Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Сучасні тенденції розвитку сільських територій як загроза економічній безпеці України

УДК: 331.101.3:656.2

ОНЕГІНА В.М.,
доктор економічних наук, професор,
БАТЮК Л.А.,
кандидат економічних наук, доцент,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

У статті визначено основні сучасні тенденції розвитку сільських територій України: обезлюднення сільських населених пунктів, занепад їх соціальної та виробничої інфраструктур, безробіття, збільшення кількості сільських мешканців, які проживають за межею бідності; визначена відмінність між поняттями «аграрне зростання» та «розвиток сільських територій»; наголошено, що через фінансову кризу та необхідність виконання вимог Світової організації торгівлі в останні роки обсяги фінансування сільського господарства з бюджету були значно скорочені, що унеможливлює використання потенціалу вітчизняного сільського господарства; обґрунтована необхідність оцінки сучасних тенденцій розвитку сільських територій України як загрози для її економічної та політичної безпеки.

Ключові слова: сільські території, економічна безпека.

Література

  1. Онищенко О. М. Сільський розвиток: основи методології та організації / О. М. Онищенко, В. В. Юрчишин // Економіка України. – 2006. –
    № 10. – С. 4-13.
  2. Теорія, політика та практика сільського розвитку / За ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НАНУ О.М. Бородіної, д-ра екон. наук, чл. кор. УААН І.В. Прокопи; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 376 с.
  3. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наукова доповідь / За ред. В. М. Гейця, О. М. Бородіної, І. В. Прокопи. – К., Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2012. – 56 с.
  4.  Э. Фрейзер «Кто владеет землями Украины?» [Електронний ресурс]: Інтернет-журнал «ЛІВА.com.ua» – Режим доступу: http://liva.com.ua/landgrab-agricultural.html.

 

 

Статтю було отримано 03.03.2016