Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Журналу «Актуальні проблеми інноваційної економіки та права» включений до категорії Б за спеціальностями: в галузі знань «Управління та адміністрування»: 073, 076 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035) та 071, 072, 075 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543); в галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» 051 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.08.2023 № 1035); в галузі знань «Право» – 081 та «Публічне управління та адміністрування» – 281 (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 № 1543).
Свідоцтво про державну реєстрацію Міністерства юстиції України серія КВ № 25436-1537ПР від 13.01.2023 р.
Журнал індексується в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International

Стpaтегiї iннoвaцiйнo-iнвестицiйнoї дiяльнoстi суб’єктiв aгpapнoгo бiзнесу тa мoделi poзвитку

УДК: 336

DOI: https://doi.org/10.36887/2524-0455-2020-2-2

Вітковський Юрій Петрович,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, ORCID ID: 0000-0001-5806-8671

Вступ. Розвиток інноваційної діяльності забезпечує адаптивність аграрних підприємств до змін у економічному середовищі. Запровадження диверсифікації забезпечує належний рівень конкурентоспроможності та фінансової стійкості підприємств аграрного сектору. Відсутність орієнтації системи управління підприємством на освоєння інноваційних технологій призводить до виникнення ризиків фінансових втрат та ослаблення ринкових позицій суб’єкта господарювання.

Метою наукового дослідження є розвиток стратегій інноваційно-інвестиційної діяльності суб’єктів аграрного бізнесу та моделей їх розвитку.

Результати. Встановлено, що інноваційна, наукова та технологічна діяльність забезпечують трансформацію аграрних підприємств на національному рівні та забезпечують їх входження до світового економічного простору. Охарактеризовано прояви та визначено сутність інноваційної діяльності вітчизняних суб’єктів аграрного бізнесу. Окреслено можливості та труднощі у процесі одночасного впровадження інноваційної та диверсифікаційної діяльності у практиці вітчизняних аграрних підприємств. Охарактеризовано зміни у процесі запровадження стратегії диверсифікації аграрного підприємства в умовах криз економічного середовища. Обґрунтовано доцільність технічного переоснащення підприємств аграрного сектору у якості інновацій під час економічної кризи. Визначено зовнішні системи реалізації стратегій диверсифікації діяльності аграрних підприємств у якості запобіжного заходу щодо попередження їх внутрішніх криз. Окреслено основні проблеми, які стримують розвиток повноцінної диверсифікаційної та інноваційної діяльності аграрного підприємства, та запропоновано заходи активізації стратегій диверсифікації.

Висновки. Стратегічний розвиток суб’єктів аграрного бізнесу доцільно здійснювати із запровадженням стратегій диверсифікації в інноваційну діяльність на мікро- та макрорівнях. Це забезпечуватиме підтримання конкурентоспроможності та адаптивності аграрних підприємств в умовах нестабільного економічного середовища.

Ключові слова: стратегія, диверсифікація, інновації, інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, аграрне підприємство.

Література.

  1. Гогуля О. П. Стратегічні напрями управління діяльністю сільськогосподарських підприємств із використанням інноваційних. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 211(1). С. 71-76.
  2. Єрмаков О. Ю., Лайко О. О. Методологія формування стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2014. Вип. 200 (2). С. 107-114.
  3. Кошельник В. М. Стратегія економічного розвитку сільськогосподарських підприємств у контексті активізації виробничої діяльності. Бізнес Інформ. № 1. С. 194-199.
  4. Куценко Т. М. Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку в контексті інтенсифікації інноваційних процесів. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 4. С. 308-317.
  5. Петренко Н. О. Інноваційні аспекти формування інвестиційної політики стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. № 12. С. 38-45.
  6. Свірідова С. С., Толстова С. А. Сучасні інструменти стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами. Економіка: реалії часу. 2017. № 2 (30). С. 109-116.
  7. Східницька Г. В. Теоретичні основи формування системи стратегічного управління у діяльності сільськогосподарських підприємств. Молодий вчений. № 3. С. 212-216.
  8. Чорна Н. П. Стратегічні вектори інноваційного розвитку сільського господарства України. Економіка та держава. 2015. № 7. С. 22-25.

Статтю було отримано 18.04.2020