Актуальні проблеми інноваційної економіки

Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International
Журнал включений до Переліку друкованих наукових фахових видань категорії «Б» в галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Сутність та критерії ефективності управління організаційною культурою організації

УДК: 330:658.51

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2021-4-4

Янієва Дар’я Дмитрівна
аспірантка кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
ODCID ID: 0000-0002-1502-1854

У сучасних умовах ринкової економіки перед керівництвом будь-якої організації завжди постає проблема підвищення ефективності її управління. Ця проблема є актуальною як для українських, так і для зарубіжних організацій. Висока ефективність управління підприємством, по-перше, залежить від правильного підходу до управління персоналом, створення корпоративного духу співробітників та, по-друге, в основі організаційної культури керівники компанії повинні закладати ідеї та цінності організації. Тим самим висока ефективність управління підприємством зможе забезпечити конкурентні переваги, отже, благополуччя та фінансовий успіх організації. Останніми роками організаційну культуру стали визнавати основним показником, необхідним для правильного розуміння управління для підприємства. Організаційна культура є важливим чинником успішного функціонування будь-якої організації. Ефективному та швидкому вирішенню поставлених завдань може сприяти лише згуртований колектив, що прагне до єдиної мети, а не команда, яка не відчуває підтримки і не може отримати від колег допомоги у складний момент. За допомогою організаційної культури підвищується ефективність обміну досвідом, знаннями та навичками. Грамотна побудова організаційної культури може покращити управління компанією, вплинути на відносини співробітників із споживачем послуг, може сприяти прояву ініціативи персоналу, а також підвищення нематеріальної мотивації. Організаційна культура допомагає визначити стратегію компанії, а також критерії ефективності у досягненні намічених цілей. В наш час постійні зміни зовнішнього середовища викликають зміни у внутрішньому середовищі підприємств. Саме правильне управління формуванням організаційної культури підприємства допоможе розробити сильний опір зовнішнім перешкодам і залишатися конкурентоспроможними на сучасному ринку.

Ключові слова: управління, організаційний розвиток, організаційна культура, стабільність діяльності, підприємство.

Література.

 1. Дубінський С.В. Сучасні підходи до вдосконалення організаційно-економічного механізму. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 1 (16). С. 66–72.
 2. Кондратьєва Т.В. Сучасна концепція розвитку фірми. Вісник НТУ «ХПІ». №58(964). С. 83–87.
 3. Краля В.Г. Основні етапи проектних пророблень щодо побудови організаційної структури управління організацій аграрного профілю .Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. 2014. №150.  С. 174-178.
 4. Ареф’єва О.В., Полоус О.В. Інтенсифікація управління організаційною культурою підприємства в умовах неоіндустріальної модернізації. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 6(74). С. 7-15.
 5. Лепейко Т.І., Баркова К.О. Обґрунтування теоретичних засад зв’язку організаційної культури та стратегії підприємства. Інтелект XXI. № 3.  С. 66-73.
 6. Новаківський І.І. Логістичні засади перетворення організаційних структур управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 633. С. 521-531.
 7. Петренко С.А. Порівняльний аналіз моделей організаційних структур підприємства. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2010. №1(3). Т.2. С. 245-254.
 8. Сапіцька І.К. Формування організаційних структур: теорія та практика URL: http://www.sworld.com.ua/ simpoz4/100.pdf.
 9. Тарасюк М. В. Обґрунтування організаційної структури торговельної мережі в умовах контролінгу. Економічний вісник Донбасу. 2009. №4(18). С. 152-157.
 10. Шумейко В. Організаційні структури управління маркетингом на виробничих підприємствах. Маркетинг в Україні. 2009. № 1. С. 46-48.
 11. Щербина О.В. Еволюція організаційних структур: сутність, етапи, принципи. Вчені записки КНЕУ. 2008. № 10. С. 30-38.
 12. Савченко Л.С. Оценка эффективности организационной культуры предпринимательства. Журнал «Российское предпринимательство». 2015. № 12 (72). С. 41-47.

Статтю було отримано 18.03.2021