Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Сучасний стан і динаміка еколого-економічного використання особливо цінних земель в Україні

УДК 332.33:502.3(477)


ГУТОРОВ О. І.,
доктор економічних наук, професор,
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
ДОБРЯК Д. С.,
доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НААНУ, заслужений діяч науки і техніки України,
Інститут агроекології і природокористування НААН
ЄВСЮКОВ Т. О.,
доктор економічних наук, доцент,
Національний університет біоресурсів і природокористування в Україні.

Анотація

Розкрито теоретичну сутність категорії «цінність земельних ресурсів», обґрунтовано підходи до визначення цінності земельних ресурсів як базисного компонента екосфери та життєвого простору людини. Досліджено вплив господарського освоєння земельних ресурсів як на їхню суб’єктивну цінність, розглянуто обмеженість земельних ресурсів як фактор підвищення їхньої цінності у майбутньому в умовах зростаючої чисельності населення Землі.

Удосконалено наукові підходи до класифікації особливо цінних земель, розглянуто науково-методичні основи еколого-економічної оцінки особливо цінних земель у складі земельних ресурсів.

Проаналізовано сучасний стан використання особливо цінних земель, їх поширення у структурі земельного фонду України. Визначено регіональні проблеми використання особливо цінних земель. Досліджено питання класифікації еколого-економічних ризиків у використанні особливо цінних земель. Встановлено екологічне значення особливо цінних земель для збереження біологічного різноманіття і природного середовища у контексті формування сталого землекористування.

Ключові слова: особливо цінні землі, класифікація земель, грошова оцінка земель, охорона земель, еколого-економічна оцінка земель, моніторинг земель.

Література

 1. Бабміндра Д. І. Формування інвестиційних чинників раціонального землекористування в ринкових умовах / Д. І. Бабміндра // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 3. – С. 49–50.
 2. Бистряков І. К. Економічний простір: аспекти методологічного визначення / І. К. Бистряков, Л. Г. Чернюк. – К. : РВПС України НАН України, 2006. – 55 с.
 3. Будзяк В. М. Сільськогосподарське землекористування: проблеми та шляхи їх вирішення : [монографія] / В. М. Будзяк. – К. : Аграр Медіа Груп, 2011. – 299 с.
 4. Дорогунцов С. І. Управління техногенно-екологічною безпекою у парадигмі сталого розвитку : концепція системно-динамічного вирішення / С. І. Дорогунцов, О. М. Ральчук. – К. : Наукова думка, 2001. – 153 с.
 5. Дорош Й. М. Особливості формування та встановлення обмежень (обтяжень) у використанні земель / Й. М. Дорош // Землевпорядний вісник. – 2010. – № 9. – С. 39-43.
 6. Мартин А. Г. Підходи до визначення нормативів граничних параметрів деградованих земель / А. Г. Мартин, О. П. Канаш, Т. О. Євсюков // Землеустрій і кадастр. – 2011. – № 3. – С. 14-20.
 7. Новаковський Л. Я. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування : [монографія] / Л. Я. Новаковський, М. А. Олещенко. – К. : Урожай, 2009. – 276 с.
 8. Трегобчук В. М. Необхідність еколого–економічної моделі ринкових реформ в Україні / В. М.Трегобчук, О.О. Веклич // Економіка України. – 1997. – № 4. – С. 12-23.
 9. Третяк А. М. Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування : [монографія] / А. М. Третяк. – Л. : СПОЛОМ, 2011. – 516 c.
 10. Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: колективна моногр. / за ред. д-ра екон. наук, професора, чл.-кор. НААН О.В. Ульянченка; Харк. нац. аграр. ун-т. – Х. : Смугаста тип., 2015. – 320 с.
 11. Хвесик М. А. Стратегічні імперативи раціоналізації землекористування в контексті соціально-економічного піднесення України / М. А. Хвесик // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 24–30.

Статтю було отримано 30.08.2016