Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України № 1035 від 23.08.23.
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Сертифікат

Сільськогосподарське машинобудування як чинник створення конкурентних переваг в агробізнесі

УДК: 330.341:339.137.2

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-3-1

Вітковський Юрій Петрович,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка,
ORCID ID: 0000-0001-5806-8671
Орел Анна Миколаївна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри організації бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського
господарства імені Петра Василенка,
ORCID ID: 0000-0003-0823-3346

Вступ. В сучасних економічних умовах інтенсивний спосіб виробництва є найбільш пріоритетним через обмеженість ресурсів. Для сільськогосподарських підприємств важливо впроваджувати методи інтенсифікації ведення діяльності, зокрема через використання прогресивної техніки.

Метою наукового дослідження є обґрунтування впливу сільськогосподарського машинобудування на створення конкурентних переваг в агробізнесі.

Результати. Встановлено, що українське машинобудування характеризується негативними тенденціями Проведено аналіз динаміки ринку сільськогосподарського машинобудування та визначено нестабільний характер змін – зростання обсягу ринку протягом періоду 2012-2016 роки та зниження протягом 2017-2018 років. Охарактеризовано темпи зростання обсягів та структури сегментів ринку сільськогосподарського машинобудування (у розрізі рослинництва, тваринництва, універсального машинобудування та запчастин). Визначено, що найбільше техніки припадає на сегмент рослинництва. Охарактеризовано динаміку наявності, оновлення та вибуття сільськогосподарської техніки у діяльності вітчизняних аграрних підприємств. Відзначено тенденції скорочення кількості сільськогосподарської техніки за сегментами. Охарактеризовано ринок імпортної сільськогосподарської техніки. Узагальнено інформацію про виробництво окремих видів продукції машинобудування для сільського господарства за період 2013-2018 років. Охарактеризовано вплив сільськогосподарського машинобудування як підтримуючої галузі на конкурентоспроможність вітчизняного сільського господарства. Узагальнено інформацію про використання сільськогосподарської техніки в господарствах населення.

Висновки. Сільськогосподарське машинобудування у значній мірі впливає на формування конкурентних переваг суб’єктів аграрного бізнесу. Для сільськогосподарського сектору характерне скорочення обсягів використання сільгосптехніки та орієнтація на імпортного виробника машин.

Ключові слова: сільське господарство, сільськогосподарська техніка, сільськогосподарське машинобудування, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, чинник.

Література.

  1. Білоусько Т. Ю. Проблеми технічного забезпечення аграрних підприємств в контексті підвищення їх конкурентоспроможності. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 52 (1025). С. 7-12.
  2. Богомолова К. С. Сутність та фактори формування конкурентоспроможності аграрних підприємств. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2019. Вип. 200. С. 118-128.
  3. Войнаренко М. П. Прикладні засади інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування. Ефективна економіка. 2017. № 4.  URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5523.
  4. Карачина Н. П., Вітюк А. В. Формування передумов інвестиційного розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування. Економіка та держава. №2. С. 35-38.
  5. Могилова М. М., Білоусько Я. К., Підлісецький Г. М. Матеріально-технічне забезпечення аграрної галузі. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 61-67.
  6. Нестеренко С. А. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств: управлінський аспект : монографія. Київ: Аграр Медіа Груп, 2013. 483 с.
  7. Офіційний сайт Державного комітету статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
  8. ВласенкоТ. А. Управління стратегічними змінами в діяльності підприємств: теорія, методологія, практика: дис. … доктора економічних наук: 08.00.04. Х., 2019. 476 с.

Статтю було отримано 20.05.2020