Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Сільськогосподарські інтегровані об’єднання в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

УДК 631.115

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2019-4-13

НАКІСЬКО Олександр Вікторович,
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний технічний університет сільського 
господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0003-3789-2455
МАЙБОРОДА Олена Вікторівна,
асистент кафедри маркетингу,
Полтавська державна аграрна академія
ORCID ID: 0000-0002-9656-4315

Анотація

Розглянуто сучасний стан сільськогосподарських інтегрованих об’єднань  в Україні. Проаналізовано їх значне розповсюдження, досліджено  різноманітність форм інтеграції в розвинутих країнах Європейського союзу й США, доведено їх вирішальне значення в забезпечені продовольчої безпеки країни та значний вклад у міжнародну торгівлю. Розглянуто досвід формування вертикально інтегрованих структур в АПК. Доведено, що створення вертикально інтегрованих структур в АПК вирішує проблему продовольчої безпеки країни, збільшує експорт продовольства, зменшує диспропорції між галузями, оптимізує цінові ланцюжки від виробника аграрної продукції до кінцевого споживача. Привернута увага до актуальності дослідження сучасного стану розвитку кооперації у сільській місцевості в умовах сприяння її відродженню, серед яких: законодавчі вимоги формування багатоукладної аграрної економіки як основи господарювання на селі, розвиток фермерських господарств, виробничих сільськогосподарських кооперативів і інших відносно нових організаційних форм аграрного підприємництва. Оскільки в даний час держава не має достатньо коштів для становлення оптового ринку, доцільно створювати альтернативні, малі організаційні форми оптових продажів на селі. Це може бути кооперація у сфері заготівель і збуту сільськогосподарської продукції. Такі кооперативи покликані виконувати окремі маркетингові функції. Узагальнено особливості розвитку вітчизняних і зарубіжних інтегрованих формувань, мотивація безпосередніх учасників до спільних виробничо-економічних і маркетингових дій, узгодження й проведення спільної економічної, науково-технічної політики, формування регіональних господарських комплексів. Розглянуто переваги й недоліки кооперації серед інших організаційно-правових форм, а також переваги й недоліки, які надають агрохолдинги сільськогосподарським товаровиробникам. Узагальнення проведених досліджень дало можливість дослідити мотивацію основних учасників, способи здійснення інтеграційних процесів у ринкових умовах.

Ключові слова: інтеграція, інтегровані формування, інтеграційні процеси, інвестиції, інновації, інвестиційний клімат, кооперація, сільське господарство, ринкова інфраструктура, диверсифікація, асоціації, аргохолдинг.

Література

  1. Яковенко К.І. Овочівництво України на порозі ХХІ століття. Вісник аграрної науки. 2009. №8. С. 21-24
  2. Соловей Ю. Особливості поширення інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України. Аграрна економіка. Т. 9. № 3-4. С. 68-73.
  3. Скопенко Н. С. Формування та розвиток інтегрованих об’єднань в АПК України: монографія. К.: НУХТС, 2012. 266 с.
  4. Современное состояние производства свеклы столовой в Украине и его научное обеспечение / С.І. Корнієнко, Т.К. Горова, В.П. Рудь, О.О. Кіях. Материалы V международной научно-практической конференции «Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения, посвященной 70 летию Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина. 2013. – том. 3. Экономика и управление АПК. С. 65-72.
  5. Концепція виробництва овочево-баштанної продукції в Україні на період до 2015 року // За ред. С.А. Балюка, М.І. Ромащенка, М.В. Лісового, О.Д. Вітанова.: Харків, ННЦ «ІГА ім.О.Н. Соколовського. – 2012. – Вид. «Міськдрук». – 30 с.
  6. Яровой Г.И., Рудь В.П. Перспективы украинского овощеводства в контексте мировых тенденций. Овощеводство. 2008. № 4. С. 8-11.
  7. Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади : монографія / [Лупенко Ю. О., Кропивко М. Ф., Малік М. Й. та ін.] ; за ред. М. Ф. Кропивка, В. В. Россохи. К. : ННЦ ІАЕ, 2015. 484 с.
  8. Черевко Г., Колодій А. Агрохолдинги в агробізнесі України: шанси і загрози. Аграрна економіка. 2012. Т. 5, № 3–4. С. 3–9.
  9. Яців І. Б. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств: монографія. Львів : Український бестселер, 2013. 427 с.

Статтю було отримано 12.05.2019