003. – 440 с.
 6. Герчикова И. Н. Менеджмент: [учебник] / И. Н. Герчикова. – [4-е изд., перераб. и доп.] – М. : Юнити, 2011. – 458с.
 7. Гохберг Л. М. Статистика науки и инноваций: Краткий терминологический словарь / Под. ред. Л.М. Гохберга – М. : Центр исследований и статистика науки, 1996. – 112 с.
 8. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: нoватoрствo і підприємництвo / П. Друкер ; [пер. з англ. В.С. Гуля]. – К. : Україна, 1994. – 319 с.
 9. Забoлoцький Б. Ф. Екoнoміка й oрганізація іннoваційнoї діяльності / Б. Ф. Забoлoцький. – Львів : Вид. центр «Нoвий Світ-2000», 2007. – 454 с.
 10. Завлин П. Н. Инновационный менеджмент: [Справочное пособие] / П. Н. Завлин, А. К. Казанцев, Л. Э. Миндели – СПб. : Наука, 1997. – 323 с.
 11. Заїка С. О. Теоретичні аспекти управління інвестиційно-інноваційною діяльністю аграрних підприємств / С. О. Заїка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – Випуск 11. – 2015. – С. 101-106.
 12. Заїка С. О. Фактори формування інноваційного потенціалу підприємств / С. О. Заїка // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – Том 20. – Випуск 6. – 2015. – С. 94-97.
 13. Зомбарт В. Собрание сочинений: В 3 т. / В. Зомбарт. – СПб.: Владимир Даль, 2005. – 288 с.
 14. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / [С. Д. Ильенкова, Л. М. Гохберг, С. Ю. Ягудин]; под ред. С. Д. Ильенковой. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 327 с.
 15. Йохна М. А. Економіка й організація інноваційної діяльності: [навчальний посібник] / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К. : Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с.
 16. Ілляшенкo С. М. Фoрмування ринку екoлoгічних іннoвацій: екoнoмічніoснoви управління / [С. М. Ілляшенкo, O. В. Прoкoпенкo] ; за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Видавництвo СумДУ, 2003. – 266 с.
 17. Ковалев Г. Д. Основы инновационного менеджмента: [учебник для вузов] / Под ред. проф. В. А. Швандара. – М. : Юнити, 2007. – 218 с.
 18. Кондрашихін А. Б. Координатні виміри інноваційного простору регіону / А. Б. Кондрашихін. – К. : ДЕТУТ, 2010. – 200 с.
 19. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: [навчальний посібник] / Н. В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 504 с.
 20. Лапин Н. И. Теория и практика инноватики / Н. И. Лапин. – М. : Логос, 2008. – 328 с.
 21. Лапкo O. Екoлoгічний фактoр в іннoваційній діяльнoсті / O. Лапкo // Екoнoміка України. – 1998. – № 8. – С. 69.
 22. Ломаченко Т. И. Классификационные концепции инновационного развития / Т. И. Ломаченко // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 73. – С. 37-40.
 23. Небрат В. В. Еволюція теорії державних фінансів в Україні / В. В. Небрат. – К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2013. – 584 с.
 24. Никсoн Ф. Иннoвациoнный менеджмент / Ф. Никсoн. – Мoсква : Экoнoмика. – 1997. – 240 с.
 25. Павленкo І. А. Іннoваційне підприємництвo у трансфoрмаційній екoнoміці України / І. А. Павленкo. – К. : КНЕУ, 2007. – 248 с.
 26. Покропивний С. Ф. Інноваційний менеджмент
  у ринковій системі господарювання / С. Ф. Покропивний // Економіка України. – 1995. – № 2. – С. 22-26.
 27. Рикардо Д. Сочинения / Д. Рикардо. – М. : Соцэкгиз, 1981. – 237 c.
 28. Сантo Б. Иннoвация как средствo экoнoмическoгo развития / Б. Сантo. – М. : Прoгресс, 1990. – 296 с.
 29. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит ; [пер. с англ.]. – М. : Соцэкгиз, 1982. – 186 с.
 30. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс ; [пер. с англ.] – М. : Экономика, 1989. – 271 с.
 31. Уткин Е. А. Антикризисное управление / Е. А. Уткин. – М. : ТАНДЕМ «Экос», 2008. – 330 с.
 32. Федулова Л. І. Інноваційна політика: [підручник] / Л. І. Федулова, А. А. Мазаракі, Г. О. Андрощук. – К. : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2012. – 604 с.
 33. Харів П. С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів / П. С. Харів. – Тернопіль : Вид-во «Економічна думка», 2003. – 326 с.
 34. Хучек М. Инновации на предприятиях и их внедрение / М. Хучек. – М. : Луч, 1992. – 148 с.
 35. Черваньов Д. М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України / Д. М. Черваньов. – К.: Знання, 1999. − 516 с.
 36. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития / Й. А. Шумпетер. – М. : Директмедиа Паблишинг,
  2008. – 401 с.

Статтю було отримано 02.03.2016